Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:99 (2021-2022)
Innlevert: 21.10.2021
Sendt: 22.10.2021
Besvart: 29.10.2021 av landbruks- og matminister Sandra Borch

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Er det akseptabelt at over halvparten av de foreløpige tilsynene i Mattilsynets tilsynskampanje i svinenæringen har avdekket brudd på minimumskravene for dyrevelferd, og hva gjør regjeringen for å ordne opp i dyrevelferdsutfordringene i svinenæringen?

Begrunnelse

De siste fire årene har det vært rettet stor oppmerksomhet mot dyrevelferdsproblemene i den norske svinenæringen. Temaet kom først på dagsorden etter at Mattilsynet gjennomførte en tilsynskampanje i Rogaland i 2017-2018. Konklusjonen var "nedslående funn" og at slaktegrisen i Rogaland ikke har god nok dyrevelferd.
I juni 2019 sendte NRK Brennpunkt-dokumentaren "Griseindustriens hemmeligheter", hvor Norun Haugen gjennom skjulte opptak avdekket grusom dyremishandling hos flere svineprodusenter. NRK publiserte ny dokumentasjon på uverdige forhold i en rekke grisefjøs i juni 2021. Denne dokumentasjonen ble skaffet til veie av Nettverk for dyrs frihet, som har gått uanmeldt inn i grisehusene og filmet.
For å kartlegge tilstanden i den norske svinenæringen, har Mattilsynet nylig satt i gang en storstilt tilsynskampanje i norske grisefjøs. Totalt skal dyrevelferden hos 600 tilfeldig utvalgte svineprodusenter kontrolleres.
Foreløpig er det presentert funn fra 168 av disse tilsynene, og Mattilsynet har så langt dokumentert brudd på regelverket i 54,8 prosent av dyreholdene de har undersøkt.
Mange av bruddene som er oppdaget er på områder som er viktige for grisens grunnleggende behov, velferd og helse. Dette inkluderer mangel på strø og rotemateriale, utilstrekkelig tilgang på vann, og manglende oppfølging av syke og skadde dyr. I hele 28 av besetningene som ble kontrollert så Mattilsynet seg nødt til å ilegge produsenten et hastevedtak for å sikre at det gjennomføres snarlige forbedringer i driften.
Tilsynskampanjen i svinenæringen har vært varslet i mer enn et år, og alle produsentene har visst at de kunne få tilsyn. I forkant av tilsynene har Mattilsynet formidlet klart og tydelig hva minimumskravene til dyrevelferd er. Svinenæringen selv har også bidratt med tolkning av regelverket, for å sikre at det er enighet om hva som skal kontrolleres. Likevel ser vi nå at over halvparten av svinebøndene fortsatt bryter regelverket.

Sandra Borch (Sp)

Svar

Sandra Borch: Regelverket for hold av svin skal følges, det ligger selvfølgelig fast. Mattilsynet er nå i gang med den største nasjonale tilsynskampanjen om dyrevelferd i svinenæringen noensinne. Det skal gjennomføres 600 uvarslede tilsyn, til nå er 168 besetninger undersøkt. Det er mange ulike forhold som undersøkes. I purkebesetninger er det en sjekkliste på 10 punkter og i slaktegrisbesetninger er det 8 punkter som vurderes. Det betyr at Mattilsynet har undersøkt 1416 sjekkpunkter i de 168 besetningene. Funnene viser at på 84 % av sjekkpunktene ble det ikke gitt noen anmerkninger. Regelverksbrudd på ett eller flere av punktene betyr ikke nødvendigvis at dyrene lider.

Mattilsynet melder om få alvorlige regelbrudd og ingen tilfeller av alvorlig vanskjøtsel, ulovlig fiksering, eller brudd på kastrasjonsrutinene. Det heller er ikke funnet noe som gir grunnlag for å melde noen til politiet, avvikle svinehold eller fatte vedtak om reduksjon av dyretallet, foruten én produsent som har fått delvis aktivitetsforbud. Dette dreier seg om ett kronisk dårlig dyrehold som Mattilsynet nå følger opp.

Tilsynskampanjen har også som målsetning å finne områder for forbedringspunkter i produksjonen. Så langt i kampanjen er det funnet flest avvik som gjelder for lite eller manglende rotemateriale eller i bingen. Når det blir registrert brudd på regelverket her, kan avvike variere fra litt for lite strø og rotemateriale til fullstendig fravær. Resultatet så langt viser altså at bruk av strø og rotemateriale er et av områdene det må jobbes mer med. Bruk av strø og rotemateriale er et regelverkskrav som er basert på stor grad av skjønn. Da er det å forvente at det vil ta tid før alle produsentene nivellerer seg med Mattilsynets vurdering av regelverket. Veiledning av bonden er en viktig oppgave for Mattilsynet. Tilsynskampanjen får Mattilsynets inspektører god mulighet for dette.

Dyrevelferd er et viktig tema for denne regjeringen, et tema som jeg som landbruks- og matminister tar på det største alvor. Departementet har hatt, og vil fortsatt ha, tett kontakt med Mattilsynet og svinenæringen om tiltak for å bedre forholdene. Målet er å bedre både kompetanse og holdninger hos produsentene. En samlet bransje har gått sammen og tatt tak for å løfte næringen. Det er laget et omfattende dyrevelferdsprogram, og det er innført obligatoriske veterinærbesøk. Vi er altså midt i en ryddesjau i svinenæringen. Jeg forventer ikke at vi er i mål på alle områder, men det har skjedd forbedringer. Vi holder nå på å undersøke hvor langt vi er kommet, og hvor vi eventuelt må ha økt oppmerksomhet. Vi skal se varig bedring.