Endringer i statsbudsjettet 2012 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 25 S (2012-2013), unntatt kap. 820, 821, 822, 3821 og 3822, Innst. 123 S (2012-2013)

Vedtak 277

I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

840

Krisetiltak

61

Tilskot til incest- og valdtektssenter, overslagsløyving, blir auka med

700 000

frå kr 70 000 000 til kr 70 700 000

841

Samliv og konfliktløysing

21

Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjersle, overslagsløyving, blir redusert med

1 892 000

frå kr 14 261 000 til kr 12 369 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskot, overslagsløyving, blir auka med

35 000 000

frå kr 1 200 000 000 til kr 1 235 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskot, overslagsløyving, blir auka med

90 000 000

frå kr 14 960 000 000 til kr 15 050 000 000

846

Forskings- og utgreiingsverksemd, tilskot mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 50, blir redusert med

2 300 000

frå kr 26 535 000 til kr 24 235 000

70

Tilskot, blir auka med

2 300 000

frå kr 15 501 000 til kr 17 801 000

852

Adopsjonsstønad

70

Tilskot til foreldre som adopterer barn frå utlandet, overslagsløyving, blir redusert med

3 000 000

frå kr 15 358 000 til kr 12 358 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71, blir redusert med

9 400 000

frå kr 82 648 000 til kr 73 248 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barnevernstiltak knytte til einslege mindreårige asylsøkjarar og flyktningar, overslagsløyving, blir auka med

140 000 000

frå kr 920 000 000 til kr 1 060 000 000

72

Tilskot til forsking og utvikling i barnevernet, blir redusert med

4 800 000

frå kr 51 828 000 til kr 47 028 000

855

Statleg forvalting av barnevernet

22

Kjøp av private barnevernstenester, kan nyttast under post 1, blir auka med

90 800 000

frå kr 1 612 824 000 til kr 1 703 624 000

45

Større nyanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med

47 400 000

frå kr 67 955 000 til kr 20 555 000

60

Tilskot til kommunane, kan nyttast under post 1, blir auka med

45 000 000

frå kr 180 297 000 til kr 225 297 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

22

Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskassar, blir auka med

19 200 000

frå kr 31 035 000 til kr 50 235 000

2530

Foreldrepengar

70

Foreldrepengar ved fødsel, overslagsløyving, blir redusert med

555 300 000

frå kr 16 335 300 000 til kr 15 780 000 000

71

Eingongsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsløyving, blir auka med

300 000

frå kr 354 700 000 til kr 355 000 000

72

Feriepengar av foreldrepengar, overslagsløyving, blir redusert med

10 000 000

frå kr 420 000 000 til kr 410 000 000

73

Foreldrepengar ved adopsjon, overslagsløyving,blir redusert med

25 000 000

frå kr 115 000 000 til kr 90 000 000