Endring og utvikling - En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

Meld. St. 11 (2016-2017), Innst. 251 S (2016-2017)

Vedtak 632

Meld. St. 11 (2016–2017) – Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon – vedlegges protokollen.