Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Miljøvern (1 - 20 av 61)

 • Muntlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Om at mange i oppdrettsnæringen står i en vanskelig situasjon etter de giftige algeangrepene, og hvilke konkrete forslag til tiltak ministeren har, spesielt rettet inn mot de små og mellomstore aktørene, for å sikre aktiviteten framover
 • Spørretimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Besvart på vegne av: Næringsministeren

  Besvart: 29.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden mener det er akseptabelt at verftnæringen i enkelte fylker, som i Møre og Romsdal, blir påført uhåndterbare kostnader etter Fylkesmannens sedimentanalyser av verftene, når det har vist seg at andre fylker legger opp til en helt annen gjennomføring
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om liv må gå tapt før regjeringa vil prioritere rassikring, eller om statsråden ikke forstår frykten lokalbefolkningen har for liv og helse når de må passere E16 Kvamskleiva
 • Muntlig spørsmål fra Espen Barth Eide (A) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden vil ta initiativ til at Norge allerede i september melder inn sterkere nasjonale klimamål, eller om vi vil vente på at vi får med oss Polen og alle andre og først deretter stille krav som går utover dem vi har nå
 • Muntlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om at Europakommisjonens ekspertgruppe enstemmig avviste både Sveriges og Finlands opplegg for hogst, og hvorvidt også Norge risikerer å få avvist sitt mål om å hogge mer skog i framtiden enn det vi gjør i dag
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hva den selverklært grønne næringsministeren vil gjøre for å sørge for at det bygges en grønn industri i et så stort tempo og omfang at vi kan trappe ned dagens olje- og gassindustri uten at folk omstilles til ledighet, og slik at vi når klimamålene vi har satt oss
 • Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om regjeringen vil sørge for at alle planer om utbygging og drift på norsk sokkel inkluderer en vurdering av klimarisikoen ved investeringen, før beslutningen tas
 • Muntlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.05.2019

  Besvart: 15.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om når forslaget om å halvere antall rovviltnemnder kommer til Stortinget, med henvisning til at det betyr store endringer i de regionale rovviltforvaltningene og er et tydelig brudd på Stortingets vedtatte politikk
 • Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart på vegne av: Næringsministeren

  Besvart: 15.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvordan statsråden sikrer at bærekraftig bruk og verdiskaping blir vektet i verneprosessene, med bakgrunn i at lokalpolitikerne i Hordaland opplever at Fylkesmannen ikke veier ulike samfunnsinteresser opp mot verneinteresser
 • Muntlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.04.2019

  Besvart: 24.04.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om at den globale løsningen ligger i at alle land tar ansvaret for de utslippene man står for, og hvordan statsråden vil bidra til at verden blir 100 pst. fornybar innen 2050, med bakgrunn i at oljen i Norge er den største enkeltsektoren som bidrar til utslippene
 • Muntlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 24.04.2019

  Besvart: 24.04.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om et uformelt møte for EUs energiministre, og hvordan representanten fra den norske regjeringen stilte seg til forslagene om å forsterke klimakravene i en erklæring han underskrev om bl.a. utvikling av infrastruktur for gass
 • Spørretimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.04.2019

  Besvart: 08.05.2019 av finansminister Siv Jensen

  Om hvorvidt statsråden er enig med forskerne som slår fast at hetebølgen under fjorårets sommer var en del av en større tendens, eller om hun er enig med stortingsrepresentant Helgheim for FrP, som omtaler budskapet om klimaendringene som skremselspropaganda
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Besvart: 03.04.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om at vi treng ein offensiv næringsminsiter som tar alvoret med klimakrisa inn over seg, og om det er slik at statsråden sit på kontoret og ryddar i verkemiddel mens huset står i brann
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om når andre samfunnsmessige vurderinger vil komme med når det skal utarbeides en ny nasjonalparkplan, med henvisning til at Fylkesmannen i Innlandet har laget en liste over aktuelle arealer i tråd med oppdrag fra Miljøverndirektoratet, som departementet så vil vurdere
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvilke andre departement som har vært med å legge premisser og kriterier for prosessen med supplerende vern, som allerede nå har identifisert potensielle verneområder
 • Muntlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil komme klimastreikerne i møte på deres tre hovedkrav, med henvisning til at 40 000 norske skoleelever over hele landet streiket for klimaet forrige fredag
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.03.2019

  Besvart: 27.03.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om tusener på tusener av barn og unge som beleiret Stortinget for å kreve klimahandling, og hvorvidt regjeringen har tenkt å lage en forpliktende plan for at Norge skal kunne kutte 60 pst. av klimagassutslippene innen 2030
 • Spørretimespørsmål fra Else-May Norderhus (A) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorfor statsråden har latt sjansen til å redusere utslippene fra transportsektoren på en effektiv og målrettet måte gå fra seg, med henvisning til at flere års arbeid med å få på plass et CO¨2-fond for næringstransport har strandet
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.03.2019

  Besvart: 03.04.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om når man vil starte med å involvere andre parter enn fylkesmennene i prosessen med å identifisere mulige områder som kan være aktuelle for supplerende vern
 • Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvorvidt det å påtvinge lokaldemokratiet et statlig pålegg om å etablere et gigantisk deponi for farlig avfall i de gamle kalksteinsgruvene i Norcem, gir et moderne eller et gammeldags deponi