Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (61 - 80 av 94)

 • Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.11.2015

  Besvart: 04.11.2015 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren fortsatt mener at samarbeid og bred enighet om løsninger på den ekstraordinære flyktningsituasjonen er ønskelig, og hvilke hovedprinsipper Stortinget bør samle seg om
 • Spørretimespørsmål fra Sonja Mandt (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2015

  Besvart: 11.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden vil ta initiativ til en tilsvarende lovbestemmelse som den danske regjeringen, som vil fremme et lovforslag som skal hindre leger i å praktisere i andre nordiske land når de er fratatt autorisasjonen i ett av landene
 • Spørretimespørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2015

  Fremsatt av: Sverre Myrli (A)

  Besvart: 11.11.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden kan garantere at prisen på kollektivreiser med buss ikke blir dyrere når momsen nå går opp
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.11.2015

  Besvart: 11.11.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsrådens vurdering av at det er hentet utbytte fra drift av privatskoler, og hvilke tiltak som vurderes når det gjelder krav til organisering, økt kontroll, straff, oppmykning osv.
 • Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2015

  Besvart: 11.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om kriterier for valg av politimester i de nye politidistriktene, og hvorvidt statsråden mener det er riktig av Politidirektoratet å vektlegge lokaliseringspolitikken til 10 pst., den laveste vurderingen, når dette klart bryter med de to første formålene til retningslinjene politisk
 • Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.11.2015

  Besvart på vegne av: Kulturministeren

  Besvart: 11.11.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvilke nye kriterier er lagt til grunn for at statsråden har foreslått økning av bevilgningen til Kistefos-Museet i 2016
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2015

  Besvart: 11.11.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

  Om statsråden vil leggja ytterlegare press for at Universitetet i Oslo utarbeider brukarrettleiing for Norsk Ordbok
 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2015

  Besvart: 11.11.2015 av utenriksminister Børge Brende

  Om å redegjøre for hva som ligger bak regjeringens linjeskift og brudd med Norges lederrolle i arbeidet for et forbud mot atomvåpen
 • Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2015

  Besvart: 04.11.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  I 2002 vedtok Stortinget etter omfattende debatt å legge traseen for Ringeriksbanen over Åsa i stedet for Kroksund ved Tyrifjorden. Begrunnelsen var 'de store negative konsekvensene for landskap, kulturminner, naturmiljø og landbruk'. I juni 2015 ble vedtaket opphevet helt uten begrunnelse slik at vi nå risikerer en jernbane tvers gjennom verneverdige våtmarksområder omfattet av verneplanen for nordre Tyrifjorden våtmarkssystem. Vil statsråden ta verneplanen opp av skuffen og gjøre noe for å hindre disse inngrepene?
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2015

  Besvart: 04.11.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

  I Stortingets spørretime den 20. mai svarte statsråden, på spørsmål om videreføring av gratis kjernetid for alle fire- og femåringer i bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand med områdesatsinger, at: 'Denne ordningen vil fortsette ut avtaleperioden for områdesatsing, henholdsvis 2016 og 2017'. I statsbudsjettet er imidlertid bevilgningene til dette kuttet fra vel 60 millioner til 39 millioner kroner og bydelene har fått beskjed om at gratis kjernetid for alle avsluttes etter juni 2016. Vil statsråden følge opp det hun svarte i Stortinget i mai?
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2015

  Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Besvart: 04.11.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

  Om å ta initiativ til at regioners/fylkers totale ressurser blir kartlagt og sett helhetlig, slik at flyktningene raskt og effektivt blir godt mottatt, avklart og integrert
 • Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2015

  Besvart: 04.11.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Om hvorvidt statsråden er positiv til lokale initiativ for å redusere biltrafikken, med henvisning til det nye byrådet i Oslo, som ønsker å forbedre luftkvaliteten blant annet ved å gjøre flere gater og indre by bilfri
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.10.2015

  Besvart: 04.11.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om regjeringen nå går bort fra sine lovnader om kompensasjon til regioner som har mistet fordelen ved redusert arbeidsgiveravgift, i form av infrastrukturtiltak for perioden 2016-2017.
 • Spørretimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.10.2015

  Besvart: 04.11.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden vil gjennomføre en konsekvensutredning før en eventuell innføring av nytt europeisk offshore helikopterregelverk, som vil åpne for at utenlandske helikopterselskaper kan operere på norsk sokkel
 • Muntlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2015

  Besvart: 21.10.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om hvorfor skattekutt er så uendelig mye viktigere for regjeringen enn det å gjøre helt nødvendige løft i skole, omsorg og andre lokale velferdsoppgaver
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2015

  Besvart: 21.10.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvorvidt det er denne regjeringens politikk å presse gjennom bompengefinansierte veiprosjekter, uavhengig av lokal oppslutning
 • Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2015

  Besvart: 21.10.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om dimensjoneringen ved utbygging av jernbane, og hvorvidt statsråden er bekymret for at vi bygger for enkelt sett i forhold til de behovene framtiden trenger
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2015

  Besvart: 21.10.2015 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorfor finansministeren fortsatt kjemper for mer statlig byråkrati når Stortinget og de folkevalgte rundt om i alle landets kommuner sier nei til statligjøring av skattekontorene
 • Muntlig spørsmål fra Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2015

  Besvart: 21.10.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om regjeringens forslag om å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til staten, og hvorvidt tallgrunnlaget som foreslås trukket fra kommunenes inntekter stemmer med virkeligheten
 • Muntlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 21.10.2015

  Besvart: 21.10.2015 av finansminister Siv Jensen

  Om pensjonskostnadene som kommer til å slå inn om 20-30 år, og hvorvidt finansministeren mener at hun gjennom sine budsjetter så langt har satt Norge i bedre eller dårligere stand til å håndtere utgiftene i årene som kommer