Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:2092 (2019-2020)
Innlevert: 26.06.2020
Sendt: 29.06.2020
Besvart: 06.07.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Vil statsråden ta initiativ til at Norges Bank Investment Management (Oljefondet) selger seg ut av det multinasjonale selskapet Schneider Electric, siden Schneider Electric opptrer i strid med norske samfunnsøkonomiske interesser ved å nedlegge sin svært lønnsomme fabrikk Elko på Modum i Buskerud, og flytte produksjonen til Tyskland og distribusjonen til Sverige?

Begrunnelse

Oljefondet eier 2,55 pst. av det globale selskapet Schneider Electric og aksjeposten var verdt over 13 mrd. kroner i 2019. Oljefondet var da nest største eier i selskapet utenom selskapets egne og de ansattes aksjer.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Stortinget, Finansdepartementet og Norges Bank har ulike roller i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU). Stortinget har i lov om Statens pensjonsfond gitt departementet ansvaret for forvaltningen av SPU. Den operative gjennomføringen av forvaltningen er delegert til Norges Bank. En klar rolledeling mellom alle styringsnivåer i forvaltningen, fra Stortinget til forvalter, tydeliggjør ansvaret.Mandatet departementet har fastsatt for forvaltningen av SPU uttrykker den overordnede strategien for investeringene og rammene for forvaltningen. Viktige veivalg forankres i Stortinget før de gjennomføres. Behandlingen av de årlige fondsmeldingene er en sentral del av denne forankringen. Bred forankring legger til rette for at en kan holde fast ved valgene som er foretatt over tid.Samtidig må styringsstrukturen være tilstrekkelig fleksibel ved delegering av fullmakter, slik at løpende beslutninger i den operative forvaltningen kan tas nær markedene fondet investeres i. Det er verken ønskelig eller mulig at den operative forvaltningen av SPU detaljreguleres og styres fra Finansdepartementet. Norges Bank er i mandatet pålagt å ta investeringsbeslutninger og å utøve eierrettighetene uavhengig av departementet. En slik arbeidsdeling har bred støtte i Stortinget.Videre er formålet med Statens pensjonsfond å støtte opp under langsiktige hensyn ved bruk av statens petroleumsinntekter og sparing for å finansiere pensjonsutgiftene til folketrygden. En langsiktig og god forvaltning legger til rette for at petroleumsformuen kan komme både dagens og fremtidige generasjoner til gode. Målet for forvaltningen av kapitalen i SPU er høyest mulig avkastning innenfor et akseptabelt risikonivå.. Forvaltningen skal være åpen, ansvarlig, langsiktig og kostnadseffektiv. Det er bred politisk enighet om at fondet ikke skal være et politisk virkemiddel .Jeg mener rolledelingen som er valgt for forvaltningen av SPU er godt begrunnet. Jeg mener også at det er viktig å videreføre premisset om forvaltningen av fondet ikke skal være et politisk verktøy. Jeg vil derfor ikke ta initiativ til endre mandatet for forvaltningen av SPU, med sikte på at Norges Bank skal foreta investeringsbeslutninger for å oppnå andre mål enn dem som er satt for forvaltningen av fondet.For regjeringen er det imidlertid viktig å styrke norsk privat eierskap. Regjeringen har derfor, gjennom flere år, redusert skatten på arbeidende kapital. Regjeringen fører en aktiv næringspolitikk for å legge best mulig til rette for bedriftene og for å trygge norske arbeidsplasser.