Stortingets lønnskommisjon

Stortingets lønnskommisjon foreslår i årlig innstilling godtgjørelse for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer.

Lønnskommisjonens mandat

Stortingets lønnskommisjon ble bestemt opprettet av Stortinget 21. juni 1996, jf. Innst. S. nr. 282 (1995-96), og følgende ble vedtatt:

«Stortingets lønnskommisjon fastsetter med Stortingets samtykke den årlige godtgjørelsen til stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer. Stortingets presidentskap oppnevner lønnskommisjonens leder og to andre medlemmer for fire år. Lederen innkaller til møter i kommisjonen. Kommisjonen er beslutningsdyktig når alle medlemmer er til stede. Presidentskapet kan fastsette utfyllende regler for kommisjonens virksomhet. …»

Utfyllende regler for lønnskommisjonen

Utfyllende regler for kommisjonens virksomhet ble gitt av Stortingets presidentskap 21. juni 1996 i medhold av stortingsvedtaket samme dag og med tilføyelse gitt 24. november 2005.

«Kommisjonens oppgave i henhold til Stortingets vedtak er – med Stortingets samtykke – å fastsette den årlige godtgjørelsen til stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer. Kommisjonen skal fastsette den samme godtgjørelsen til alle stortingsrepresentantene. Kommisjonen skal fastsette en høyere godtgjørelse til statsministeren enn til de øvrige regjeringsmedlemmene.

Kommisjonens vurdering og fastsettelse skjer på fritt grunnlag. Godtgjørelsene fastsettes enten til bestemte kronebeløp eller i forhold til andre satser eller beløp.

Kommisjonen skal en gang i året overveie om godtgjørelsene bør endres, og legge sine beslutninger fram for Presidentskapet. Kommisjonen skal begrunne sine beslutninger. Kommisjonen kan engasjere sekretær og sakkyndig bistand.»

Sammensetning

Kommisjonen ble formelt oppnevnt av presidentskapet 13. september 1996. For perioden 1. september 2016 til og med  31. august 2020 har den følgende sammensetning:

  • Daglig leder Inger Prebensen, leder
  • Professor Nils-Henrik Mørch von der Fehr
  • Sorenskriver i Oslo Tingrett Geir Engebretsen

Sekretariat

Seksjon for representantordninger er sekretariat for lønnskommisjonen. Kontakt: Cathrine Brevik Førland, tlf. 23 31 25 34.


Sist oppdatert: 27.11.2018 09:27