Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til fiskeri- og havministeren

Dokument nr. 15:63 (2021-2022)
Innlevert: 14.10.2021
Sendt: 18.10.2021
Besvart: 25.10.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

Sivert Bjørnstad (FrP)

Spørsmål

Sivert Bjørnstad (FrP): I Hurdalplattformen lover regjeringen å gjøre fremtidige oppdrettstillatelser tidsbegrensede.
Hva anslår statsråden vil være konsekvensene av å innføre en slik ordning?

Begrunnelse

Det vises til representantforslag fra stortingsrepresentantene Ruth Grung, Åsunn Lyngedal, Jorodd Asphjell, Cecilie Myrseth og Arild Grande om tidsbegrensning av oppdrettstillatelser, jf. Dokument 8:34 S (2018–2019), som blant annet foreslo at retten til å drive havbruk i vår felles allmenning tidsbegrenses. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget, og møtte stor motstand fra både oppdrettsnæringen og arbeidstakerorganisasjoner. Havbruk er en kapitalintensiv næring. Hvis alle oppdrettstillatelser skal være tidsbegrensede vil dette føre til mindre forutsigbarhet i næringen, som vil påvirke investeringsvilje og –nivå negativt. LO, NNN og Fellesforbundet sa i sin høringsuttalelse at dagens havbruksnæring og framtidens havbruksnæring vil kreve store investeringer både i utstyrsutvikling og i forskning for å få bukt med de utfordringene som havbruksnæringen har i dag. En tidsbegrensning kan føre til at investeringer som er nødvendige for framtiden, ikke vil bli gjennomført.

Bjørnar Skjæran (A)

Svar

Bjørnar Skjæran: Hurdalsplattformen slår fast at havbruksnæringen "er av stor betydning for norsk matproduksjon og verdiskaping. Regjeringen vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter. Dette må skje på en forutsigbar, kontrollert og bærekraftig måte."

I Dokument 8:34 S (2018–2019) foreslo flere representanter at fremtidige tillatelser skulle tidsbegrenses og at daværende regjering skulle gjennomføre en utredning med sikte på å innføre forslaget. Som representanten påpeker i begrunnelsen for sitt spørsmål, ble ikke forslaget vedtatt. Av Hurdalsplattformen fremgår det at regjeringen vil "Gjøre fremtidige oppdrettstillatelser tidsbegrensede". Selv om det i Hurdalsplatteformen fremkommer at fremtidige oppdrettstillatelser bør tidsbegrenses, må det like fullt gjennomføres en grundig utredning av forslaget, i tråd med utredningsinstruksen. Viktige elementer i en slik vurdering vil blant annet være hvordan forslaget kan gi forutsigbarhet for investeringer, innovasjon og forsvarlig drift, hvilket jeg oppfatter at også representanten er opptatt av.

Regjeringen Solberg satte 8. oktober 2021 ned et utvalg som skal se på et mer helhetlig tillatelsessystem for havbruk. Jeg mener det vil være formålstjenlig at spørsmålet om å tidsbegrense fremtidige tillatelser til havbruk vurderes av utvalget, og jeg vil i nær fremtid be utvalget om dette gjennom et tilleggsmandat.