Representantforslag om menneskerettigheter i eldreomsorgen

Dokument 8:108 S (2014-2015), Innst. 58 S (2015-2016)

Vedtak 108

Dokument 8:108 S (2014–2015) – om representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Karin Andersen om menneskerettigheter i eldreomsorgen – vedlegges protokollen.

Vedtak 109

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en sak om ratifisering av tilleggsprotokollen til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som gir individuell klagerett ved brudd på disse rettighetene, så snart den pågående utredningen om dette er ferdigstilt og konsekvensene klarlagt.