Endringer i statsbudsjettet 2018 under Klima- og miljødepartementet

Prop. 22 S (2018-2019), Innst. 103 S (2018-2019)

Vedtak 334

I statsbudsjettet for 2018 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

1400

Klima- og miljødepartementet

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, nedsettes med

4 250 000

fra kr 102 230 000 til kr 97 980 000

1412

Meteorologiformål

70

Internasjonale samarbeidsprosjekt, nedsettes med

2 664 000

fra kr 151 424 000 til kr 148 760 000

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 679 328 000 til kr 677 328 000

23

Oppdrags- og gebyrrelatert virksomhet, kan overføres, forhøyes med

2 250 000

fra kr 134 282 000 til kr 136 532 000

63

Returordning for kasserte fritidsbåter, nedsettes med

19 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 1 000 000

69

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79, nedsettes med

25 000 000

fra kr 86 962 000 til kr 61 962 000

74

CO2-kompensasjonsordning for industrien, nedsettes med

26 000 000

fra kr 496 041 000 til kr 470 041 000

75

Utbetaling av vrakpant, overslagsbevilgning, nedsettes med

161 500 000

fra kr 671 518 000 til kr 510 018 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

11 800 000

fra kr 129 462 000 til kr 141 262 000

1481

Klimakvoter

22

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, nedsettes med

44 000 000

fra kr 144 000 000 til kr 100 000 000

Inntekter

4420

Miljødirektoratet

4

Gebyrer, forurensningsområdet, forhøyes med

5 150 000

fra kr 39 532 000 til kr 44 682 000

9

Internasjonale oppdrag, nedsettes med

2 900 000

fra kr 50 550 000 til kr 47 650 000

5578

Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet

72

Fiskeravgifter, forhøyes med

2 056 000

fra kr 16 484 000 til kr 18 540 000

Vedtak 335

Tilsagnsfullmakt

Stortinget samtykker i at Klima- og miljødepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1420

Miljødirektoratet

34

Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres

31,7 mill. kroner