Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:73 (2021-2022)
Innlevert: 19.10.2021
Sendt: 19.10.2021
Besvart: 22.10.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Sofie Marhaug (R)

Spørsmål

Sofie Marhaug (R): I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at det ikke skal bygges noen nye mellomlandskabler i perioden. Søknaden om å bygge NorthConnect ligger nå på vent i departementet, og kan når som helst godkjennes.
Vil statsråden avvise søknaden om å bygge NorthConnect, eller vil den bli liggende på vent i departementet?

Begrunnelse

I 2017 ble den omstridte NorthConnect-kabelen som skal binde Norge enda tettere til det europeiske strømmarkedet, nærmere bestemt fra Sima i Eidfjord til Peterhead i Skottland, omsøkt. Norges vassdrag- og energidirektorat bergegner at kabelen vil ha en levetid på 40 år, og at de norske kraftprisene vil øke med 1–3 øre per kwh i gjennomsnitt i denne perioden.
Konsesjonssøknaden er inntil videre stilt i bero. På spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) har den foregående olje- og energiministeren, Tina Bru (Høyre), svart at en fremtidig konsesjonsbehandling av søknaden fra NorthConnect vil behandles etter den gamle energiloven.
Undertegnede frykter at søknaden dermed kan trekkes opp av skuffen, behandles og godkjennes uten videre motstand.
I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast følgende:

«Regjeringen vil føre en politikk som sikrer oss at vi beholder suveren norsk kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, for den videre utbyggingen av norsk kraft og energimiks, at det offentlige eierskapet ligger fast, og at beslutninger om eventuelle nye mellomlandsforbindelser til utlandet fortsatt suverent skal fattes av norske myndigheter.»

Videre slås det fast i et eget kulepunkt at regjeringen skal:

«Ikke godkjenne nye mellomlandsforbindelser til utlandet i denne stortingsperioden.»

LO har også vedtatt at de er mot NorthConnect, og pekt på at kundene vil tape på høye kraftpriser samtidig som denne kabelen vil ha begrenset betydning for Norges forsyningssikkerhet.

Marte Mjøs Persen (A)

Svar

Marte Mjøs Persen: I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at det ikke skal bygges noen nye mellomlandskabler i perioden. Søknaden om å bygge NorthConnect ligger på vent i departementet, og kan når som helst godkjennes. Vil statsråden avvise søknaden om å bygge NorthConnect, eller vil den bli liggende på vent i departementet?

Som representanten er inne på, står det i Hurdalsplattformen at vi ikke vil godkjenne nye mellomlandsforbindelser til utlandet i denne perioden. I tillegg heter det at vi vil utrede hvordan norsk krafteksport påvirker norsk forsyningssikkerhet og norske strømpriser, og hvilke konkrete tiltak som kan bidra til å sikre at norsk fornybar kraft forblir et konkurransefortrinn for norsk industri.

Det kommer fram av pressmelding fra Olje- og energidepartement 25. mars 2020 at behandlingen av søknaden fra NorthConnect om å etablere en ny strømkabel mellom Norge og Skottland ble stilt i bero som følge av at det ikke forelå tilstrekkelig grunnlag etter energiloven til å fatte vedtak i saken. Departementet la til grunn at et slikt grunnlag først vil foreligge etter at det er høstet erfaringer fra virkningene av de to nye forbindelsene til Tyskland og Storbritannia på kraftsystemet under varierende forhold i det norske, nordiske og europeiske markedet.

Forbindelsene til Tyskland og Storbritannia er satt i drift i år. Det vil ta tid å høste erfaringer fra virkningene på kraftsystemet av de nye forbindelsene. Og som nevnt følger det av Hurdalsplattformen at vi ikke vil godkjenne nye mellomlandsforbindelser til utlandet i denne perioden.