Lønnskommisjonens innstilling til Stortingets presidentskap 9. juni 2011

Innstilling fra Stortingets lønnskommisjon om godtgjørelser for stortingsrepresentanter og regjeringens medlemmer.

Stortinget vedtok 21. juni 1996, jf. Innst. S. nr. 282 (1995-96), å oppnevne en lønnskommisjon som med Stortingets samtykke skulle fastsette den årlige godtgjørelsen til stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer.

Kommisjonen ble første gang oppnevnt av Presidentskapet 13. september 1996. Dagens kommisjon ble oppnevnt 19. juni 2008, med følgende sammensetning:

Tidligere riksmeklingsmann Reidar Webster (leder)

Professor Fredrik Engelstad

Advokat Inger E. Prebensen

I de utfyllende reglene for kommisjonens virksomhet heter det bl.a. at kommisjonen en gang i året skal overveie om godtgjørelsene bør endres, og legge sin beslutning fram for Presidentskapet. Kommisjonen skal begrunne sine beslutninger. I brev av 26. mars 2009 anmodet Stortingets presidentskap Lønnskommisjonen om å endre sin praksis slik at Lønnskommisjonens innstilling for framtiden kommer i umiddelbar forlengelse av vårens lønnsoppgjør, snarest mulig etter at det er tilendebrakt.

Kommisjonen har – i samsvar med sitt mandat – avgitt innstilling hvert år fra og med 1996. Siden lønnskommisjonen ble etablert har Stortinget vedtatt godt­gjørelser i overensstemmelse med lønnskommisjonens innstillinger.

Dette har ført til følgende utvikling av godtgjørelsene, gjeldende fra 1. oktober til og med 2008 og fra 1. mai fra 2009:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Stortings-
representanter
545 000 545 000 567 000 589 000 612 000 654 000 694 500 696 900 724 100
Regjeringsmedlemmer 800 000 800 000 836 000 873 000 907 000 969 000 1 029 000 1 031 400 1 071 600
Statsminister 975 000 975 000 1 022 000 1 071 000 1 115 000 1 191 000 1 266 000 1 268 400 1 317 900

Stortingets lønnskommisjon legger med dette fram sitt forslag for 2011.

Kommisjonen har innhentet opplysninger fra flere hold for å kartlegge lønns­utviklingen i norsk arbeidsliv, både fra privat og offentlig virksomhet. Som i fjor er det også lagt vekt på forventet årslønnsvekst ved årets oppgjør. Lønnskommisjonen vil bemerke at lønnsoverhenget fra 2010 for stortings­representantene og regjeringens medlemmer er lavere enn i statsoppgjøret og vil for ordens skyld nevne at det for disse gruppene ikke forekommer lønnsglidning.

Lønnskommisjonen er innforstått med at stortingspresidenten får samme godtgjørelse som statsministeren og at de øvrige presidenter og komitélederne tilstås et prosentvis tillegg til sin godtgjørelse.

Stortingets lønnskommisjon foreslår at de godtgjørelser som omfattes av kommisjonens mandat fastsettes slik med virkning fra 1. mai 2011:

Stortingsrepresentanter kr 750 900 pr. år
Regjeringsmedlemmer kr 1 111 200 pr. år
Statsminister kr 1 366 700 pr. år

    

Innstillingen er enstemmig.  

Reidar Webster

Inger E. Prebensen

Fredrik Engelstad

Ingar Kristoffersen


Innstillingen i pdf

Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer


Sist oppdatert: 09.06.2011 15:18