Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2015

Innst. 210 S (2018-2019)

Vedtak 458

Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2015 – vedlegges protokollen.