Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:10 (2021-2022)
Innlevert: 11.10.2021
Sendt: 11.10.2021
Besvart: 22.10.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Lars Haltbrekken (SV)

Spørsmål

Lars Haltbrekken (SV): Saltstraumen i Bodø regnes som verdens sterkeste tidevannsstrøm, og de spesielle strømforholdene har stor betydning for plante- og dyrelivet i området. Det er et unikt område og er derfor et marint verneområde opprettet i 2013. Det meldes likevel om at det er mye marint avfall som fiskeutstyr, det er stor påvirkning av turisme, og det er spørsmål om vernet har noen reell praktisk betydning.
Hva vil Statsråden gjøre for å sikre et faktisk vern av et så viktig område?

Begrunnelse

Formålet med Saltstraumen marine verneområde er å ta vare på et område som inneholder truet, sjelden og sårbar natur, representerer bestemte typer natur og som har særskilt naturvitenskapelig verdi. Det er en målsetting å beholde verneverdiene uten større grad av ytre påvirkning, og området skal kunne tjene som referanseområde for forskning og overvåking. Den 7. oktober 2021 kan NRK melde om at det utspiller seg i realiteten dyretragedier på bunnen hvor fugler og andre dyr setter seg fast i gjenglemt fiskeutstyr som ligger som «edderkoppnett» på sjøbunnen. Flere har krevd at det må føre til et strengere vern og begrensninger på de aktivitetene som skjer i Saltstraumen.

Sveinung Rotevatn (V)

Svar

Sveinung Rotevatn: Saltstraumen marine verneområde er et område med naturverdier av både lokal, nasjonal og internasjonal betydning. En målsetting med vernet er å beholde disse verneverdiene uten større grad av ytre påvirkning. Tiltak og aktivitet som kan forringe verneverdiene, som f.eks. forsøpling, er forbudt innenfor verneområdet.

Saltstraumen er også et populært sportsfiskested og et attraktivt turistmål. Et aktivt friluftsliv i tilknytning til marine verneområder er i utgangspunktet positivt. Samtidig er det viktig å få på plass konkrete tiltak for å hindre at slik aktivitet påvirker verneverdiene negativt.

Statsforvalteren i Nordland overtok forvaltningsmyndigheten for området 1. juli 2020 etter ønske fra kommunen. Forvaltningsmyndigheten hadde da ligget hos Bodø kommune i en periode. Arbeidet med en egen forvaltningsplan for verneområdet startet i januar 2021. Problematikken med bl.a. avslitte sluker og fiskesnører er i denne forbindelse noe det arbeides med å rydde opp i. Gjennom arbeidet med forvaltningsplanen vil statsforvalteren, i samarbeid med Bodø kommune, grunneiere, dykkere og turistnæringen, utarbeide en besøksstrategi for det marine verneområdet. Besøksstrategien vil bl.a. se på hvordan man kan informere besøkende om nødvendige hensyn i de mest sårbare områdene og hvordan tilrettelegging for fiske kan kanaliseres mot de minst sårbare områdene.

Det vil også være behov for opprydding innenfor verneområdet, samtidig som oppryddingen på grunn av de særlige naturforholdene vil være særs krevende. Det er foreløpig inngått kontrakt med et lokalt firma om et prøveprosjekt for å kartlegge omfanget av avslitte sluker og fiskesnører med undervannsdrone, med sikte på å få en bedre oversikt over hva ryddearbeidet vil kreve. Det må legges til grunn at oppryddingen vil kreve økt innsats og økt bruk av tiltaksmidler i årene som kommer.