Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:38 (2021-2022)
Innlevert: 14.10.2021
Sendt: 15.10.2021
Besvart: 22.10.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Tar regjeringen avstand fra at rektorer ved norske Universiteter- og høgskoler forsøker å begrense ytringsfriheten gjennom å oppfordre til såkalt «no-plattforming»?

Begrunnelse

Forsker Cecilie Hellestveit løftet i Khrono den 24.09.2021 problemstillingen om at en for stor overvekt av utenlandske forskere ved norske universiteter og høgskoler kan være en utfordring.
Den 29.09.2021 uttalte rektor ved NMBU, Curt Rice, følgende:

«Hun bør gå ut og beklage. Hun bør beklage at hun har sagt at utenlandske forskere ikke er fullverdige.»

og

«Jeg mener pressen bør spørre seg selv om en kommentar i en viktig debatt, som helt åpenbart er dårlig gjennomtenkt, bør publiseres.»

Rice fikk en del støtte for sine utsagn, noe som viser at disse holdningene ikke har oppstått i et vakuum. Rektoren fikk også kritikk, noe som førte til at Rice til slutt beklaget sine uttalelser.
Spørsmålsstiller mener denne oppfordring til «no-plattforming» er farlig for den demokratiske samtale, og at det er spesielt bekymringsverdig når rektorer ved akademiske institusjoner fremmer denne typen ekstreme holdninger.

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Regjeringen tar avstand fra alle forsøk på å begrense frie ytringer i det offentlige ordskiftet og vil som beskrevet i Hurdalsplattformen i tillegg sikre ytringsfriheten gjennom de frie mediene. Redaktører og journalister skal ha et særskilt vern. Mediene har en helt uavhengig rolle og velger selv hvordan de vil formidle debatter.

Som forsknings- og høyere utdanningsminister vil jeg arbeide for å hegne om kunnskapens egenverdi, forskningens integritet og akademisk frihet. Akademisk ytringsfrihet er imidlertid ikke noe vi kan vedta en gang for alle, den må vedvarende utøves og forsvares. Jeg er derfor glad for at Curt Rice har valgt å beklage sine uttalelser overfor Cecilie Hellestveit.

I en ny rapport fra Institutt for samfunnsforskning svarer 12 prosent av forskerne at de lar være å formidle forskningsfunn i offentligheten på grunn av fare for hets og kritikk. Rapporten viser at trusler også kommer fra kolleger. Dette viser at vi har utfordringer. Når det er sagt, opplever jeg i stor grad et debattklima hvor ulike meninger er velkomne og hvor vi gjennom meningsbrytning sammen bringer samfunnet vårt fremover.

Spørsmålet om trusler mot den akademiske ytringsfriheten er for tiden til behandling i en ekspertgruppe ledet av Anine Kierulf, og departementet har også bestilt en analyserapport om samme tema fra Senter for profesjonsstudier. Når ekspertgruppens rapport foreligger 1. mars 2022, vil jeg vurdere behovet for oppfølging i forbindelse med revisjon av universitets- og høyskoleloven og arbeidet med ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning.