Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (17661 - 17674 av 17674)

 • Spørretimespørsmål fra Kåre Kristiansen (KrF) til kirke- og undervisningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Spørsmålet er trukket tilbake

  "I Vårt Land den 11. desember 1987 opplyses det at den støtte som har avløst tidligere arealtilskudd til kirke- og menighetshus vil føre til en reduksjon i støtten til en rekke hittil støtteberettigede, frikirkelige nybygg. Medfører dette riktighet og vil departementet på denne måten bryte de forutsetninger som har ligget til grunn for oppstartingen av disse pro- sjekt?" (Trukket)
 • Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 02.03.1988 av finansminister Gunnar Berge

  "Fra mars måned vil Tollvesenets vakttjeneste reduseres betraktelig på hele kysten fra Sandefjord til Kragerø. Havnene i dette området har et meget stort anløp av fartøyer og det er gjort til dels store beslag av blant annet narkotika. Vil finansministeren ta et initiativ overfor Tolldirektoratet for å få til en bedre vaktjeneste i dette området?"
 • Spørretimespørsmål fra Ole Gabriel Ueland (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 02.03.1988 av finansminister Gunnar Berge

  "Under finansdebatten vart eit forslag om oppretting av ei konsolider- ingsfondsordning for sjølvstendig næringsdrivande oversendt Regjeringa med sikte på at dette skulle fylgjast opp med eit forslag om lovendring i Stortinget våren 1988. Kor langt er dette arbeidet kome og vil Regjeringa leggje fram eit slikt forslag i vårsesjonen?"
 • Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 02.03.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

  "Det opplyses fra Justisdepartementet at en lov som skal hindre at boliger ved 3. gangs tvangsauksjon selges til spottpris, først kan tre i kraft om 2 år. Er det virkelig ikke mulig å fremme forslag med øyeblikkelig virkning?"
 • Spørretimespørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 02.03.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

  "I Dagbladet 25. februar 1988 blir det hevdet at det skjer systematiske oppgjøp av boliger på tvangsauksjon gjennom samarbeid mellom oppkjøpere. Det hevdes også at eiendomsmeglere driver slik oppkjøpsvirksomhet. Mener statsråden at dette er akseptabelt?"
 • Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 02.03.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

  "Hva kan justisministeren gjøre for å lette den rettslige stilling for kvinner som har vært utsatt for voldtekt eller annen mishandling?"
 • Spørretimespørsmål fra Åshild Hauan (A) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 02.03.1988 av justisminister Helen Marie Bøsterud

  "I den senere tid har vi opplevd til dels sterke aksjonsformer mot abortsøkende kvinner på offentlige sykehus. Gjennom pressen har vi fått in- formasjon om at voldsmidler kan bli tatt i bruk. Hva kan statsråden gjøre for å hindre slike ulovlige aksjoner?"
 • Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart på vegne av: Samferdselsministeren

  Besvart: 02.03.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Luftsfartsverket har foreslått midlertidig overføring av charter- trafikk fra Gardermoen til Fornebu til neste sommer. Oslo Helseråd har ifølge Arbeiderbladet 25. februar 1988 fått under to ukers frist til å behandle saken. Stadsfysikus Victor Larssen påpeker også at slik overføring vil føre til mer nattflyging og økt støy for Oslos befolkning. Hvordan vurderer samferdselsministeren behandlingsmåten og miljøvirk- ningene av dette forslaget?"
 • Spørretimespørsmål fra Åsa Solberg Iversen (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 02.03.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Forsvaret har nå lagt fram et omfattende handlingsprogram for like- stilling. Det er hevdet at en gjennomføring av dette programmet vil skje på bekostning av vår forsvarsevne. Er statsråden enig i dette?"
 • Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 02.03.1988 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

  "Av avisoppslag går det fram at problem med vedlikehald har sett kyst- vakta sine helikopter ute av drift. Dette er til stor skade for ressursover- vakinga og kontrollarbeidet på fiskefelta. Kva vil bli gjort frå departementet si side for å få løyst desse pro- blema så raskt som mogleg?"
 • Spørretimespørsmål fra Hanna Kvanmo (SV) til handelsministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart: 02.03.1988 av handelsminister Kurt Mosbakk

  "Dersom en ansatt på skip som er registert i NIS blir arbeidsufør som følge av sykdom/skade, kan vedkommende sies opp på grunn av dette etter 3 måneder. Dette er en dramatisk forverring av det oppsigelsesvernet som ellers gjelder i arbeidslivet. Vil handelsministeren gjøre noe for å få gjeninnført et anstendig opp- sigelsesvern for ansatte på NIS-skip?"
 • Spørretimespørsmål fra Ragna Berget Jørgensen (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Fremsatt av: Marit Nybakk ()

  Besvart: 02.03.1988 av næringsminister Finn Kristensen

  "Vil næringsministeren vurdere å be statlige oppnevnte representanter til styrene i bedrifter hvor staten har eierinteresser, medvirke til at bedriften inngår likestillingsavtale der dette ikke er gjort?" (Tatt opp av representanten Marit Nybakk)
 • Spørretimespørsmål fra Harald U. Lied (H) til kultur- og vitenskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Spørsmålet er trukket tilbake

  "Colombo-kommisjonen, der Knut Frydenlund var norsk medlem, fremmet i 1986 forslag om et europeisk charter for studenter og unge lærlinger som et middel til å styrke europeisk samarbeid. Forslaget har fått Europarådets støtte. Hva kan gjøres fra norsk side for å følge opp mulighetene for å bedre udannelsesmulighetene for europeisk ungdom?" (Trukket, interpellasjon)
 • Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Besvart på vegne av: Utenriksministeren

  Besvart: 02.03.1988 av handelsminister Kurt Mosbakk

  "Makthaverne i Sør-Afrika innfører nå forbud mot at 17 ledende anti- apartheidorganisasjoner og COSATU får drive politisk virksomhet uten at "aktiviteten" er forhåndsgodkjent. Hva vil utenriksministeren foreta seg i denne forbindelse?"