Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (61 - 47 av 47)

 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.10.2016

  Til behandling

  Når elever faller fra i videregående skole, prøver ofte rådgivere sammen med Nav å få dem inn i arbeidsmarkedstiltak. I Oslo er Nav til stede på to videregående skoler i et forsøk på å videreutvikle dette. Men fra 1. januar i år ble reglene endret slik at det ikke lenger kan gis tiltakspenger til dem under 18 år. Dette innskrenker kraftig mulighetene til å følge opp elever som er falt fra og få dem inn i tiltak og arbeid. Vil statsråden vurdere den nevnte endringen i reglene på nytt for å unngå at ungdom havner i passivitet?
 • Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.10.2016

  Til behandling

  Ved Kroktjenn i Krødsherad kommune foregår det nå en større hogst i et nasjonalt verneverdig område. Området består av flere kjerneområder, og det er funnet naturverdier av nasjonal betydning. Halvparten av våre utrydningstruede planter og dyr lever i skogen. Derfor vedtok Stortinget i vår at 10 pst. av skogene skal vernes. Når vil statsråden gripe inn og sikre vern av dette nasjonalt verdifulle skogsområdet?
 • Spørretimespørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.10.2016

  Til behandling

  Regjeringen har satt seg mål om at 90 pst. av husstandene innen 2020 skal ha tilbud om minst 100 Mbit/s basert på kommersiell utbygging av markedet samt at det skal være enkelt å bygge. Videre sier regjeringen at gode ekomnett skal være en konkurransefordel for næringslivet over hele landet. I statsbudsjettet for 2017 foreslås det bevilget 93,7 millioner kroner til NKOM for å bidra ved utbygging i ikke-kommersielle områder. Det kom inn søknader for 465 millioner kroner i 2016. Hvordan har statsråden tenkt å nå regjeringens mål?
 • Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.10.2016

  Til behandling

  I FNs førstekomité pågår det nå drøftinger om flere resolusjoner mot atomvåpen. Hvordan vil Norge stemme for å oppfylle Stortingets enstemmige kompromiss og flertallets merknader i Innst. 199 S for 2015-2016?
 • Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.10.2016

  Til behandling

  Osloregionen, Bergensregionen, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Kristiansandregionen, Buskerudbyen, Grenland, Nedre Glommaregionen og Tromsø skal få bymiljøavtaler med utgangspunkt i nullvekstmålet i Klimaforliket og Nasjonal transportplan 2014-2023: 'Veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange'. Er dette nedfelt som en ufravikelig og overordnet føring når Statens vegvesen forhandler om helhetlige bymiljøavtaler med regionene?
 • Muntlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 19.10.2016

  Besvart: 19.10.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvorfor regjeringa synes at det er riktig å øke forskjellene mellom folk, med henvisning bl.a. til rekordhøy arbeidsledighet, kutt i ordninger og økte inntekts- og formuesforskjeller
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 19.10.2016

  Besvart: 19.10.2016 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorfor Siv Jensen er mer opptatt av Høyres velgere enn av sine egne, med bakgrunn i at regjeringen har vært opptatt av å fjerne skatt eller redusere skatt på det som de rikeste henter sine penger fra, formue og arv, mens den har gjennomført ubetydelige skattekutt på vanlige folks inntekter
 • Muntlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Muntlig spørsmål

  Datert: 19.10.2016

  Besvart: 19.10.2016 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Elisabeth Vik Aspaker

  Om hvilke konsekvenser en reduksjon av ESA-investeringer og følgemidler vil ha for forskning og næringsutvikling på dette området
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 19.10.2016

  Besvart: 19.10.2016 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorvidt finansministeren er fornøyd med den situasjonen vi nå ser i norsk politi, med dårligere og dårligere lokal beredskap, og om hun mener at politiet har god nok finansiering
 • Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 19.10.2016

  Besvart: 19.10.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om at en rapport om økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper viser en klar økning i andelen personer med vedvarende lavinntekt fra 2011 fram mot 2014, og hvordan statsråden vil følge opp rapporten overfor Stortinget
 • Muntlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 19.10.2016

  Besvart: 19.10.2016 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorfor regjeringen gjennom hele perioden har ført en politikk som bidrar til å øke forskjellene, med henvisning til lav sysselsetting, fordelingsprofil som fører til skattekutt for de rikeste og innretningen på statsbudsjettet
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2016

  Til behandling

  28. mai i år vedtok medlemslandene i WHO et mål om at hepatitt C skal utryddes innen 2030. Helse- og omsorgsdepartementet har lagt fram en nasjonal strategi mot hepatittinfeksjoner. Både fra sykehushold og brukerorganisasjoner på rusfeltet har det kommet kritikk av at den nasjonale strategien både opererer med feil tall på nysmitte, og at Norge ikke følger opp forpliktelsene overfor WHO med å utrydde hepatitt C i Norge innen 2030. Mener statsråden at den nasjonale strategien mot hepatittinfeksjoner vil utrydde hepatitt i Norge innen 2030?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2016

  Til behandling

  Fylkesmannen i Vestfold ynskjer klarare retningsliner for bruk av tvang og makt mot små barn i barnehagar. I ein reportasje i Aftenposten kjem det fram dømer der barn har blitt stengt inne på bad med sløkt lys, blitt fastsett i bøylestol mot sin vilje som 'straff', og bruk av bleie mot barnet si vilje. Korleis vurderer statsråden denne situasjonen, og kva vil regjeringa gjere for å hindre bruk av tvang og makt mot barn i norske barnehagar og sikre at både barn og foreldre kan vere trygge på tilbodet?
 • Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2016

  Til behandling

  Storbritannia varsler at de går ut av EU-samarbeidet. Det innebærer at de også går ut av EØS-delen av det indre marked. Ifølge artikkel 127 i EØS-avtalen skal en avtalepart gi minst 12 måneders varsel. Den britiske statsministeren har varslet at de iverksetter § 50 i EU-traktaten i mars 2017. Avviklingen av rettigheter og forpliktelser i EU og EØS bør være mest mulig identiske. Forhandlingene bør da skje parallelt eller i samarbeid mellom EFTA-landene og EU-landene. Har regjeringen tatt dette opp med kommisjonen og Storbritannia?
 • Spørretimespørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.10.2016

  Til behandling

  250 000 brukere kunne hatt et internettilbud med en langt høyere kapasitet enn hva tilfellet er i dag om man kunne tatt i bruk de basestasjonene som allerede er bygd, ifølge TV2. Hidra utenfor Flekkefjord og Askøy er to eksempler hvor befolkningen blir nødt til å vente i inntil tre år på grunn av det regulatoriske regimet som krever tre års varslingstid. Hva vil statsråden foreta seg for å bidra til at utbygd bredbåndskapasitet kan tas i bruk raskest mulig til befolkningens beste?
 • Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.10.2016

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 19.10.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvordan regjeringen vil oppnå målene i EUs vanndirektiv uten å gi de nødvendige midlene til det lokale arbeidet
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.10.2016

  Besvart på vegne av: Statsministeren

  Besvart: 19.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvorvidt regjeringen vil gi en beklagelse til familien til en person som ble utpekt som gjerningsmann av politiet etter brannen på Scandinavian Star i 1990, med bakgrunn i at det ikke foreligger bevismessig grunnlag verken da eller nå for å utpeke han som gjerningsmann
 • Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.10.2016

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Under handsaminga av sjømatindustrimeldinga vedtok Stortinget at regjeringa skulle setta ned ein pliktkommisjon som skulle gjennomgå dei tre leveringspliktene ut frå deira intensjon, og kome attende til Stortinget hausten 2016 med ei tilråding basert på kommisjonen sitt framlegg. I Prop. 1 S frå Nærings- og fiskeridepartementet framgår det at regjeringa vil orientere Stortinget om saka i revidert nasjonalbudsjett. Dette er ikkje i tråd med stortingsvedtaket. Kan statsråden stadfesta at Stortinget får kommisjonen si tilråding til handsaming i tråd med stortingsvedtaket?
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.10.2016

  Besvart: 19.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om kva regjeringa vil gjere konkret for å løyse opp i tillitskrisa som sjukehusstreiken er eit resultat av
 • Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 13.10.2016

  Besvart: 19.10.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hva som er statsrådens løsninger for mer likestilling og bedre kjønnssammensetning i studier og arbeidsliv