Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (61 - 80 av 348)

 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av utenriksminister Børge Brende

  Om hva regjeringen har gjort for å styrke Barentssamarbeidet
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt statsråden kan garantere at den nye fraværsgrensen ikke vil gi økt frafall i videregående opplæring
 • Muntlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hva statsråden tenker om vedtaket Stortinget har gjort om at regjeringen skal utrede utforming og innføring av ekstrapoeng til gutter og jenter som søker på studier der det f.eks. er 80 pst. eller mer av det motsatte kjønn, og hvordan han vil følge det opp
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Elisabeth Aspaker

  Om hvorvidt den nye europaministeren vil bryte med linjen fra forgjengeren, eller om hun, som forgjengeren, vil ønske å gi store konsesjoner, slik at norske arbeidsplasser og norsk næringsmiddelindustri må flagge ut
 • Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av utenriksminister Børge Brende

  Om hvordan palestinske selvstyremyndigheter belønner dem som begår terror mot Israel, og hvilke konsekvenser dette må få for den norske bistanden til de palestinske selvstyremyndighetene
 • Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hva som er grunnen til at Røe Isaksen og Høyre går imot de nye, store satsingene og reformene som kan hjelpe elever i skolen til å fullføre, med bakgrunn i den økte ungdomsledigheten
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 04.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om når Stortinget kan forvente å få rett informasjon om bruk av tvang, og hvordan statsråden vil sikre mindre bruk av tvang
 • Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.04.2016

  Besvart: 04.05.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om statsråden har noen formening om at den kulturelle infrastrukturen kan bli vesentlig endret med det pågående arbeidet med langtidsplan for Forsvaret, som kan komme til å få store konsekvenser for kulturtilbudet i landet vår
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Besvart: 04.05.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om hvordan statsråden vil bidra til økt sysselsetting og verdiskaping gjennom utnytting av hele fisken, og hvor fort arbeidet vil komme i gang
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Besvart: 04.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvorvidt Sørlandet sykehus' plan om å kutte 400 årsverker i tråd med målsettingene regjeringen har for pasientenes helsetjeneste, med bakgrunn i at Stortinget har bedt regjeringen sørge for at de regionale helseforetakene starter en prosess med å flytte mer av den elektive kirurgien i foretaket til akuttsykehusene
 • Spørretimespørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Fremsatt av: Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

  Besvart: 04.05.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om kva som er grunngjevinga for at statsråden valde å instruere Miljødirektoratet til å gje løyve til ekstraordinær felling av bjørn på eigedommen til leiaren av Nord-Trøndelag Høgre
 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 27.04.2016 av finansminister Siv Jensen

  Om kor mange arbeidsplassar som er skapt som følgje av at regjeringa har kutta i formuesskatten og fjerna arveavgiften
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden kan gi en oppdatering av status og videre framdrift med prisreduksjon på NSBs måneds- og årskort, som det ble vedtatt å redusere med 20 pst.
 • Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av næringsminister Monica Mæland

  Om hvorvidt statsråden ser at det er et stort behov for motkonjunkturtiltak som kan holde sysselsettingen oppe på Sør-Vestlandet
 • Spørretimespørsmål fra Eirin Sund (A) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

  Om hvilke tiltak statsråden vil ta initiativ til for å øke aktiviteten på norsk sokkel, med bakgrunn i den rekordhøye arbeidsledigheten
 • Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Spørsmålet er trukket tilbake

  I Meld. St. 25 (2015-2016) står det at verneplan for vassdrag i hovedsak ligger fast, men at i særskilte tilfeller med flom- og/eller skreddempende effekt kan det åpnes for konsesjonsbehandling av vannkraft i vernede vassdrag. I Olje- og energidepartementets pressemelding om samme energimeldingen står det derimot at stor produksjon av regulerbar kraft er en samfunnsmessig hensyn som i seg selv kan gi grunnlag for konsesjonsbehandling i vernede vassdrag. Kan statsråden klargjøre regjeringens politikk for vernede vassdrag?
 • Spørretimespørsmål fra Jette F. Christensen (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Besvart: 27.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvorfor ikke regjeringen vil støtte Ap i at staten skal bruke sin forbrukermakt og i en overgangsfase dekke merkostnader ved bruk av ny teknologi i fergeanbud
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart på vegne av: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 27.04.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorvidt mer byråkrati og kutt på 300 mill. kroner er virksomme tiltak for å skape arbeidsplasser raskt i Agder
 • Spørretimespørsmål fra Magne Rommetveit (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om kvifor bedrifter på Vestlandet nå får avslag på sine søknadar om midlar til bedriftsintern opplæring
 • Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av næringsminister Monica Mæland

  Om hvorfor ikke regjeringen vil bli med på miljøteknologiordningsatsingen, med henvisning til Aps alternative budsjett