Representantforslag om å beholde strenge miljøkrav til oppvarming i ny byggeforskrift (TEK 15)

Dokument 8:31 S (2015-2016), Innst. 248 S (2015-2016)

Vedtak 642

Stortinget ber regjeringen innføre en bestemmelse slik at der hvor kommuner har vedtatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg etter plan- og bygningsloven § 27-5, kan kommunen vedta at nye bygninger utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan nyttes.

Vedtak 643

Dokument 8:31 S (2015–2016) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Heikki Eidsvoll Holmås, Karin Andersen og André N. Skjelstad om å beholde strenge miljøkrav til oppvarming i ny byggeforskrift (TEK 15) – vedlegges protokollen.

Vedtak 644

Stortinget ber regjeringen innføre krav om at 60 pst. av netto varmebehov for bygg over arealgrensen på 1 000 m2 kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet.