Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)

Prop. 1 S (2014-2015), Innst. 11 S (2014-2015)

Vedtak 153

På statsbudsjettet for 2015 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

209 728 000

701

IKT i helse- og omsorgssektoren

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

264 514 000

70

Norsk Helsenett SF

120 133 000

702

Beredskap

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

29 797 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

3 656 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

65 596 000

70

Tilskudd, kan overføres

15 803 000

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

1

Driftsutgifter

645 036 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

625 229 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

17 717 000

711

Ernæring og mattrygghet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70

20 113 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

2 149 000

74

Skolefrukt, kan overføres

36 729 000

712

Bioteknologirådet

1

Driftsutgifter

8 779 000

713

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

1

Driftsutgifter

22 885 000

715

Statens strålevern

1

Driftsutgifter

77 557 000

21

Spesielle driftsutgifter

30 913 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 000 000

716

Statens institutt for rusmiddelforskning

1

Driftsutgifter

47 182 000

718

Rusmiddelforebygging

21

Spesielle driftsutgifter

79 870 000

63

Rusmiddeltiltak, kan overføres

17 011 000

70

Andre tilskudd, kan overføres

116 354 000

719

Annet folkehelsearbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79

75 246 000

60

Kommunetilskudd, kan overføres

22 552 000

70

Smittevern mv., kan overføres

21 789 000

79

Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

21 308 000

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 091 462 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 592 000

70

Helsetjenester i annet EØS-land

45 000 000

721

Statens helsetilsyn

1

Driftsutgifter

131 440 000

722

Norsk pasientskadeerstatning

1

Driftsutgifter

160 681 000

70

Advokatutgifter

35 180 000

71

Særskilte tilskudd

86 654 000

723

Pasientskadenemnda

1

Driftsutgifter

68 600 000

724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

1

Driftsutgifter

37 335 000

725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

1

Driftsutgifter

171 976 000

726

Statens helsepersonellnemnd mv.

1

Driftsutgifter

13 214 000

729

Pasient- og brukerombud

1

Driftsutgifter

60 941 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

19 101 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75

477 349 000

71

Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres

509 348 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres

50 886 836 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres

17 963 506 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

13 580 126 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres

12 182 401 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning

29 690 870 000

77

Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning

3 630 904 000

78

Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres

1 124 327 000

79

Raskere tilbake, kan overføres

567 694 000

82

Investeringslån, kan overføres

697 914 000

83

Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslagsbevilgning

97 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

12 395 000

70

Behandlingsreiser til utlandet

119 677 000

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres

6 097 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

15 795 000

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

1

Driftsutgifter

49 599 000

21

Spesielle driftsutgifter

14 136 000

70

Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket

2 491 000

71

Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede

76 849 000

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

19 041 000

750

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter

240 034 000

751

Legemiddeltiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

10 558 000

70

Tilskudd

64 984 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

214 753 000

60

Kommunale kompetansetiltak, kan overføres

113 460 000

61

Vertskommuner

949 150 000

62

Dagaktivitetstilbud, kan overføres

220 608 000

63

Investeringstilskudd, kan overføres

1 655 641 000

64

Kompensasjon renter og avdrag

984 700 000

67

Utviklingstiltak

71 277 000

68

Kompetanse og innovasjon

259 954 000

71

Frivillig arbeid mv.

10 164 000

72

Landsbystiftelsen

72 465 000

73

Særlige omsorgsbehov

22 206 000

75

Andre kompetansetiltak

10 729 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

14 583 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

40 284 000

50

Samisk helse

5 388 000

60

Forebyggende helsetjenester

51 101 000

61

Fengselshelsetjeneste

142 517 000

62

Øyeblikkelig hjelp, kan overføres, kan nyttes under kap. 732 postene 70 og 76

586 319 000

63

Allmennlegetjenester

133 411 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

48 262 000

71

Frivillig arbeid mv.

6 583 000

73

Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres

32 177 000

74

Stiftelsen Amathea

18 758 000

765

Psykisk helse og rusarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72

118 993 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres

319 308 000

61

Kompetansetiltak, kan overføres

52 532 000

62

Rusarbeid, kan overføres

448 874 000

71

Brukere og pårørende, kan overføres

123 341 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21

219 223 000

73

Utviklingstiltak mv.

145 499 000

74

Kompetansesentre

298 151 000

75

Vold og traumatisk stress

146 861 000

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

18 248 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21

758 000

770

Tannhelsetjenester

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70

23 798 000

70

Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21

207 776 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv.

337 182 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

85 549 000

79

Tilskudd, kan nyttes under post 21

51 160 000

782

Helseregistre

21

Spesielle driftsutgifter

46 984 000

70

Tilskudd

37 193 000

783

Personell

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79

28 691 000

61

Turnustjeneste

137 669 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21

33 911 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

70

Spesialisthjelp

1 833 000 000

71

Psykologhjelp

259 000 000

72

Tannbehandling

2 224 000 000

76

Private laboratorier og røntgeninstitutt

860 751 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler

9 911 500 000

71

Legeerklæringer

7 000 000

72

Medisinsk forbruksmateriell

1 859 400 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1

3 965 590 000

71

Egenandelstak 2

168 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

62

Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71

336 000 000

70

Allmennlegehjelp

4 526 800 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62

1 955 000 000

72

Jordmorhjelp

52 110 000

73

Kiropraktorbehandling

148 000 000

75

Logopedisk og ortoptisk behandling

111 000 000

2756

Andre helsetjenester

70

Helsetjenester i annet EØS-land

17 000 000

71

Helsetjenester i utlandet mv.

320 000 000

72

Helsetjenester til utlandsboende mv.

190 000 000

2790

Andre helsetiltak

70

Bidrag

192 200 000

Totale utgifter

174 074 295 000

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Inntekter

3710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

2

Diverse inntekter

224 084 000

3

Vaksinesalg

98 704 000

3713

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

2

Diverse inntekter

220 000

3715

Statens strålevern

2

Diverse inntekter

29 040 000

4

Gebyrinntekter

4 606 000

5

Oppdragsinntekter

1 500 000

3716

Statens institutt for rusmiddelforskning

2

Diverse inntekter

1 897 000

3718

Rusmiddelforebygging

4

Gebyrinntekter

1 255 000

3720

Helsedirektoratet

2

Diverse inntekter

17 809 000

3

Helsetjenester i annet EØS-land

45 000 000

4

Gebyrinntekter

3 328 000

5

Helsetjenester til utenlandsboende mv.

65 000 000

3721

Statens helsetilsyn

2

Salgs- og leieinntekter

380 000

4

Diverse inntekter

2 300 000

3722

Norsk pasientskadeerstatning

2

Diverse inntekter

1 362 000

50

Premie fra private

18 290 000

3723

Pasientskadenemnda

50

Premie fra private

2 484 000

3724

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

4

Gebyrinntekter

29 800 000

3725

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

2

Diverse inntekter

22 645 000

3732

Regionale helseforetak

80

Renter på investeringslån

383 000 000

85

Avdrag på investeringslån fom. 2008

257 000 000

86

Driftskreditter

2 400 000 000

3750

Statens legemiddelverk

2

Diverse inntekter

14 637 000

4

Registreringsgebyr

105 591 000

6

Refusjonsgebyr

2 905 000

Totale inntekter

3 732 837 000

Vedtak 154

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 710 post 1

kap. 3710 post 2

kap. 710 post 21

kap. 3710 postene 2 og 3

kap. 713 post 1

kap. 3713 post 2

kap. 715 postene 1 og 21

kap. 3715 postene 2, 4 og 5

kap. 716 post 1

kap. 3716 post 2

kap. 718 post 21

kap. 3718 post 4

kap. 720 postene 1 og 21

kap. 3720 postene 2 og 4

kap. 720 post 70

kap. 3720 post 3

kap. 721 post 1

kap. 3721 postene 2 og 4

kap. 722 post 1

kap. 3722 postene 2 og 50

kap. 723 post 1

kap. 3723 post 50

kap. 724 post 1

kap. 3724 post 4

kap. 725 post 1

kap. 3725 post 2

kap. 750 post 1

kap. 3750 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

Vedtak 155

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

21

Spesielle driftsutgifter

180 mill. kroner

Vedtak 156

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2015 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

761

Omsorgstjeneste

63

Investeringstilskudd

7 785,2 mill. kroner

79

Andre tilskudd

1 mill. kroner

Vedtak 157

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak aktiveres i statens kapitalregnskap.