Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:2501 (2019-2020)
Innlevert: 03.09.2020
Sendt: 03.09.2020
Besvart: 11.09.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Roy Steffensen (FrP)

Spørsmål

Roy Steffensen (FrP): Til tross for at vi har en borgerlig ser vi mange tilfeller av unødvendig og uforståelig politisk formynderi overfor næringsdrivende. Et godt eksempel er Biltema på Forus. Deres varehus får kun lov til å selge byggvarer og verktøy. De får ikke lov til å selge produkter til båt, hjem og friluftsliv etc., som inngår i deres vanlige sortiment. Kommunen ville tillate salg av alle varer, men Fylkesmannen sa nei.
Vil statsråden gripe inn overfor Fylkesmannen, slik at Biltema kan få tilby hele sitt varesortiment?

Begrunnelse

Biltema har etablert et stort varehus i en tidligere hangar på Forus. En rekke store varehus som Elkjøp og lignende er lokalisert på samme sted. Fylkesmannen vil ikke tillate Biltema å tilby sitt ordinære varesortiment, da tomten er regulert for såkalt «plasskrevende handel», noe Fylkesmannen mener er til hinder for å tillate salg av båtutstyr, sykler, campingutstyr og så videre. Fylkesmannens vedtak bryter både med de næringsdrivendes ønsker og med kommunens ønsker.

Nikolai Astrup (H)

Svar

Nikolai Astrup: Spørsmålet gjelder en konkret sak om Biltema på Forus i Stavanger kommune. Fylkesmannen i Vestland har behandlet saken som settefylkesmann, og har i vedtak 7. august 2020 tatt til følge klage fra Fylkesmannen i Rogaland. Det er dermed ikke gitt dispensasjon fra bestemmelser i kommuneplan og reguleringsplan for bruksendring av Biltema Bygg til Biltema varehus. Fylkesmannens vedtak er begrunnet med at endringen er i strid med bestemmelsene i kommuneplanen om handel, og vil kunne bidra til å flytte handelen fra de definerte senterområdene. Vilkårene i plan- og bygningsloven for å kunne gi dispensasjon er ikke oppfylt.

Fylkesmannen viser også til tidligere tilsvarende søknad, som ble klagebehandlet av fylkesmannen i 2018. Dette vedtaket ble tatt opp med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet vurderte i brev 14. mai 2018 om det var grunnlag for omgjøring av vedtaket, men kom til at det ikke forelå feil ved fylkesmannens vedtak som tilsa at det var ugyldig.

Jeg kan på denne bakgrunn ikke se at departementet har grunnlag i forvaltningsloven for å gripe inn i saken. Fylkesmannen har truffet endelig vedtak i saken 7. august 2020, og vedtaket kan ikke anses ugyldig.