Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:2016 (2019-2020)
Innlevert: 22.06.2020
Sendt: 22.06.2020
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 06.07.2020 av næringsminister Iselin Nybø

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Når planlegger regjeringen å fremme forslag om ratifisering av Mercosur-avtalen for Stortinget, og vil regjeringen stille krav om at avtalelandene har oppfylt sine miljøforpliktelser innen Paris-avtalens klimamål, redusert avskoging, bekjemping av ulovlig hogst og ivaretakelse av urfolks rettigheter, før forslag om ratifisering av avtalen blir fremmet?

Begrunnelse

Regjeringen underskrev i fjor høst et utkast til handelsavtale mellom EFTA og Mercosur, samtidig som skogbrannene herjet som verst i Amazonas. 2019 viste seg å bli det verste året for avskoging på 11 år, men situasjonen har siden forverret seg. Tallene for første kvartal i 2020 viser en ytterligere økning på 55 prosent sammenliknet med samme periode i 2019.

Utviklingen kobles til ønsket politikk fra Brasils regjering. Dette er en politikk som undergraver målsetningene i den norske Klima- og skogsatsingen, hvor Norge har overført mer enn 8 milliarder kroner til Brasil for regnskogbevaring og for å nå globale klimamål.

Avtalen mellom EFTA og Mercosur inneholder bestemmelser om bærekraftig utvikling, blant annet ved at partene skal bekjempe ulovlig hogst, samt gjensidige forpliktelser til å gjennomføre Paris-avtalen. Den stadig mer alvorlige situasjonen i Brasil viser tydelig at disse forpliktelsene ikke blir etterlevd.

Iselin Nybø (V)

Svar

Iselin Nybø: Som ansvarlig for Norges frihandelsavtale med Mercosur-landene, besvarer jeg spørsmålet som opprinnelig var stilt til utenriksministeren.

I kapittelet om bærekraftig utvikling i utkastet til frihandelsavtale mellom EFTA-landene og Mercosur-landene forplikter partene seg til å gjennomføre forpliktelsene som følger av FNs klimakonvensjon og Parisavtalen. Videre har partene forpliktet seg til å blant annet å bekjempe ulovlig tømmerhogst. Landbruk er en viktig driver for avskoging i Amazonas, og avtalen inneholder en bestemmelse om bærekraftig landbruk. Dersom en part bryter forpliktelsene i kapittelet om handel og bærekraftig utvikling, kan dette behandles gjennom ulike mekanismer slik som dialog i frihandelsavtalens blandede komité, konsultasjoner, velvillig mellomkomst, forlik og mekling. Frihandelsavtalene gir oss en ytterligere plattform for dialog og samarbeid om hvordan handel kan bidra til å ivareta arbeidstakerrettigheter, klima og miljø for å sikre en bærekraftig utvikling.

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Mercosur-landene er ennå ikke undertegnet. Den tekniske og juridiske gjennomgangen er ikke sluttført, dessuten gjenstår fortsatt enkelte avklaringer. Dette arbeidet er blitt forsinket, blant annet på grunn av Covid-19-situasjonen. Når hele avtalen er gjennomgått teknisk og juridisk, vil tekstene bli gjort offentlig tilgjengelig. Regjeringen vil da ta stilling til undertegning av avtalen og, etter undertegning, fremme en proposisjon til Stortinget om samtykke til ratifikasjon.