Nasjonalbudsjettet 2020

Meld. St. 1 (2019-2020), Innst. 2 S (2019-2020)

Vedtak 38

Rammevedtak

Nr.

Betegnelse

Kroner

1

Statsforvaltning mv.

8 762 842 000

2

Familie og forbruker

48 464 336 000

3

Kultur mv.

22 944 849 000

4

Utenriks

43 453 635 000

5

Justis

36 346 586 000

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

16 813 998 000

7

Arbeid og sosial

474 146 343 000

8

Forsvar

54 833 251 000

9

Næring

6 930 536 000

10

Fiskeri

777 150 000

11

Landbruk

19 589 000 000

12

Olje og energi

-81 350 422 000

13

Miljø

6 090 464 000

14

Kontroll og konstitusjon

691 900 000

15

Helse

219 409 738 000

16

Utdanning og forskning

78 213 249 000

17

Transport og kommunikasjon

71 909 870 000

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

191 890 319 000

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

4 655 000 000

20

Stortinget, finansadministrasjon mv.

39 378 496 000

21

Skatter, avgifter og toll

-1 224 680 275 000

22

Utbytte mv.

-43 137 652 000

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

-3 866 787 000

Vedtak 39

Meld. St. 1 (2019–2020) – Nasjonalbudsjettet 2020 – vedlegges protokollen.