Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:2370 (2020-2021)
Innlevert: 03.06.2021
Sendt: 04.06.2021
Besvart: 10.06.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Raja

Himanshu Gulati (FrP)

Spørsmål

Himanshu Gulati (FrP): Kan kulturministeren forsikre meg om at lotteri- og stiftelsestilsynet ikke har tillagt bankene en selvstendig undersøkelsesplikt og/eller lagt press på dem til å avslutte kundeforholdet med personer som har forsøkt å bruke sin bankkonto til pengespill hos utenlandske spillselskap, og vil han sørge for at tilsynet gjøres kjent med uttalelsen fra justisministeren som er nevnt i begrunnelsen og at eventuell informasjon gitt til bankene (gjennom Finanstilsynet og Finans Norge) som kan egne seg for misforståelse korrigeres?

Begrunnelse

Jeg viser til mitt skriftlige spørsmål til finansministeren om hvorvidt norske banker er pliktige til å avslutte kundeforholdet til kunder som forsøker å benytte betalingskortene/kontoen sin til å spille hos utenlandske spillselskaper, som ble besvart den 1.juni etter å ha blitt overført til justis- og beredskapsministeren.
Monica Mæland skrev blant annet: «Jeg er ikke kjent med lovbestemmelser som uttrykkelig pålegger norske banker å avslutte kundeforholdet alene av den grunn at kunden forsøker å benytte sitt betalingskort eller sin konto til å spille hos utenlandske spillselskaper.»
Jeg har sett e-poster som flere banker den siste tiden har sendt til kunder som har forsøkt å benytte sine kontoer eller bankkort til å spille hos utenlandske spillselskaper, med varsel om avslutning av kundeforhold. Det er lovlig for nordmenn å spille på slike spillselskapers nettsider.
Det har store konsekvenser for den enkelte borger å få få avsluttet kundeforholdet hos sin bank. Dette kan påvirke boliglånet og anledningen til å ha en lønns- og sparekonto.
Vi vet at det har vært samarbeidsmøter mellom Lotteritilsynet og Finanstilsynet og Finans Norge, som vi antar at i hovedsak eller blant annet omhandler temaet pengespill, og det kan virke som at varsler til kunder fra banker om oppsigelse av kundeforholdet som følge av forsøk på lovlige pengespill blant annet er kommet som resultat av slike samarbeidsmøter.
Jeg vil igjen minne om svaret fra justis- og beredskapsministeren til meg, hvor hun blant annet skriver: «Jeg er ikke kjent med lovbestemmelser som uttrykkelig pålegger norske banker å avslutte kundeforholdet alene av den grunn at kunden forsøker å benytte sitt betalingskort eller sin konto til å spille hos utenlandske spillselskaper.»

Abid Raja (V)

Svar

Abid Raja: Etter norsk pengespillovgivning er det forbudt å tilby eller markedsføre pengespill uten tillatelse i Norge. Til tross for et forbud i lov, ser vi dessverre likevel at en del utenlandske pengespillselskap ikke respekterer det norske regelverket og tilbyr pengespill uten tillatelse. Det er derfor nødvendig å ha tiltak som forhindrer eller begrenser disse aktørenes virksomhet rettet mot Norge. Betalingsformidlingsforbudet er ett av tiltakene som er etablert for å begrense tilbudet av pengespill som ikke har tillatelse i Norge og dermed også beskytte norske spillere. Dette forbudet innebærer at banker og andre foretak som yter betalingstjenester i Norge, ikke har lov til å formidle innsats og gevinst i pengespill som ikke har norsk tillatelse.

Til tross for kreative omgåelser av regelverket fra de uregulerte pengespillselskapenes side, ser vi at betalingsformidlingsforbudet virker godt. Stadig flere formidlere av betalingstjenester har avsluttet sin virksomhet i Norge, etter at Lotteritilsynet har fattet vedtak om å stanse betalinger knyttet til pengespill til eller fra disse tjenesteyterne.

Det er riktig, som representanten viser til, at det ikke er forbudt å delta i pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Jeg mener at det ikke vil være formålstjenlig å kriminalisere personer som kan ha spilleproblemer, og som kan være i en dyp personlig krise. Videre vil det kunne være utfordrende for en spiller som møtes av et pengespilltilbud på norsk, med bruk av norske kroner og med henvisning til kundeservice på norsk og norsk hjelpelinje, å forstå at dette er et tilbud som ikke har tillatelse i Norge. Det er likevel slik at spillere som deltar i pengespill uten tillatelse i Norge gjør dette på egen risiko.

Naturlig nok vil norske spillere som velger å bruke tilbud som ikke har tillatelse i Norge kunne oppleve å møte på problemer med overføring av penger når tiltakene rettet mot spillselskapene virker. Lotteritilsynet informerer jevnlig om denne risikoen i sin kontakt med spillere. Når det gjelder representantens spørsmål om Lotteritilsynet har lagt press på bankene til å avslutte kundeforholdet med personer som har forsøkt å bruke sin bankkonto til pengespill hos utenlandske spillselskapbankene, er svaret et klart nei. Betalingsformidlingsforbudet innebærer bare et påbud fra Lotteritilsynet om stans av konkrete transaksjoner. Mange banker følger aktivt opp forbudet uten pålegg fra Lotteritilsynet, og stanser transaksjoner de vet er knyttet til pengespill. Det er imidlertid bankene selv, i lys av finansregelverket og bankens egne retningslinjer for bruk av kort og konto, som vurderer andre konsekvenser for sine kunder dersom de spiller hos utenlandske spillselskap.

Det er ikke første gang vi har hørt disse påstandene, som oftest fremlagt av den utenlandske pengespillindustrien, om at Lotteritilsynet uten rettsgrunnlag skal ha presset banker til å terminere kundeforhold. Dette har ikke rot i virkeligheten, og jeg kan bekrefte at Lotteritilsynet er godt kjent med hva tilsynet har hjemmel til – og hva de ikke har hjemmel til.

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt Lotteritilsynet har tillagt bankene en selvstendig undersøkelsesplikt, følger det av forskrift 19. februar 2010 nr. 184 om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse, at foretak som yter betalingstjenester i Norge skal undersøke alle betalingstransaksjoner til og fra pengespillselskap, og foretak som gjennomfører betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskap, som Lotteritilsynet har sendt vedtak om at formidler pengespill uten tillatelse i Norge, jf. § 4 tredje ledd.