Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:2075 (2019-2020)
Innlevert: 26.06.2020
Sendt: 29.06.2020
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 06.07.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Jon Engen-Helgheim (FrP)

Spørsmål

Jon Engen-Helgheim (FrP): Har statsråden en oversikt over hvor mange oljerelaterte arbeidsplasser det er i Oslo og Viken, og anslag for hvilke skatteinntekter hhv Oslo kommune og Viken regionen mottar direkte og indirekte som følge av at nevnte arbeidsplasser ligger lokalisert der fremfor i andre deler av landet?

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Departementet har ikke laget en slik oversikt representanten spør om, men det finnes utredninger som kan belyse problemstillingen som tas opp.Konsulentselskapet Menon Economics har på vegne av Norsk olje og gass beregnet totale olje- og gassrelaterte inntekter i kommunene som følge av olje- og gassvirksomheten i 2017. Samlet fant Menon i dette arbeidet at olje- og gassnæringen legger grunnlag for om lag 225 000 sysselsatte. Disse sysselsettingsvirkningene av olje- og gassvirksomheten fordeler seg mellom effekter av aktivitet på norsk sokkel som er estimert til 153 000 sysselsatte og aktivitet knyttet til eksport av varer og tjenester fra offshore leverandørindustrien som er estimert til 73 000 sysselsatte. Sysselsettingseffektene er så fordelt ned på kommunenivå. Beregningene inkluderer direkte effekter og verdikjedeeffekter men inkluderer ikke såkalte konsumeffekter, dvs. sysselsettingseffekter som følge av at ansatte kjøper varer og tjenester som private forbrukere.

Beregning av inntektsskatt er basert på beregning av sysselsettingseffekter og skiller mellom skatt betalt til henholdsvis kommuner, fylkeskommuner og stat hensyn tatt til netto inn- og utpendling mellom alle norske kommuner. Samlet er betalt inntektsskatt til kommuner og fylker fra disse 225 000 sysselsatte estimert til om lag 16 mrd. kroner. Eiendomsskatt betalt av bedriftene er ikke tatt hensyn til, noe som innebærer at skatteinntektene er betydelig underestimert for enkelte kommuner med betydelige eiendomsskatteinntekter fra landanlegg tilknyttet olje- og gassvirksomheten.I denne analysen er sysselsettingseffektene for Oslo av olje- og gassvirksomheten estimert til 17 500 personer som samlet betaler i overkant av 1 mrd. kroner i kommuneskatt. Tilsvarende er sysselsettingseffektene for de kommunene som i dag utgjør Viken av olje- og gassvirksomheten estimert til 34 000 personer som samlet betaler om lag 2,2 mrd. kroner i kommune- og fylkesskatt.