Representantforslag om bilstøtteordning også for dem som ikke har inntektsgivende arbeid eller er i utdanning

Dokument 8:54 S (2017-2018), Innst. 98 S (2017-2018)

Vedtak 428

Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet 2019 fremme forslag om å gjeninnføre bilstønadsordningen for type 1-biler for personer i varig tilrettelagt arbeid.