Representantforslag om en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myr i Norge

Dokument 8:78 S (2014-2015), Innst. 304 S (2014-2015)

Vedtak 571

Stortinget ber regjeringen snarest mulig sørge for at forskrift om konsekvensutredninger også gir krav om konsekvensutredning for torvuttak under 2 mill. m³ eller på myrarealer under 1 500 dekar.

Vedtak 572

Dokument 8:78 S (2014–2015) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Pål Farstad, Terje Breivik og Abid Q. Raja om en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myr i Norge – vedlegges protokollen.

Vedtak 573

Stortinget ber regjeringen i stortingsmelding om handlingsplan for naturmangfold, stortingsmelding om landbruk og stortingsmelding om skog- og trenæring gjøre en vurdering av aktuelle problemstillinger knyttet til myr.