Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2008-2009

Meld. St. 4 (2009-2010), Innst. 122 S (2009-2010)

Vedtak 154

Meld. St. 4 (2009–2010) – om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2008–2009 – vedlegges protokollen.