Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:28 (2021-2022)
Innlevert: 14.10.2021
Sendt: 15.10.2021
Besvart: 29.10.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Sylvi Listhaug (FrP)

Spørsmål

Sylvi Listhaug (FrP): Er helseministeren enig i at vedtakene i Beslutningsforum om hvilke medisiner og behandlinger som skal bli tilgjengelig for norske pasienter må være frikoblet fra direktørene i de regionale helseforetakene?

Begrunnelse

Norge er en sinke når det kommer til å ta i bruk nye medisiner for pasienter. Med dagens system dør syke mens de venter og mange lever med store smerter helt unødvendig. Det er derfor gledelig at regjeringen i Hurdalsplattformen lover at de vil gjøre endringer i systemet for innføring av nye metoder i helsetjenesten for å få saksbehandlingstiden ned, sikre tillit til systemet og gi brukere og fagfolk en sterkere stemme.
Tidligere stortingsrepresentant Kjersti Toppe i Senterpartiet uttalte til VG 27. juni i år: «Beslutningsforum består av fire direktører fra de ulike helseforetakene. Vi må i fremtiden ha et forum som er frikoblet fra disse direktørene, fordi de har så store økonomiske hensyn å ta, knyttet til utgiftene til egne foretak» og «Det blir som bukken som passer havresekken. Det er økonomien i helseforetakene som blir bestemmende, ikke behovet til enkeltindividet».
Spørsmålsstiller ønsker svar på om helseministeren er enig med Kjersti Toppe at det er økonomien som blir avgjørende når det er helsedirektørene som godkjenner hvilke medisiner skal godkjennes i Norge, og at de ikke bør ha denne rollen etter regjeringen har endret systemet for nye metoder.

Ingvild Kjerkol (A)

Svar

Ingvild Kjerkol: Formålet med system for Nye metoder er å bidra til mest mulig likeverdig tilgang til virkningsfulle metoder. Som stortingsrepresentanten er kjent med, har Stortinget sluttet seg til system for Nye metoder i flere meldinger til Stortinget, senest Meld. St. 28 (2014 – 2015) Legemiddelmeldingen og Meld. St. 34 (2015-2016) Verdier i pasientens helsetjeneste – Melding om prioritering (Prioriteringsmeldingen). I desember 2019 besluttet Stortinget å lovfeste at de regionale helseforetakene skal ha et felles system for å vurdere hvilke metoder, herunder legemidler, som skal være tilgjengelige for bruk i norske helseforetak. Alle beslutninger som treffes i system for Nye metoder baserer seg på de vedtatte prinsippene for prioritering, med vurdering av alvorlighet, effekt og kost-nytte-vurdering av metoden.

Det er riktig, som stortingsrepresentanten påpeker, at det er direktørene i de fire regionale helseforetakene som fatter felles beslutninger om innføring av nye behandlingsmetoder i den offentlige spesialisthelsetjenesten. System for nye metoder bygger imidlertid på samhandlingen mellom flere fagetater, som samarbeider om et best mulige kunnskapsgrunnlag for beslutninger. Systemet benytter metodevurderinger fra Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet som grunnlag for å vurdere sikkerhet, effekt og kostnadseffektivitet av legemidler eller andre metoder, i tråd med føringene fra Stortinget. Sykehusinnkjøp HF har ansvar for å gjennomføre prisforhandlinger og anskaffelser på vegne av de regionale helseforetakene. Metodevurderingen fra Statens legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet og framforhandlet pris fra Sykehusinnkjøp, inngår i det endelige beslutningsgrunnlaget for om en ny metode besluttes innført i spesialisthelsetjenesten. Det er derfor ikke slik, at "det er økonomien som bestemmer", men den faglige avveiingen av om en ny metode oppfyller prioriteringskriteriene. Jeg mener at våre fagetater og de regionale helseforetakene innretter sitt arbeid i tråd med føringene fra Stortinget og at de arbeider med mål om å sørge for at pasienter får tilgang til metoder som er sikre og effektive. De gjør også et viktig arbeid med å sørge for at den offentlige helsetjenesten ikke presses til å betale urimelige priser for nye metoder, slik at våre felles ressurser utnyttes på en effektiv måte.

Jeg mener at det ligger innenfor sørge-for-ansvaret til de regionale helseforetakene å beslutte hvilke metoder som skal finansieres innenfor de regionale helseforetakenes rammer. Dette bidrar til at beslutninger om spesialisthelsetjenestetilbudet faktisk blir implementert og at tilbudet utvikles på en bærekraftig måte.

Jeg deler stortingsrepresentanten engasjement for å sørge for at pasienter får rask tilgang til nye innovative behandlingsmetoder. Derfor påpeker vi i regjeringsplattformen at det skal legges frem en ny stortingsmelding om prioritering, som blant annet vil presentere regjeringens politikk også for innføring av persontilpasset medisin i helsetjenesten. Videre vil jeg bidra til at de ansvarlige aktørene iverksetter tiltak som kan redusere saksbehandlingstiden i Nye metoder, som ivaretar at pasienter og klinikere får en tydeligere stemme, og som bidrar til at systemet oppleves som mer transparent.