Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven og den øvrige lovgivning, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig.

Stortinget vedtok 19. juni 2014 å opprette en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Institusjonen er organisatorisk underlagt Stortinget, men er for øvrig uavhengig. Lov og instruks for institusjonen ble vedtatt av Stortinget i april 2015.

Den nasjonale institusjonen ledes av et styre og en direktør.

Stortinget har oppnevnt Petter Fredrik Wille som direktør.

20. desember 2016 vedtok Stortinget at Åsne Julsrud overtar som styreleder etter Cecilie Østensen Berglund, som ønsket å fratre.

Knut Vollebæk er valgt til nestleder. Øvrige valgte styremedlemmer er Gro Dikkanen, Jan E. Helgesen og Anne-Sofie Syvertsen.

Den nasjonale institusjonens virksomhet er begrenset i oppstartsfasen.

Kontaktinformasjon er publisert på institusjonens nettside.

Den nasjonale institusjonens oppgaver

Den nasjonale institusjonen skal bidra til å styrke gjennomføringen av menneskerettighetene, særlig ved å:

a) overvåke og rapportere om menneskerettighetenes stilling i Norge, herunder legge frem anbefalinger for å sikre at Norges menneskerettslige forpliktelser oppfylles,
b) rådgi Stortinget, regjeringen, Sametinget og andre offentlige organer og private aktører om gjennomføringen av menneskerettighetene,
c) informere om menneskerettighetene, herunder veilede enkeltpersoner om nasjonale og internasjonale klageordninger,
d) fremme opplæring, utdanning og forskning på menneskerettighetene,
e) legge til rette for samarbeid med relevante offentlige organer og andre aktører som arbeider med menneskerettighetene,
f) delta i internasjonalt samarbeid for å fremme og beskytte menneskerettighetene.

Den nasjonale institusjonen skal ikke prøve enkeltsaker om krenkelse av menneskerettigheter.

Den nasjonale institusjonen skal årlig avgi en melding til Stortinget om institusjonens virksomhet og utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Norge.

Les mer i lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Historikk

Presidentskapet tar Willes fratredelse til etterretning.

Årsmelding fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

A-status til menneskerettighetsinstitusjon.

Åsne Julsrud ny styreleder i NIM.

Foreslåtte kandidater til vervet som ny styreleder i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. 

Stortingets presidentskap inviterte publikum til å foreslå kandidater til ny styreleder i Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Fristen var 7. november 2016.

Kandidater til nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Stortingets presidentskap inviterte publikum til å foreslå kandidater til styret i den nye nasjonale institusjonen for menneskerettigheter. Fristen var 29. mai 2015.

Stortinget behandlet lov om nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Stortinget vedtok 19. juni 2014 å opprette en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Tirsdag 14. april 2015 behandlet Stortinget presidentskapets enstemmige innstilling med forslag til lov om denne institusjonen.

Høring om nasjonal institusjon for menneskerettigheter. 6. januar 2015 holdt presidentskapet høring om forslag til lov og instruks om nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter. 4. mars 2014 fremmet stortingspresident Olemic Thommessen et representantforslag om å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter organisatorisk underlagt Stortinget.

Se også

Stortingets eksterne kontrollorganer.


Sist oppdatert: 31.08.2018 18:20