Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2 (2011-2012), Innst. 375 S (2011-2012)

Vedtak 639

I statsbudsjettet for 2012 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

20

Statsministerens kontor

1

Driftsutgifter, forhøyes med

400 000

fra kr 92 800 000 til kr 93 200 000

21

Spesielle driftsutgifter, 22. juli-kommisjonen, kan overføres, forhøyes med

5 400 000

fra kr 12 000 000 til kr 17 400 000

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

8 300 000

fra kr 139 100 000 til kr 147 400 000

24

Regjeringsadvokaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 500 000

fra kr 51 400 000 til kr 52 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

1 500 000

fra kr 14 900 000 til kr 16 400 000

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 400 000

fra kr 80 808 000 til kr 83 208 000

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 1 749 965 000 til kr 1 753 965 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

5 100 000

fra kr 11 795 000 til kr 16 895 000

103

Regjeringens fellesbevilgning for representasjon

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 500 000

fra kr 45 805 000 til kr 51 305 000

160

Sivilt samfunn og demokratiutvikling

72

Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 8 000 000 til kr 4 000 000

77

Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 135 000 000 til kr 140 000 000

163

Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter

70

Naturkatastrofer, kan overføres, forhøyes med

25 000 000

fra kr 500 000 000 til kr 525 000 000

71

Humanitær bistand, kan overføres, forhøyes med

22 000 000

fra kr 2 196 200 000 til kr 2 218 200 000

72

Menneskerettigheter, kan overføres, forhøyes med

9 000 000

fra kr 260 000 000 til kr 269 000 000

165

Forskning, kompetanseheving og evaluering

71

Faglig samarbeid, kan overføres, forhøyes med

19 311 000

fra kr 400 000 000 til kr 419 311 000

167

Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

106 311 000

fra kr 1 531 185 000 til kr 1 424 874 000

168

Kvinner og likestilling

70

Kvinner og likestilling, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 307 000 000 til kr 312 000 000

170

FN-organisasjoner mv.

76

Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, forhøyes med

25 000 000

fra kr 753 400 000 til kr 778 400 000

171

Multilaterale finansinstitusjoner

70

Verdensbanken, kan overføres, nedsettes med

4 000 000

fra kr 814 000 000 til kr 810 000 000

71

Regionale banker og fond, kan overføres, nedsettes med

21 000 000

fra kr 742 500 000 til kr 721 500 000

72

Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres, forhøyes med

25 000 000

fra kr 444 500 000 til kr 469 500 000

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 235 794 000 til kr 239 794 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

2 095 000

fra kr 19 015 000 til kr 21 110 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

64

Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, nedsettes med

1 324 000

fra kr 134 822 000 til kr 133 498 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, forhøyes med

5 000 000

fra kr 225 339 000 til kr 230 339 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

12 000 000

fra kr 1 101 946 000 til kr 1 113 946 000

227

Tilskudd til særskilte skoler

74

(Ny) Tilskudd til Signo og Briskeby, bevilges med

17 453 000

228

Tilskudd til private skoler mv.

72

Private skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven, overslagsbevilgning, nedsettes med

6 046 000

fra kr 161 008 000 til kr 154 962 000

75

Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, forhøyes med

10 314 000

fra kr 184 720 000 til kr 195 034 000

230

Kompetansesentre for spesialundervisning

1

Driftsutgifter, nedsettes med

27 767 000

fra kr 655 894 000 til kr 628 127 000

231

Barnehager

64

Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, forhøyes med

10 000 000

fra kr 9 400 000 til kr 19 400 000

252

EUs program for livslang læring

70

Tilskudd, nedsettes med

25 890 000

fra kr 210 207 000 til kr 184 317 000

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.

71

Falstadsenteret, forhøyes med

315 000

fra kr 15 655 000 til kr 15 970 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, nedsettes med

315 000

fra kr 47 427 000 til kr 47 112 000

276

Fagskoleutdanning

72

Annen fagskoleutdanning, forhøyes med

6 046 000

fra kr 56 868 000 til kr 62 914 000

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

37 148 000

fra kr 177 646 000 til kr 214 794 000

73

Tilskudd til internasjonale programmer, forhøyes med

3 186 000

fra kr 16 124 000 til kr 19 310 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, nedsettes med

16 590 000

fra kr 218 397 000 til kr 201 807 000

73

EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med

168 642 000

fra kr 1 376 686 000 til kr 1 208 044 000

74

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med

2 095 000

fra kr 14 036 000 til kr 11 941 000

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

3 200 000

fra kr 111 350 000 til kr 114 550 000

314

Kultur og samfunn

1

(Ny) Driftsutgifter, bevilges med

17 500 000

75

Kultur i inkluderende arbeidsliv, nedsettes med

5 485 000

fra kr 5 485 000 til kr 0

79

Ymse kultur- og samfunnsformål, nedsettes med

2 900 000

fra kr 10 768 000 til kr 7 868 000

315

Frivillighetsformål

79

Ymse frivillighetsformål, nedsettes med

1 350 000

fra kr 5 414 000 til kr 4 064 000

84

(Ny) Tilskudd til Ungdoms-OL, bevilges med

8 600 000

320

Allmenne kulturformål

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med

400 000

fra kr 112 471 000 til kr 112 871 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med

3 350 000

fra kr 7 283 000 til kr 3 933 000

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 820 000

fra kr 14 791 000 til kr 16 611 000

50

Kunst i offentlige rom, forhøyes med

400 000

fra kr 18 860 000 til kr 19 260 000

323

Musikkformål

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 650 000

fra kr 158 315 000 til kr 159 965 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med

4 835 000

fra kr 494 778 000 til kr 499 613 000

78

Ymse faste tiltak, nedsettes med

1 000 000

fra kr 103 339 000 til kr 102 339 000

329

Arkivformål

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

9 500 000

fra kr 7 834 000 til kr 17 334 000

334

Film- og medieformål

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 141 682 000 til kr 142 682 000

79

Til disposisjon, nedsettes med

1 000 000

fra kr 1 185 000 til kr 185 000

400

Justisdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

14 550 000

fra kr 337 047 000 til kr 351 597 000

410

Tingrettene og lagmannsrettene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

23 300 000

fra kr 1 728 086 000 til kr 1 751 386 000

440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med

145 600 000

fra kr 9 738 170 000 til kr 9 883 770 000

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

4 700 000

fra kr 193 485 000 til kr 198 185 000

72

(Ny) Tilskudd til Det mosaiske trossamfunn, bevilges med

7 200 000

441

Oslo politidistrikt

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, nedsettes med

56 300 000

fra kr 2 117 292 000 til kr 2 060 992 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 142 356 000 til kr 146 356 000

451

Samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 800 000

fra kr 570 065 000 til kr 571 865 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter, forhøyes med

9 880 000

fra kr 10 385 000 til kr 20 265 000

455

Redningstjenesten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

14 000 000

fra kr 6 647 000 til kr 20 647 000

456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Driftsutgifter, nedsettes med

269 600 000

fra kr 526 340 000 til kr 256 740 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

1 027 235 000

fra kr 1 483 562 000 til kr 456 327 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter, forhøyes med

30 000 000

fra kr 978 386 000 til kr 1 008 386 000

470

Fri rettshjelp

70

Fri sakførsel, forhøyes med

10 000 000

fra kr 459 922 000 til kr 469 922 000

71

Fritt rettsråd, nedsettes med

15 000 000

fra kr 190 900 000 til kr 175 900 000

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 500 000

fra kr 45 608 000 til kr 44 108 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

29 975 000

fra kr 763 105 000 til kr 793 080 000

21

Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, nedsettes med

100 760 000

fra kr 1 757 100 000 til kr 1 656 340 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med

5 000 000

fra kr 57 581 000 til kr 52 581 000

60

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med

10 713 000

fra kr 263 185 000 til kr 252 472 000

70

Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, nedsettes med

24 785 000

fra kr 518 596 000 til kr 493 811 000

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak mv., forhøyes med

2 500 000

fra kr 14 000 000 til kr 16 500 000

72

Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, nedsettes med

500 000

fra kr 125 325 000 til kr 124 825 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, nedsettes med

562 000

fra kr 14 415 000 til kr 13 853 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, forhøyes med

15 000 000

fra kr 249 032 000 til kr 264 032 000

500

Kommunal- og regionaldepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

500 000

fra kr 152 890 000 til kr 153 390 000

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, forhøyes med

50 000 000

fra kr 1 500 950 000 til kr 1 550 950 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, nedsettes med

500 000

fra kr 484 100 000 til kr 483 600 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, forhøyes med

122 000 000

fra kr 105 326 073 000 til kr 105 448 073 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, forhøyes med

145 000 000

fra kr 2 111 000 000 til kr 2 256 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

61

Husleietilskudd, nedsettes med

1 000 000

fra kr 3 400 000 til kr 2 400 000

582

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg

60

Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med

218 500 000

fra kr 764 500 000 til kr 546 000 000

61

Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres, nedsettes med

20 475 000

fra kr 69 225 000 til kr 48 750 000

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

63

Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med

150 200 000

fra kr 1 253 700 000 til kr 1 103 500 000

64

Investeringstilskudd, kan overføres, nedsettes med

151 000 000

fra kr 1 071 900 000 til kr 920 900 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

450 000

fra kr 58 870 000 til kr 59 320 000

50

Norges forskningsråd, forhøyes med

6 000 000

fra kr 115 410 000 til kr 121 410 000

70

Tilskudd, nedsettes med

450 000

fra kr 24 140 000 til kr 23 690 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, nedsettes med

25 500 000

fra kr 27 568 000 til kr 2 068 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, nedsettes med

1 250 000

fra kr 10 057 290 000 til kr 10 056 040 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med

644 000 000

fra kr 9 912 000 000 til kr 9 268 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med

7 000 000

fra kr 111 000 000 til kr 104 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

97 000 000

fra kr 825 000 000 til kr 922 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 000 000

fra kr 9 000 000 til kr 10 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 000 000

fra kr 52 000 000 til kr 54 000 000

90

Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 400 000 000

fra kr 15 200 000 000 til kr 16 600 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

6 000 000

fra kr 80 000 000 til kr 86 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

17 000 000

fra kr 161 000 000 til kr 178 000 000

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 184 525 000 til kr 178 525 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med

157 075 000

fra kr 7 274 537 000 til kr 7 117 462 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med

7 000 000

fra kr 133 000 000 til kr 140 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 000 000

fra kr 465 600 000 til kr 470 600 000

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

2 526 000

fra kr 189 700 000 til kr 187 174 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd, nedsettes med

25 400 000

fra kr 317 672 000 til kr 292 272 000

703

Internasjonalt samarbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

2 619 000

fra kr 55 729 000 til kr 53 110 000

710

Nasjonalt folkehelseinstitutt

1

Driftsutgifter, forhøyes med

13 400 000

fra kr 569 200 000 til kr 582 600 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

13 400 000

fra kr 536 096 000 til kr 522 696 000

719

Annet folkehelsearbeid

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, nedsettes med

100 000

fra kr 82 098 000 til kr 81 998 000

60

Kommunetilskudd, kan overføres, forhøyes med

600 000

fra kr 5 677 000 til kr 6 277 000

70

Smittevern mv., kan overføres, nedsettes med

500 000

fra kr 15 487 000 til kr 14 987 000

720

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

5 250 000

fra kr 878 633 000 til kr 883 883 000

732

Regionale helseforetak

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med

1 261 300 000

fra kr 44 296 293 000 til kr 45 557 593 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med

442 000 000

fra kr 15 522 238 000 til kr 15 964 238 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med

335 000 000

fra kr 11 766 085 000 til kr 12 101 085 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med

296 700 000

fra kr 10 417 141 000 til kr 10 713 841 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, forhøyes med

25 200 000

fra kr 15 657 084 000 til kr 15 682 284 000

86

Driftskreditter, nedsettes med

1 730 000 000

fra kr 1 730 000 000 til kr 0

734

Særskilte tilskudd til psykiske helse og rustiltak

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

6 000 000

fra kr 9 485 000 til kr 15 485 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

3 000 000

fra kr 143 461 000 til kr 146 461 000

66

Brukerstyrt personlig assistanse, nedsettes med

3 000 000

fra kr 87 334 000 til kr 84 334 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

800 000

fra kr 30 979 000 til kr 31 779 000

50

Samisk helse, nedsettes med

7 400 000

fra kr 13 200 000 til kr 5 800 000

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21, forhøyes med

6 600 000

fra kr 28 903 000 til kr 35 503 000

763

Rustiltak

72

Kompetansesentra mv., nedsettes med

5 000 000

fra kr 88 371 000 til kr 83 371 000

764

Psykisk helse

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

19 500 000

fra kr 85 061 000 til kr 104 561 000

60

Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med

6 000 000

fra kr 205 600 000 til kr 199 600 000

73

Vold og traumatisk stress, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 112 906 000 til kr 111 906 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv., forhøyes med

5 000 000

fra kr 284 141 000 til kr 289 141 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med

20 000 000

fra kr 63 619 000 til kr 83 619 000

800

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

700 000

fra kr 148 886 000 til kr 149 586 000

821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, nedsettes med

1 977 000

fra kr 49 020 000 til kr 47 043 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med

50 877 000

fra kr 4 563 218 000 til kr 4 512 341 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

26 638 000

fra kr 334 262 000 til kr 360 900 000

62

Kommunale innvandrertiltak, forhøyes med

784 000

fra kr 108 494 000 til kr 109 278 000

70

Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging, forhøyes med

493 000

fra kr 4 145 000 til kr 4 638 000

822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med

44 704 000

fra kr 1 690 352 000 til kr 1 645 648 000

840

Krisetiltak

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

2 000 000

fra kr 5 719 000 til kr 3 719 000

843

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 000 000

fra kr 3 409 000 til kr 4 409 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

23 000 000

fra kr 1 223 000 000 til kr 1 200 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med

70 000 000

fra kr 15 030 000 000 til kr 14 960 000 000

846

Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, nedsettes med

1 900 000

fra kr 28 435 000 til kr 26 535 000

60

(Ny) Tilskudd til likestillingsarbeid i kommunal sektor, bevilges med

1 900 000

70

Tilskudd, forhøyes med

1 000 000

fra kr 14 501 000 til kr 15 501 000

847

Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, nedsettes med

8 000 000

fra kr 26 550 000 til kr 18 550 000

72

(Ny) Tilskudd, bevilges med

8 000 000

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 137 448 000 til kr 147 448 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med

3 600 000

fra kr 79 048 000 til kr 82 648 000

60

Kommunalt barnevern, nedsettes med

3 600 000

fra kr 290 460 000 til kr 286 860 000

65

Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

381 000 000

fra kr 539 000 000 til kr 920 000 000

72

Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet, forhøyes med

1 253 000

fra kr 50 575 000 til kr 51 828 000

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, forhøyes med

50 000 000

fra kr 3 433 510 000 til kr 3 483 510 000

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

1 253 000

fra kr 27 118 000 til kr 25 865 000

856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

1

Driftsutgifter, forhøyes med

11 000 000

fra kr 243 214 000 til kr 254 214 000

857

Barne- og ungdomstiltak

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 57 493 000 til kr 62 493 000

900

Nærings- og handelsdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

7 000 000

fra kr 185 588 000 til kr 192 588 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

1 500 000

fra kr 68 100 000 til kr 66 600 000

22

(Ny) Utgifter til kontrollfunksjoner, bevilges med

6 500 000

30

(Ny) Miljøtiltak Søve, bevilges med

5 000 000

74

(Ny) Tilskudd til Nasjonalt senter for komposittkompetanse, bevilges med

1 500 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 500 000

fra kr 311 200 000 til kr 315 700 000

22

Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres, forhøyes med

35 500 000

fra kr 167 200 000 til kr 202 700 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

31

Miljøtiltak Løkken, kan overføres, nedsettes med

61 400 000

fra kr 61 400 000 til kr 0

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd, forhøyes med

20 000 000

fra kr 1 360 000 000 til kr 1 380 000 000

934

Internasjonaliseringstiltak

22

(Ny) Interimstyre for statlig eksportfinansieringsordninger, kan nyttes under kap. 2429 post 70, bevilges med

40 000 000

74

(Ny) Tilrettelegging av overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med

80 000 000

75

(Ny) Utgifter til overtakelse av lån, bevilges med

9 000 000

1020

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

12 000 000

fra kr 338 700 000 til kr 350 700 000

1050

Diverse fiskeriformål

72

Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere, forhøyes med

1 200 000

fra kr 13 700 000 til kr 14 900 000

1062

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

30 000 000

fra kr 1 499 703 000 til kr 1 529 703 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1, nedsettes med

30 000 000

fra kr 117 900 000 til kr 87 900 000

1070

Samfunnet Jan Mayen og Loran-C

1

Driftsutgifter, forhøyes med

2 323 000

fra kr 43 646 000 til kr 45 969 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

51

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Bioforsk, nedsettes med

20 000

fra kr 63 760 000 til kr 63 740 000

96

(Ny) Andeler i Rogaland Landbrukspart SA, bevilges med

20 000

1115

Mattilsynet

22

Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser, forhøyes med

760 000

fra kr 7 225 000 til kr 7 985 000

1143

Statens landbruksforvaltning

1

Driftsutgifter, nedsettes med

220 000

fra kr 174 995 000 til kr 174 775 000

1147

Reindriftsforvaltningen

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

1 000 000

fra kr 6 958 000 til kr 7 958 000

82

Radioaktivitetstiltak, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 2 500 000 til kr 1 500 000

1148

Naturskade – erstatninger

71

Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

13 000 000

fra kr 150 000 000 til kr 163 000 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

71

Tilskudd til verdiskapings- og klimatiltak i skogbruket m.m., kan overføres, forhøyes med

50 000 000

fra kr 69 977 000 til kr 119 977 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet, forhøyes med

1 200 000

fra kr 42 146 000 til kr 43 346 000

79

Velferdsordninger, kan overføres, nedsettes med

1 200 000

fra kr 3 100 000 til kr 1 900 000

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, kan nyttes under kap. 1311 post 71, nedsettes med

30 000 000

fra kr 705 600 000 til kr 675 600 000

1320

Statens vegvesen

23

Drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med

78 700 000

fra kr 7 437 400 000 til kr 7 516 100 000

29

Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, nedsettes med

20 000 000

fra kr 434 000 000 til kr 414 000 000

30

Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med

70 000 000

fra kr 5 610 400 000 til kr 5 680 400 000

61

Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, nedsettes med

50 000 000

fra kr 175 000 000 til kr 125 000 000

1350

Jernbaneverket

23

Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med

200 000 000

fra kr 5 185 600 000 til kr 5 385 600 000

30

Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med

100 000 000

fra kr 4 395 600 000 til kr 4 495 600 000

33

(Ny) Fysisk skille Jernbaneverket - BaneTele AS, kan overføres, bevilges med

26 400 000

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester, forhøyes med

90 000 000

fra kr 89 000 000 til kr 179 000 000

1380

Post- og teletilsynet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

6 500 000

fra kr 167 500 000 til kr 161 000 000

70

Tilskudd til telesikkerhet og -beredskap, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 27 000 000 til kr 57 000 000

1400

Miljøverndepartementet

22

Spesielle driftsutgifter knyttet til lokalt miljøvern og universell utforming, kan overføres, nedsettes med

3 000 000

fra kr 3 000 000 til kr 0

61

(Ny) Framtidens byer, kan overføres, bevilges med

19 000 000

65

(Ny) Groruddalen, kan overføres, bevilges med

31 000 000

75

Miljøvennlig byutvikling, kan overføres, nedsettes med

31 000 000

fra kr 31 000 000 til kr 0

76

Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, forhøyes med

500 000

fra kr 21 346 000 til kr 21 846 000

80

Tilskudd til universell utforming og tilgjengelighet for alle, kan overføres, kan nyttes under post 22, nedsettes med

600 000

fra kr 600 000 til kr 0

81

Tilskudd til byutvikling og lokalt miljøvern, kan overføres, kan nyttes under post 22, nedsettes med

18 400 000

fra kr 29 000 000 til kr 10 600 000

1410

Miljøvernforskning og miljøovervåking

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene, forhøyes med

1 700 000

fra kr 20 188 000 til kr 21 888 000

1426

Statens naturoppsyn

1

Driftsutgifter, forhøyes med

400 000

fra kr 124 103 000 til kr 124 503 000

31

Tiltak i naturreservat og utvalgte kulturlandskap i jordbruket, kan overføres, forhøyes med

3 000 000

fra kr 38 502 000 til kr 41 502 000

1427

Direktoratet for naturforvaltning

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

35 500 000

fra kr 301 263 000 til kr 336 763 000

34

Statlige erverv, nasjonalparker, kan overføres, forhøyes med

78 100 000

fra kr 154 100 000 til kr 232 200 000

65

(Ny) Handlingsplaner for friluftslivet, kan overføres, bevilges med

2 000 000

74

Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres, forhøyes med

500 000

fra kr 17 693 000 til kr 18 193 000

1429

Riksantikvaren

1

Driftsutgifter, nedsettes med

3 872 000

fra kr 117 512 000 til kr 113 640 000

1441

Klima- og forurensningsdirektoratet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

5 500 000

fra kr 337 786 000 til kr 332 286 000

39

Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 69 og 79, nedsettes med

41 100 000

fra kr 64 760 000 til kr 23 660 000

69

(Ny) Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 79, bevilges med

37 300 000

76

Refusjonsordninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

10 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000

79

(Ny) Oppryddingstiltak, kan overføres, kan nyttes under postene 39 og 69, bevilges med

3 800 000

1465

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

30

(Ny) Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres, bevilges med

23 100 000

1471

Norsk Polarinstitutt

1

Driftsutgifter, nedsettes med

300 000

fra kr 186 521 000 til kr 186 221 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

900 000

fra kr 59 395 000 til kr 60 295 000

1472

Svalbard miljøvernfond

50

Overføringer til Svalbard miljøvernfond, forhøyes med

550 000

fra kr 11 730 000 til kr 12 280 000

1500

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

100 000

fra kr 179 441 000 til kr 179 541 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

4 880 000

fra kr 32 750 000 til kr 37 630 000

1520

Departementenes servicesenter

1

Driftsutgifter, forhøyes med

95 267 000

fra kr 469 119 000 til kr 564 386 000

22

Fellesutgifter i regjeringskvartalet, forhøyes med

2 993 000

fra kr 83 467 000 til kr 86 460 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

52 100 000

fra kr 71 856 000 til kr 123 956 000

1533

Sametinget

50

Sametinget, forhøyes med

700 000

fra kr 233 650 000 til kr 234 350 000

1534

Tilskudd til samiske formål

72

Samisk språk, informasjon m.m., nedsettes med

580 000

fra kr 9 446 000 til kr 8 866 000

1550

Konkurransetilsynet

23

Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med

990 000

fra kr 7 726 000 til kr 8 716 000

1580

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med

50 500 000

fra kr 57 000 000 til kr 107 500 000

1590

Kirkelig administrasjon

1

Driftsutgifter, forhøyes med

100 000

fra kr 207 648 000 til kr 207 748 000

72

Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene, forhøyes med

515 000

fra kr 10 000 000 til kr 10 515 000

1600

Finansdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

3 000 000

fra kr 43 700 000 til kr 40 700 000

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

6 000 000

fra kr 313 600 000 til kr 319 600 000

1610

Toll- og avgiftsetaten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

9 800 000

fra kr 1 399 600 000 til kr 1 409 400 000

1618

Skatteetaten

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

8 500 000

fra kr 131 500 000 til kr 140 000 000

22

Større IT-prosjekter, kan overføres, forhøyes med

30 000 000

fra kr 163 200 000 til kr 193 200 000

1620

Statistisk sentralbyrå

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 502 200 000 til kr 506 200 000

1632

Kompensasjon for merverdiavgift

72

Tilskudd til private og ideelle virksomheter, overslagsbevilgning, forhøyes med

50 000 000

fra kr 1 550 000 000 til kr 1 600 000 000

1634

Statens innkrevingssentral

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 500 000

fra kr 268 100 000 til kr 269 600 000

1638

Kjøp av klimakvoter

21

Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, nedsettes med

50 000 000

fra kr 500 000 000 til kr 450 000 000

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

20 500 000

fra kr 330 821 000 til kr 351 321 000

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

303 800 000

fra kr 2 860 870 000 til kr 3 164 670 000

46

Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

1 000 000

fra kr 61 564 000 til kr 60 564 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overføres, forhøyes med

132 000 000

fra kr 1 715 950 000 til kr 1 847 950 000

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

8 578 000

fra kr 232 746 000 til kr 224 168 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, nedsettes med

4 700 000

fra kr 18 000 000 til kr 13 300 000

71

Overføringer til andre, kan overføres, forhøyes med

1 500 000

fra kr 68 321 000 til kr 69 821 000

78

Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med

76 000 000

fra kr 240 000 000 til kr 164 000 000

1720

Felles ledelse og kommandoapparat

1

Driftsutgifter, nedsettes med

224 286 000

fra kr 2 914 228 000 til kr 2 689 942 000

1723

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 129 617 000 til kr 133 617 000

1725

Fellesinstitusjoner og –utgifter under Forsvarsstaben

1

Driftsutgifter, nedsettes med

163 031 000

fra kr 1 985 053 000 til kr 1 822 022 000

21

(Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med

172 200 000

50

Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, nedsettes med

3 546 000

fra kr 19 393 000 til kr 15 847 000

70

Renter låneordning, kan overføres, nedsettes med

1 137 000

fra kr 6 224 000 til kr 5 087 000

1731

Hæren

1

Driftsutgifter, forhøyes med

199 002 000

fra kr 5 540 610 000 til kr 5 739 612 000

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter, forhøyes med

27 550 000

fra kr 3 417 958 000 til kr 3 445 508 000

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter, forhøyes med

109 793 000

fra kr 4 133 922 000 til kr 4 243 715 000

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

14 700 000

fra kr 1 109 252 000 til kr 1 094 552 000

1735

Etterretningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

1 297 000

fra kr 998 104 000 til kr 996 807 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsutgifter, forhøyes med

83 288 000

fra kr 2 317 090 000 til kr 2 400 378 000

1760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, forhøyes med

45 200 000

fra kr 922 061 000 til kr 967 261 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under kap. 1761 post 45, forhøyes med

60 018 000

fra kr 8 092 324 000 til kr 8 152 342 000

1761

Nye kampfly med baseløsning

45

(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med

700 000 000

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

4 024 000

fra kr 993 385 000 til kr 997 409 000

1791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

60 440 000

fra kr 524 137 000 til kr 584 577 000

1792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsutgifter, nedsettes med

40 696 000

fra kr 1 234 320 000 til kr 1 193 624 000

1795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsutgifter, forhøyes med

13 800 000

fra kr 246 271 000 til kr 260 071 000

1810

Oljedirektoratet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

1 500 000

fra kr 232 100 000 til kr 233 600 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med

242 000 000

fra kr 220 100 000 til kr 462 100 000

1820

Norges vassdrags- og energidirektorat

22

Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 60 og 72, forhøyes med

64 000 000

fra kr 100 300 000 til kr 164 300 000

60

Tilskudd til skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 22 og 72, forhøyes med

10 000 000

fra kr 14 000 000 til kr 24 000 000

1833

CO2-håndtering

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med

46 000 000

fra kr 996 000 000 til kr 950 000 000

71

Forskningstjenester TCM DA, kan overføres, nedsettes med

419 000 000

fra kr 1 088 000 000 til kr 669 000 000

72

Lån, TCM DA, kan overføres, forhøyes med

219 000 000

fra kr 577 000 000 til kr 796 000 000

1870

Petoro AS

71

(Ny) Unitisering, kan overføres, bevilges med

40 000 000

2410

Statens lånekasse for utdanning

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med

1 120 000

fra kr 301 267 000 til kr 302 387 000

50

Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

76 933 000

fra kr 5 036 313 000 til kr 5 113 246 000

70

Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, nedsettes med

33 852 000

fra kr 2 976 742 000 til kr 2 942 890 000

71

Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med

48 721 000

fra kr 598 289 000 til kr 647 010 000

72

Rentestøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med

302 821 000

fra kr 1 265 271 000 til kr 962 450 000

73

Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med

131 950 000

fra kr 452 020 000 til kr 583 970 000

74

Tap på utlån, nedsettes med

27 500 000

fra kr 350 000 000 til kr 322 500 000

90

Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, nedsettes med

54 001 000

fra kr 19 695 084 000 til kr 19 641 083 000

2412

Husbanken

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning, nedsettes med

60 000 000

fra kr 16 192 000 000 til kr 16 132 000 000

2421

Innovasjon Norge

50

Innovasjon - prosjekter, fond, forhøyes med

15 000 000

fra kr 233 200 000 til kr 248 200 000

51

(Ny) Tapsfond, såkornkapitalfond, bevilges med

199 700 000

53

(Ny) Risikoavlastning for nye såkornfond, bevilges med

75 000 000

70

Bedriftsutvikling og administrasjon, forhøyes med

3 000 000

fra kr 311 000 000 til kr 314 000 000

71

Reiseliv, nettverks- og kompetanseprogrammer, kan overføres, forhøyes med

5 000 000

fra kr 380 700 000 til kr 385 700 000

95

(Ny) Egenkapital, såkornfond, bevilges med

425 000 000

2426

SIVA SF

70

Tilskudd, kan overføres, forhøyes med

15 000 000

fra kr 44 500 000 til kr 59 500 000

2427

Kommunalbanken AS

90

(Ny) Aksjekapital, bevilges med

924 000 000

2429

Eksportkreditt Norge AS

70

(Ny) Tilskudd, bevilges med

71 000 000

90

(Ny) Utlån, bevilges med

10 000 000 000

95

(Ny) Egenkapital, bevilges med

5 000 000

2440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

30

Investeringer, forhøyes med

1 000 000 000

fra kr 25 000 000 000 til kr 26 000 000 000

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

-3 624 291 000

2 Driftsutgifter

2 039 383 000

3 Avskrivninger

639 429 000

4 Renter av statens kapital

56 134 000

5 Til investeringsformål

924 594 000

6 Til reguleringsfondet

-23 248 000

Sum

12 001 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres, nedsettes med

5 000 000

fra kr 207 750 000 til kr 202 750 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med

130 000 000

fra kr 168 350 000 til kr 298 350 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-542 477 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

419 027 000

3 Avskrivninger

124 144 000

4 Renter av statens kapital

25 404 000

5 Til investeringsformål

18 070 000

6 Til reguleringsfondet

0

Sum

44 168 000

2530

Foreldrepenger

70

Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med

760 300 000

fra kr 15 575 000 000 til kr 16 335 300 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

1 036 000 000

fra kr 11 540 000 000 til kr 10 504 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, forhøyes med

116 000 000

fra kr 584 000 000 til kr 700 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med

40 000 000

fra kr 2 522 000 000 til kr 2 482 000 000

76

Forskuttering av underholdsbidrag, nedsettes med

40 000 000

fra kr 860 000 000 til kr 820 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

2 350 000 000

fra kr 33 050 000 000 til kr 30 700 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med

240 000 000

fra kr 1 830 000 000 til kr 1 590 000 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

35 000 000

fra kr 1 815 000 000 til kr 1 780 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med

3 165 000 000

fra kr 37 850 000 000 til kr 34 685 000 000

2655

Uførhet

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

270 000 000

fra kr 22 509 000 000 til kr 22 779 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

290 000 000

fra kr 35 238 000 000 til kr 35 528 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

74

Tilskudd til biler, nedsettes med

63 000 000

fra kr 783 500 000 til kr 720 500 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, nedsettes med

38 000 000

fra kr 2 728 000 000 til kr 2 690 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

530 000 000

fra kr 51 878 000 000 til kr 52 408 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med

1 730 000 000

fra kr 90 994 000 000 til kr 92 724 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning, nedsettes med

510 000 000

fra kr 6 065 000 000 til kr 5 555 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

45 000 000

fra kr 1 346 000 000 til kr 1 301 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med

52 000 000

fra kr 1 121 000 000 til kr 1 069 000 000

2711

Spesialisthelsetjeneste mv.

72

Tannlegehjelp, forhøyes med

81 000 000

fra kr 1 618 000 000 til kr 1 699 000 000

2751

Legemidler mv.

70

Legemidler, nedsettes med

135 000 000

fra kr 8 199 000 000 til kr 8 064 000 000

2752

Refusjon av egenbetaling

70

Egenandelstak 1, nedsettes med

52 600 000

fra kr 4 164 600 000 til kr 4 112 000 000

2755

Helsetjenester i kommunene mv.

70

Allmennlegehjelp, nedsettes med

113 537 000

fra kr 3 664 100 000 til kr 3 550 563 000

71

Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med

130 000 000

fra kr 1 755 000 000 til kr 1 625 000 000

3225

Tiltak i grunnopplæringen

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

306 000

fra kr 50 423 000 til kr 50 729 000

3329

Arkivformål

2

Inntekter ved oppdrag, forhøyes med

9 500 000

fra kr 7 834 000 til kr 17 334 000

3440

Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten

2

Refusjoner mv., forhøyes med

50 000 000

fra kr 246 237 000 til kr 296 237 000

3

Salgsinntekter, forhøyes med

10 000 000

fra kr 52 173 000 til kr 62 173 000

6

Gebyr - utlendingssaker, forhøyes med

450 000

fra kr 111 650 000 til kr 112 100 000

3452

Sentral krisehåndtering

1

(Ny) Diverse inntekter, bevilges med

5 560 000

3456

Direktoratet for nødkommunikasjon

1

Brukerbetaling, nedsettes med

37 873 000

fra kr 103 074 000 til kr 65 201 000

2

Refusjoner, nedsettes med

13 206 000

fra kr 18 479 000 til kr 5 273 000

3470

Fri rettshjelp

1

Tilkjente saksomkostninger m.m., forhøyes med

1 000 000

fra kr 2 340 000 til kr 3 340 000

3490

Utlendingsdirektoratet

3

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

556 000

fra kr 14 270 000 til kr 13 714 000

4

Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

43 662 000

fra kr 961 661 000 til kr 917 999 000

5

Refusjonsinntekter, forhøyes med

8 025 000

fra kr 10 310 000 til kr 18 335 000

3600

Arbeidsdepartementet

96

(Ny) Aksjer, bevilges med

500 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån, forhøyes med

2 000 000

fra kr 35 000 000 til kr 37 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, forhøyes med

400 000 000

fra kr 7 200 000 000 til kr 7 600 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 151 000 000 til kr 155 000 000

3635

Ventelønn mv.

1

Refusjon statlig virksomhet mv., forhøyes med

8 000 000

fra kr 40 009 000 til kr 48 009 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, forhøyes med

200 000

fra kr 1 500 000 til kr 1 700 000

3642

Petroleumstilsynet

6

Refusjoner/ymse inntekter, nedsettes med

2 526 000

fra kr 2 876 000 til kr 350 000

3700

Helse- og omsorgsdepartementet

96

(Ny) Aksjer, bevilges med

2 700 000

3703

Internasjonalt samarbeid

3

Refusjon fra Utenriksdepartementet, nedsettes med

2 619 000

fra kr 2 619 000 til kr 0

3732

Regionale helseforetak

86

(Ny) Driftskreditter, bevilges med

370 000 000

3821

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

1

Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

7 999 000

fra kr 82 100 000 til kr 90 099 000

2

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

208 000

fra kr 13 124 000 til kr 13 332 000

3822

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

1

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

12 874 000

fra kr 116 614 000 til kr 103 740 000

3855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Diverse inntekter, nedsettes med

10 000 000

fra kr 27 497 000 til kr 17 497 000

60

Kommunale egenandeler, nedsettes med

27 000 000

fra kr 899 357 000 til kr 872 357 000

3856

Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere

4

Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

57 720 000

fra kr 173 160 000 til kr 115 440 000

3904

Brønnøysundregistrene

1

Gebyrinntekter, forhøyes med

50 000 000

fra kr 413 000 000 til kr 463 000 000

3934

Internasjonaliseringstiltak

70

(Ny) Gebyrer fra overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med

1 000 000

80

(Ny) Renter fra overgansordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med

84 000 000

90

(Ny) Avdrag for overgansordning for CIRR-kvalifiserte lån, bevilges med

370 000 000

3950

Forvaltning av statlig eierskap

87

(Ny) Innbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med

16 200 000

4020

Havforskningsinstituttet

3

Oppdragsinntekter, forhøyes med

15 000 000

fra kr 353 971 000 til kr 368 971 000

4143

Statens landbruksforvaltning

1

Driftsinntekter m.m., nedsettes med

220 000

fra kr 36 726 000 til kr 36 506 000

4162

Statskog SF - Forvaltning av statlig eierskap

90

Avdrag på lån, forhøyes med

34 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 44 000 000

4380

Post- og teletilsynet

1

Diverse gebyrer, nedsettes med

6 500 000

fra kr 161 800 000 til kr 155 300 000

4426

Statens naturoppsyn

1

Ymse inntekter, forhøyes med

400 000

fra kr 151 000 til kr 551 000

4429

Riksantikvaren

2

Refusjoner og diverse inntekter, nedsettes med

2 644 000

fra kr 4 052 000 til kr 1 408 000

9

Internasjonale oppdrag, nedsettes med

1 228 000

fra kr 1 498 000 til kr 270 000

4441

Klima- og forurensningsdirektoratet

4

Gebyrer, nedsettes med

5 500 000

fra kr 40 759 000 til kr 35 259 000

4520

Departementenes Servicesenter

7

Parkeringsinntekter, nedsettes med

1 715 000

fra kr 1 715 000 til kr 0

4550

Konkurransetilsynet

2

Ymse inntekter, nedsettes med

115 000

fra kr 231 000 til kr 116 000

4

(Ny) Klagegebyr, bevilges med

990 000

4605

Direktoratet for økonomistyring:

1

Økonomitjenester, forhøyes med

6 000 000

fra kr 38 000 000 til kr 44 000 000

4618

Skatteetaten

1

Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med

8 500 000

fra kr 63 000 000 til kr 71 500 000

4638

Salg av klimakvoter

1

Salgsinntekter, nedsettes med

500 000 000

fra kr 1 100 000 000 til kr 600 000 000

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsinntekter, forhøyes med

316 800 000

fra kr 3 667 457 000 til kr 3 984 257 000

4725

Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben

70

Renter låneordning, nedsettes med

36 000

fra kr 36 000 til kr 0

90

Lån til boligformål, nedsettes med

648 000

fra kr 648 000 til kr 0

4731

Hæren

1

Driftsinntekter, forhøyes med

10 849 000

fra kr 49 651 000 til kr 60 500 000

4733

Luftforsvaret

1

Driftsinntekter, forhøyes med

40 800 000

fra kr 165 030 000 til kr 205 830 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

1

Driftsinntekter, forhøyes med

37 000 000

fra kr 90 277 000 til kr 127 277 000

4760

Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg

45

(NY) Store nyanskaffelser, bevilges med

60 900 000

4791

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsinntekter, forhøyes med

43 440 000

fra kr 480 071 000 til kr 523 511 000

4792

Norske styrker i utlandet

1

Driftsinntekter, forhøyes med

20 000 000

fra kr 10 368 000 til kr 30 368 000

4795

Kulturelle og allmennyttige formål

1

Driftsinntekter, forhøyes med

12 535 000

fra kr 2 465 000 til kr 15 000 000

4810

Oljedirektoratet

1

Gebyrinntekter, forhøyes med

1 500 000

fra kr 23 700 000 til kr 25 200 000

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, forhøyes med

82 000 000

fra kr 66 400 000 til kr 148 400 000

4

(Ny) Salg av undersøkelsesmateriale, bevilges med

594 000 000

4833

CO2-håndtering

80

Renter, TCM DA, nedsettes med

54 000 000

fra kr 101 000 000 til kr 47 000 000

86

Avdrag, TCM DA, nedsettes med

341 000 000

fra kr 612 000 000 til kr 271 000 000

5310

Statens lånekasse for utdanning

89

Purregebyrer, nedsettes med

4 789 000

fra kr 91 009 000 til kr 86 220 000

90

Redusert lån og rentegjeld, nedsettes med

316 652 000

fra kr 8 235 800 000 til kr 7 919 148 000

93

Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med

119 219 000

fra kr 4 915 449 000 til kr 5 034 668 000

5312

Husbanken

11

Tilfeldige inntekter, forhøyes med

2 300 000

fra kr 500 000 til kr 2 800 000

5325

Innovasjon Norge

50

Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med

6 600 000

fra kr 5 000 000 til kr 11 600 000

70

Låneprovisjoner, nedsettes med

600 000

fra kr 54 500 000 til kr 53 900 000

91

(Ny) Tilbakeført kapital, såkornfond, bevilges med

123 200 000

5326

SIVA SF

95

(Ny) Tilbakeføring av kapitalinnskudd fra IT Fornebu Holding AS, bevilges med

40 800 000

5329

Eksportkreditt Norge AS

70

(Ny) Gebyrer m.m., bevilges med

1 000 000

90

(Ny) Avdrag på utestående fordringer, bevilges med

1 200 000 000

5440

Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

197 400 000 000

2 Driftsutgifter

-32 200 000 000

3 Lete- og feltutviklingsutgifter

-2 800 000 000

4 Avskrivninger

-18 400 000 000

5 Renter av statens kapital

-6 800 000 000

Sum

137 200 000 000

30

Avskrivninger, forhøyes med

1 100 000 000

fra kr 17 300 000 000 til kr 18 400 000 000

80

Renter av statens kapital, nedsettes med

100 000 000

fra kr 6 900 000 000 til kr 6 800 000 000

5460

Garanti-instituttet for eksportkreditt

50

(Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen, bevilges med

2 800 000

5491

Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift

30

Avskrivninger, nedsettes med

63 434 000

fra kr 846 337 000 til kr 782 903 000

5501

Skatter på formue og inntekt

70

Toppskatt mv., forhøyes med

5 000 000

fra kr 35 300 000 000 til kr 35 305 000 000

72

Fellesskatt, forhøyes med

25 000 000

fra kr 191 000 000 000 til kr 191 025 000 000

5578

Sektoravgifter under Miljøverndepartementet

70

Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond, forhøyes med

575 000

fra kr 11 705 000 til kr 12 280 000

5603

Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

80

Renter av statens faste kapital, forhøyes med

900 000

fra kr 83 940 000 til kr 84 840 000

5605

Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer

87

Renteinntekter mv. fra Statens finansfond, nedsettes med

8 000 000

fra kr 65 000 000 til kr 57 000 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter, nedsettes med

441 000 000

fra kr 1 609 000 000 til kr 1 168 000 000

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte, nedsettes med

76 000 000

fra kr 76 000 000 til kr 0

5615

Husbanken

80

Renter, nedsettes med

487 000 000

fra kr 4 349 000 000 til kr 3 862 000 000

5616

Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS

85

Aksjeutbytte, nedsettes med

194 000 000

fra kr 194 000 000 til kr 0

5617

Renter fra Statens lånekasse for utdanning

80

Renter, nedsettes med

1 087 146 000

fra kr 4 824 471 000 til kr 3 737 325 000

5618

Aksjer i Posten Norge AS

85

Utbytte, forhøyes med

120 000 000

fra kr 156 000 000 til kr 276 000 000

5622

Aksjer i Avinor AS

85

Utbytte, nedsettes med

80 200 000

fra kr 502 000 000 til kr 421 800 000

5623

Aksjer i Baneservice AS

85

Utbytte, nedsettes med

5 300 000

fra kr 5 300 000 til kr 0

5625

Renter og utbytte fra Innovasjon Norge

80

Renter på lån fra statskassen, nedsettes med

140 000 000

fra kr 490 000 000 til kr 350 000 000

81

Rentemargin, innovasjonslåneordningen, forhøyes med

9 500 000

fra kr 3 000 000 til kr 12 500 000

83

(Ny) Tilbakeføring av renter fra såkornkapitalfond, bevilges med

19 600 000

85

Utbytte, lavrisikolåneordningen, forhøyes med

600 000

fra kr 15 000 000 til kr 15 600 000

86

Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med

1 800 000

fra kr 2 000 000 til kr 200 000

5629

Renter fra utlånsvirksomheten i Eksportkreditt Norge AS

80

(Ny) Renter, bevilges med

278 000 000

5652

Statskog SF - Renter og utbytte

80

Renter, nedsettes med

3 000 000

fra kr 24 900 000 til kr 21 900 000

85

Utbytte, forhøyes med

35 100 000

fra kr 5 000 000 til kr 40 100 000

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte, nedsettes med

877 800 000

fra kr 13 180 453 000 til kr 12 302 653 000

5680

Innskuddskapital i Statnett SF

85

Utbytte, forhøyes med

24 000 000

fra kr 93 000 000 til kr 117 000 000

5685

Aksjer i Statoil ASA

85

Utbytte, forhøyes med

534 000 000

fra kr 13 353 000 000 til kr 13 887 000 000

5700

Folketrygdens inntekter

71

Trygdeavgift, forhøyes med

19 000 000

fra kr 101 500 000 000 til kr 101 519 000 000

5701

Diverse inntekter

73

Refusjon fra bidragspliktige, nedsettes med

21 000 000

fra kr 405 000 000 til kr 384 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

2

Dividende, forhøyes med

10 000 000

fra kr 140 000 000 til kr 150 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

1

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs, forhøyes med

10 000 000

fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000

3

Refusjon for dagpenger fra EØS-land, nedsettes med

2 000 000

fra kr 6 000 000 til kr 4 000 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

Vedtak 640

Merinntektsfullmakt


Stortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2012 kan overskride bevilgningen under kap. 1550 Konkurransetilsynet, post 23 Klagenemnda for offentlige anskaffelser mot tilsvarende merinntekter under kap. 4550 Konkurransetilsynet, (Ny) post 4 Klagegebyr.

Vedtak 641

Opphevelse av fullmakt til overskridelse


Stortingets vedtak av 12. desember 2011 om fullmakt for Olje- og energidepartementet til å overskride bevilgningen i statsbudsjettet for 2012 under kap. 1810 Oljedirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 100 mill. kroner mot tilsvarende inntekt under kap. 4810 Oljedirektoratet, post 4 Salg av undersøkelsesmateriale, oppheves.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

Vedtak 642

Bestillingsfullmakt


Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2012 kan bestille materiell og lignende utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1465

Statens kartverk

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund

196 mill. kroner

Vedtak 643

Tilsagnsfullmakter


Stortinget samtykker i at:

 • 1. Kulturdepartementet i 2012 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap

Post

Betegnelse

Samlet ramme

322

Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom

50

Kunst i offentlige rom

27,6 mill. kroner

 • 2. Justis- og beredskapsdepartementet i 2012 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap

Post

Betegnelse

Samlet ramme

490

Utlendingsdirektoratet

71

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak mv.

3 mill. kroner

 • 3. Kommunal- og regionaldepartementet i 2012 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap

Post

Betegnelse

Samlet ramme

586

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

64

Investeringstilskudd

1 762 mill. kroner

 • 4. Arbeidsdepartementet i 2012 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

3 277,4 mill. kroner

 • 5. Miljøverndepartementet i 2012 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1427

Direktoratet for naturforvaltning

34

Statlige erverv, nasjonalparker

271,9 mill. kroner

 • 6. Forsvarsdepartementet i 2012 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap

Post

Betegnelse

Samlet ramme

1700

Forsvarsdepartementet

73

Forskning og utvikling

40 mill. kroner

 • 7. Utenriksdepartementet i 2012 kan gi IMF tilsagn om inntil 5,54 mill. SDR som benyttes til IMFs låneordninger for lavinntektsland.

Vedtak 644

Fullmakter til å pådra forpliktelser mv. for petroleumsvirksomhet på islandsk sokkel


Stortinget samtykker i at:

 • 1. Olje- og energidepartementet i 2012 ved even-tuell norsk statlig deltakelse og forberedelse til deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk sokkel kan:

  • a) pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger innenfor en total økonomisk ramme på 1,5 mrd. kroner under kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten, til utgifter som påløper i regnskapene for utvinningstillatelser eller transportanlegg som skal fordeles mellom deltakerne i utvinningstillatelsene etter deltakerandel.

  • b) utgiftsføre uten bevilgning i statsregnskapet for 2012 under kap. 1870 Petoro AS, post 96 Aksjer i Petoro Iceland AS med inntil 2 mill. kroner til å yte innskuddskapital ved etableringen av et norsk aksjeselskap direkte, eller indirekte eid av den norske stat, med filial på Island som rettighetshaver for utvinningstillatelser og deltaker i aktuelle interessentskap på islandsk kontinentalsokkel.

  • c) utgiftsføre uten bevilgning i statsregnskapet 2012 under kap. 1870 Petoro AS, post 72 Administrasjon, Petoro Iceland AS med inntil 1 mill. kroner til nødvendige utgifter til forberedelse, etablering og drift av nevnte aksjeselskap med filial.

 • 2. Petoro AS ved eventuell norsk statlig deltakelse og forberedelse til deltakelse i petroleumsvirksomhet på islandsk sokkel, kan stille ubegrenset morselskapsgaranti overfor islandske myndigheter for forpliktelser som filialen av selskapets datterselskap pådrar seg som rettighetshaver i tildelte utvinningstillatelser på Island.

Vedtak 645

Andre fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger


Stortinget samtykker i at:

 • 1. det i forbindelse med oppgradering og oppussing av Stortingets bygninger inngås nødvendige avtaler om leie av kontorlokaler for den tid arbeidene vil pågå.

 • 2. Norge tiltrer Global Green Growth Institute som medlem.

 • 3. Kongen i 2012 kan inngå avtaler om forsikringsansvar i forbindelse med større utstillinger av kunstverk både i utenlandsk og norsk eie innenfor en samlet ramme for nytt og gammelt ansvar som ikke må overstige 4 000 mill. kroner.

 • 4. Kommunal- og regionaldepartementet i 2012 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en samlet investeringsramme på 450 mill. kroner over kap. 582 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg, post 61 Rentekompensasjon – kirkebygg.

 • 5. Arbeidsdepartementet i 2012 kan starte opp Prosjekt 1 i IKT-moderniseringsprogrammet i Arbeids- og velferdsetaten med en kostnadsramme på 1 750 mill. kroner, jf. omtale i Prop. 111 S (2011–2012).

 • 6. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2012 kan forplikte seg til merutgifter på inntil 45 mill. kroner per år i 10 år fra og med 2013, til leie av lokaler for Miljøverndepartementet i Kongensgate 18/ Kirkegata 21.

 • 7. Finansdepartementet i 2012 kan sette i gang prosjektet EDAG innenfor en kostnadsramme på 580 mill. kroner, jf. omtale i Prop. 111 S (2011–2012).

 • 8. Forsvarsdepartementet i 2012 kan sette i gang arbeider med tiltak for særskilt sikring av Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementet innenfor en kostnadsramme på 330 mill. kroner, jf. omtale i Prop. 111 S (2011–2012).

 • 9. Olje- og energidepartementet i 2012 kan pådra forpliktelser utover gitte bevilgninger med inntil 40 mill. kroner under kap. 1870 Petoro AS, post 71 Unitisering, til arbeidet med unitisering av Johan Sverdrup-funnet.

Andre fullmakter

Vedtak 646

Fullmakter i forbindelse med EFFEKT-programmet


Stortinget samtykker i at:

 • 1. kostnadsrammen for gjenstående del av EFFEKT-programmet per 1. januar 2012 settes til 149 mill. kroner.

 • 2. Justis- og beredskapsdepartementet om nødvendig kan overskride bevilgningen under kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 45 Større utstyranskaffelser og vedlikehold, med inntil 12,3 mill. kroner, mot tilsvarende innsparing under kap. 440 Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten, post 1 Driftsutgifter og kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 1 Driftsutgifter.

Vedtak 647

Fullmakt til å gi driftskreditt til helseforetakene


Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2012 kan gi regionale helseforetak inntil 10 532 mill. kroner i driftskreditt, men slik at utestående lån ved utgangen av 2012 ikke skal overstige 8 432 mill. kroner.

Vedtak 648

Fullmakter i forbindelse med eksportfinansieringsordningen


Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2012 kan:

 • 1. overskride bevilgningene under:

  • a) kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet, post 22 Utgifter til kontrollfunksjoner, til dekning av utgifter til en kontrollfunksjon i forbindelse med tilrettelegging og undertegning av låneavtaler under overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån.

  • b) kap. 934 Internasjonaliseringstiltak, post 22 Interimsstyre for statlig eksportfinansieringsordning, til dekning av interimsstyrets utgifter til etablering av Eksportkreditt Norge AS.

  • c) kap. 934 Internasjonaliseringstiltak, post 74 Tilrettelegging av overgangsordning for CIRR-kvalifiserte lån, til dekning av vederlag til Eksportfinans ASA for de tjenester selskapet utfører for staten som følge av overgangsordningen for CIRR-kvalifiserte lån.

  • d) kap. 934 Internasjonaliseringstiltak, post 75 Utgifter til overtakelse av lån, til dekning av utgifter i forbindelse med overtakelse av allerede gitte lån av Eksportfinans ASA.

  • e) kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 90 Utlån, til utbetaling av lån under den statlige eksportfinansieringsordningen, men slik at samlede utlån ikke overstiger 40 mrd. kroner.

 • 2. utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning valutakursgevinst og valutakurstap i eksportfinansieringsordningen under kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 89 Agio og kap. 5329 Eksportkreditt Norge AS, post 89 Disagio.

 • 3. gi Eksportkreditt Norge AS fullmakt til å gi tilsagn om lån i tråd med selskapets og eksportfinansieringsordningens formål uten en øvre ramme.

 • 4. overdra til Eksportkreditt Norge AS eiendeler for inntil 10 mill. kroner som er anskaffet under kap. 934 Internasjonaliseringstiltak, post 22 Interimsstyre for statlig eksportfinansieringsordning.

Vedtak 649

Fullmakt til salg av aksjer


Stortinget samtykker i at Fiskeri- og kystdepartementet kan selge aksjer i Nord-Salten Kraft AS.