Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (61 - 80 av 400)

 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.03.2017

  Besvart: 08.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om statsråden, med bakgrunn i regjeringens ønske om å bygge større fagmiljøer, vil be Domstoladministrasjonen om å igangsette arbeidet med en samlokalisering av Hallingdal tingrett og Øvre Buskerud jordskifterett
 • Spørretimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.03.2017

  Besvart: 08.03.2017 av finansminister Siv Jensen

  Om statsråden kan bekrefte at det blir fremlagt modeller for skatteincentiver på tidligfaseinvesteringer i revidert nasjonalbudsjett, i tråd med Stortingets vedtak om å få konkrete modeller utredet
 • Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.03.2017

  Besvart på vegne av: Næringsministeren

  Besvart: 08.03.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om statsråden vil bidra til snarlig realisering av et toppindustrisenter på Kongsberg, med bakgrunn i erfaring som viser at omstilling først og fremst må drives fram av tyngre, etablerte næringsmiljøer
 • Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.03.2017

  Besvart: 08.03.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hva som er statsrådens strategi for å sørge for at digitalisering og teknologisk utvikling i helse- og omsorgstjenesten bygger næringsliv og skaper nye arbeidsplasser i en norsk leverandørindustri
 • Spørretimespørsmål fra Tore Hagebakken (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.03.2017

  Besvart på vegne av: Næringsministeren

  Besvart: 08.03.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om når Stortinget kan forvente industrimeldingen, og om statsråden kan love nye og forpliktende grep for nye og trygge arbeidsplasser i meldingen
 • Spørretimespørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.03.2017

  Besvart: 08.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Om dei alvorlege manglane ved gjennomføringa av politireformen som er avdekka, og kva statsråden vil gjere for å sørge for at politireformen vert gjennomført etter intensjonen
 • Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.03.2017

  Besvart: 08.03.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om statsråden er fornøyd med egen innsats, med henvisning til at sysselsettingen blant unge i 2016 var den laveste på over 20 år og at andelen unge uføre har økt sterkt de siste årene
 • Spørretimespørsmål fra Odd Omland (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.03.2017

  Besvart på vegne av: Næringsministeren

  Besvart: 08.03.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om når statsråden vil legge frem en sak om risikoavlastningsordning ved innovasjon i offentlige anskaffelser
 • Spørretimespørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.03.2017

  Besvart: 08.03.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorfor ikke den teknologiske utviklingen avspeiles i regjeringens utdanningspolitikk ved at det opprettes flere studieplasser og fagskoleplasser for å få flere IKT-arbeidere
 • Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.03.2017

  Besvart: 08.03.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hva regjeringen vil gjøre for å snu utviklingen i sysselsettingsgraden, med henvisning til at andelen av befolkningen som er i arbeid og sysselsettingen blant unge var i 2016 den laveste på over 20 år
 • Spørretimespørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.03.2017

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 08.03.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om at det vil bli fattet en rekke beslutninger i EU som vil være med på å avgjøre fremtiden for norsk kraftintensiv industri, og om statsråden kan redegjøre for hvordan regjeringen jobber inn mot EU for å sikre interessene til norsk industri
 • Spørretimespørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.03.2017

  Besvart: 08.03.2017 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Om hvorfor ikke regjeringen lykkes med å legge til rette for nye arbeidsplasser innenfor produksjon av biodrivstoff i Norge
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.03.2017

  Besvart: 08.03.2017 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om at fylkeskommunane manglar oversikt over opplæringsstatus til 40 pst. av personane over 16 år som er innvilga opphaldsløyve, og som har rett til grunnskoleopplæring for voksne, og kva statsråden vil gjere for å endre på dette
 • Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hva samferdselsministeren vil med NSB, og hva slags selskap NSB er om fem år, med bakgrunn i regjeringens vingeklipping av selskapet
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Om kva som er grunnen til at havstrategien handlar meir om det som ligg under havet, enn det livet som lever i det
 • Muntlig spørsmål fra Pål Farstad (V) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Om næringsministeren kan bekrefte overfor Stortinget at en KapitalFUNN-ordning som Venstre har etterspurt og fått gjennomslag for, nå blir innført, og hvordan ordningen skal være innrettet
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden kan opplyse Stortinget om kor store dei årlege kostnadene knytt til forsikringar i jernbanesektoren vert, med bakgrunn i jernbanereforma og oppretting av nye selskap som ikkje lenger kan forsikre seg sjølve, og at dei difor må kjøpe forsikring av selskap som tilbyr dette
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Om olje- og energiministeren er einig i vurderingane til klima- og miljøministeren om at regjeringas politikk er at verneplanen for vassdrag og forvaltningssystem for olje- og gassverksemd ligg fast
 • Muntlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 22.02.2017

  Besvart: 22.02.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Om næringsministeren kan avkrefta at Høgre i neste periode vil ønskja seg endå meir omfattande utsalsfullmakter enn det me såg i eigarskapsmeldinga, med bakgrunn i utkast til partiprogram, der dei skriv at partiet vil «øke det private eierskapet i statlige selskap der det er riktig for selskapet og samfunnet»
 • Spørretimespørsmål fra Abid Q. Raja (V) til innvandrings- og integreringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.02.2017

  Besvart: 08.03.2017 av innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg

  Om hvordan statsråden har tenkt å bidra til å løfte frem de positive sidene ved det norske fargerike fellesskapet og det multikulturelle samfunnet i det offentlige ordskiftet, og bidra til å legge til rette for at innvandrere og deres barn lykkes enda bedre i Norge