Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (61 - 80 av 356)

 • Spørretimespørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.05.2016

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 11.05.2016 av næringsminister Monica Mæland

  Om kva tiltak statsråden vil setja i verk for å styrka sjøtryggleiken for fritidsfartøy, og om ein vil vurdera ei eiga 'ulukkesgruppe' som eitt av grepa
 • Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til barne- og likestillingsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.05.2016

  Besvart: 11.05.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Om hva statsråden vil gjøre for å øke kompetansen og endre praksisen til barnevernet i møte med barn med funksjonsnedsettelser og utviklingsforstyrrelser
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.04.2016

  Besvart: 04.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden vil støtte Oslo universitetssykehus' plan om å prioritere lokalsykehus på Aker og følge opp dette på eiermøter framover
 • Spørretimespørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.04.2016

  Besvart: 04.05.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvilke grep statsråden har tatt, og hvilke grep han vil ta for å få fortgang i arbeidet med å øke andelen gods som fraktes med båt
 • Spørretimespørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.04.2016

  Besvart: 04.05.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om hva regjeringen vil gjøre for å sørge for at bestandsmålene for rovvilt som ligger over avtalens måltall, kommer ned på avtalte måltall slik at rovviltforlikets todelte målsetting om fortsatt beitebruk i hele landet sikres
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.04.2016

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Fylkesmannen i Telemark skriver i utkast til rapport fra tilsyn ved Sykehuset Telemark HF: 'Vi finner det i seg selv kritikkverdig at helseforetakene ikke har gode nok systemer for å registrere pasientbelegg, og at det derved blir vanskelig for både foretakets styremedlemmer, for tilsynsmyndigheten, politiske myndigheter og andre å få en fullgod forståelse av pasientbeleggets størrelse.' Kan statsråden bekrefte at helseforetakene ikke har enhetlige gode systemer for å registrere pasientbelegg?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.04.2016

  Besvart: 04.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden vil redegjere for Stortinget om situasjonen ved Sykehuset Telemark HF, med bakgrunn i at Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med forsvarleg pasientbehandling ved overbelegg og konstatert avvik
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av utenriksminister Børge Brende

  Om hva regjeringen har gjort for å styrke Barentssamarbeidet
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt statsråden kan garantere at den nye fraværsgrensen ikke vil gi økt frafall i videregående opplæring
 • Muntlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hva statsråden tenker om vedtaket Stortinget har gjort om at regjeringen skal utrede utforming og innføring av ekstrapoeng til gutter og jenter som søker på studier der det f.eks. er 80 pst. eller mer av det motsatte kjønn, og hvordan han vil følge det opp
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Elisabeth Vik Aspaker

  Om hvorvidt den nye europaministeren vil bryte med linjen fra forgjengeren, eller om hun, som forgjengeren, vil ønske å gi store konsesjoner, slik at norske arbeidsplasser og norsk næringsmiddelindustri må flagge ut
 • Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av utenriksminister Børge Brende

  Om hvordan palestinske selvstyremyndigheter belønner dem som begår terror mot Israel, og hvilke konsekvenser dette må få for den norske bistanden til de palestinske selvstyremyndighetene
 • Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hva som er grunnen til at Røe Isaksen og Høyre går imot de nye, store satsingene og reformene som kan hjelpe elever i skolen til å fullføre, med bakgrunn i den økte ungdomsledigheten
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.04.2016

  Besvart: 04.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om når Stortinget kan forvente å få rett informasjon om bruk av tvang, og hvordan statsråden vil sikre mindre bruk av tvang
 • Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.04.2016

  Besvart: 04.05.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om statsråden har noen formening om at den kulturelle infrastrukturen kan bli vesentlig endret med det pågående arbeidet med langtidsplan for Forsvaret, som kan komme til å få store konsekvenser for kulturtilbudet i landet vår
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Besvart: 04.05.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

  Om hvordan statsråden vil bidra til økt sysselsetting og verdiskaping gjennom utnytting av hele fisken, og hvor fort arbeidet vil komme i gang
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Besvart: 04.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvorvidt Sørlandet sykehus' plan om å kutte 400 årsverker i tråd med målsettingene regjeringen har for pasientenes helsetjeneste, med bakgrunn i at Stortinget har bedt regjeringen sørge for at de regionale helseforetakene starter en prosess med å flytte mer av den elektive kirurgien i foretaket til akuttsykehusene
 • Spørretimespørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Fremsatt av: Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

  Besvart: 04.05.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om kva som er grunngjevinga for at statsråden valde å instruere Miljødirektoratet til å gje løyve til ekstraordinær felling av bjørn på eigedommen til leiaren av Nord-Trøndelag Høgre
 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 27.04.2016 av finansminister Siv Jensen

  Om kor mange arbeidsplassar som er skapt som følgje av at regjeringa har kutta i formuesskatten og fjerna arveavgiften
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Besvart: 27.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden kan gi en oppdatering av status og videre framdrift med prisreduksjon på NSBs måneds- og årskort, som det ble vedtatt å redusere med 20 pst.