Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:91 (2021-2022)
Innlevert: 20.10.2021
Sendt: 21.10.2021
Besvart: 01.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

Tage Pettersen (H)

Spørsmål

Tage Pettersen (H): Vil statsråden jobbe for at det kan åpnes opp for redningsFRIdykking blant landets brannvesen for å sikre en langt bedre beredskap langs kysten og rundt landets innsjøer?

Begrunnelse

I dag kan en badevakt eller en lærer som følger en klasse på svømmeundervisning redde opp en person som ligger under vann. Brannvesenet kan ikke gjøre det samme. For de er det enten overflateredning (en situasjon der de kan ha munnen åpen hele tiden) eller full dykkeberedskap (som rundt 20 brannvesen i hele Norge har).
Arbeidstilsynet har tydelig formulert at Mosseregionen interkommunale brann og redning (MIB) ikke skal drive noen form for redningsFRIdykking hvor mannskapene beveger seg under vannoverflaten uten tilførsel av pustegass. Dette forankrer de i Arbeidsmiljøloven.
I 2019 ble det vist et nyhetsinnslag hvor MIB trente på fridykking, dykking uten tilførsel av luft. Dette reagerte Arbeidstilsynet på og de har konkludert med at slik dykking ikke er lov, med tanke på den ansattes sikkerhet.
Det betyr i realiteten at brannmenn eller –kvinner i Mosseregionen ikke har lov til å redde noen dersom de selv må bryte vannflaten med hodet. Det de da må gjøre er enten å vente på dykkerteam fra Oslo eller Fredrikstad, eller rope på noen som er i nærheten.
Det er utrolig frustrerende for brannmennene å ikke få lov til å hjelpe. Det er jo jobben deres, og dette er en kompetanse de ønsker å kunne tilby.
Et forslag til en ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) har vært ute på høring og skal etter planen erstatte gjeldende forskrift av 26. juni 2002 nr. 729 om organisering og dimensjonering av brannvesen.
Justis- og beredskapsdepartementet har bedt DSB vurdere om kommunene bør pålegges å tilby overflateredningsberedskap. DSB har i forslaget til den nye forskriften blant annet støttet seg til avgjørelsen som Arbeidstilsynet har tatt og kun foreslått et krav om at brann- og redningsvesenet som et minimum skal ha utstyr til overflateredning ved ulykker i vann.

Hadia Tajik (A)

Svar

Hadia Tajik: Bakgrunnen for spørsmålet er, slik eg forstår det, tilsyn og pålegg frå Arbeidstilsynet mot Mosseregionen interkommunale brann og redning, når det gjeld denne verksemdas øving i, og opplegg for bruk av, redningsdykk utan bruk av pustegass. Denne dykkemetoden inneber rett og slett at dykkaren held pusten under dykkinga.

Generelt er dykking risikabelt, og det er strenge reglar for arbeidsdykking. Det er ekstra faremoment ved redningsdykking, og utan tilførsel av luft eller pustegass kan operasjonen vere særleg farleg. Det er ofte vanskeleg å gjere ei fullgod risikovurdering på staden, og gale vurderingar grunna tidsnaud kan gjerast. Ofte vil det vere dårleg sikt, og det kan vere fare for at dykkaren blir sitjande fast. I den konkrete saka meinte Arbeidstilsynet at redningsfridykking ikkje kunne gjerast i samsvar med gjeldande dykkeregelverk.

Departementet vil i denne samanhengen understreke at brannvesenet, med grunnlag i naudrett, vil kunne bruke fridykk om det er naudsynt for å redde liv. Eg forstår det vidare slik at Arbeidstilsynet heller ikkje avviser at redningsfridykking etter omstenda kan være innanfor gjeldande dykkeforskrifter, for eksempel når risikoen for arbeidstakar er liten. Det Arbeidstilsynet har reagert på i den aktuelle saka, er at redningsfridykking brukast som ein alminneleg redningsdykkemetode, og som ein del av verksemdas ordinære aktivitet.

Slik eg ser det, er det viktig at vi har eit strengt dykkeregelverk som beskyttar arbeidsdykkarar mot ulykker, og at regelverket blir handheva av Arbeidstilsynet. Dette gjeld naturlegvis også for redningsdykkarar. Samtidig er det viktig å ha god beredskap i heile landet, slik at liv kan reddast når ulykker skjer. Eg vil på denne bakgrunn be Arbeidstilsynet om ei heilskapleg vurdering av om og i kva grad fridykking kan ha ein plass i dykkeberedskapen, under den klare føresetnaden at tryggleiken til redningsmannskapa blir ivareteke.