Skriftlig spørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:546 (2021-2022)
Innlevert: 02.12.2021
Sendt: 02.12.2021
Besvart: 09.12.2021 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Lene Westgaard-Halle (H)

Spørsmål

Lene Westgaard-Halle (H): Hvem er denne informasjonen delt med, hva er den faktiske beslutningen og innebærer det at Q-meieriene nå igjen kan konkurrere med lik pris i butikkene?

Begrunnelse

I spørretimen den 1.12 hevdet statsråden at "departementet besluttet i går å innvilge Q-meieriene utsatt iverksettelse" av vedtaket om å frata dem distribusjonstilskudd. Denne informasjonen var ikke offentliggjort eller delt med Stortinget før statsrådens kommentar i spørretimen.
På kort sikt er det avgjørende for Q-meieriene og Rørosmeieriet at distribusjonstilskuddet utbetales i det fulle under behandling av saken, slik at et eventuelt tap av tilskudd ikke må dekkes gjennom økt pris til forbrukeren.
Når statsråden i spørretimen informerer Stortinget om at det er tilfellet, men velger å utelate andre relevante deler av en beslutning som kan være relevante for saken, bidrar statsråden til å skape forvirring og bekymring.

Sandra Borch (Sp)

Svar

Sandra Borch: Representanten Westgaard-Halle viser til at jeg i spørretimen den 1. desember 2021 sa:"Departementet besluttet i går å innvilge Q-meieriene utsatt iverksettelse av vedtaket om å frata dem distribusjonstilskudd."Representanten hevder at denne informasjonen ikke ble offentliggjort eller delt med Stortinget før spørretimen.

Departementets beslutning den 30. november er en ordinær beslutning etter forvaltningslovens § 42, som gir forvaltningen mulighet til å innvilge utsatt iverksettelse av vedtak til klagen er avgjort av klageinstansen, i dette tilfellet Landbruks- og matdepartementet. Beslutningen ble på vanlig måte meddelt Q-Meieriene i brevs form, med kopi til Landbruksdirektoratet. Samtidig ble Landbruksdirektoratet i eget brev anmodet om at Rørosmeieriet skulle gis mulighet for utsatt iverksettelse på samme vilkår som Q-Meieriene.

Jeg minner om at utgangspunktet i norsk forvaltningsrett er at enkeltvedtak iverksettes så snart det er gyldig fattet. Til tross for dette innebærer departementets beslutning at Q-Meieriene og Rørosmeieriet fortsatt vil kunne motta distribusjonstilskudd i perioden frem til endelig vedtak i klagesaken foreligger. Skulle departementet her komme til at direktoratets vedtak stadfestes, medfører vedtakets iverksettelsesdato den 1. november 2021 at Q-Meieriene vil kunne risikere å måtte tilbakebetale alt mottatt tilskudd for distribusjon av melkeprodukter fra denne datoen og frem til betaling skjer, med tillegg av renter. Løsningen forutsetter at direktoratet utformer nærmere vilkår for utsettelsen, og at Q-Meieriene og Rørosmeieriet gir sin aksept til disse vilkårene.

Avslutningsvis vil jeg vise til at klagene fra Q-Meieriene og Rørosmeieriet ennå ikke er ferdigbehandlet i Landbruksdirektoratet. Jeg har derfor ikke gått inn i sakens realiteter og kan ikke kommentere hvordan bortfall av distribusjonstilskuddet eventuelt vil påvirke prisen for melk eller konkurransen mellom meieriene. På generelt grunnlag kan jeg likevel si at pris i butikk settes av matvarekjedene og påvirkes av mange andre forhold ut over satsene for konkurransefremmende tilskudd i prisutjevningsordningen for melk.