Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1878 (2019-2020)
Innlevert: 10.06.2020
Sendt: 11.06.2020
Besvart: 18.06.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Vil statsråden be NVE pålegge Statnett å fortsatt tilby utkoblbar tariff, og vil regjeringen foreta en konsekvensanalyse på forslaget om å ikke tilby dette, herunder virkningen det vil ha for muligheten til utslippsreduksjoner med landstrøm i skipsfarten, og økonomiske konsekvenser for næringen og andre storbrukere av strøm som ikke er avhengig av en leveransegaranti, og som kan skifte til diesel?

Begrunnelse

Statnett tilbyr i dag såkalt utkoblbar tariff, som lokale nettselskap kan tilby videre til sine landstrømkunder eller til skip som skal lade.
Til styremøtet 18. juni, foreligger det forslag om å kutte ut utkoblbar tariff, eller fleksibel tariff, som Statnett kaller det, som produkt. Det vil trolig bety at lokale nettselskap heller ikke vil tilby dette videre.
Skipsfarten har en målsetting om å redusere både klimagassutslipp og lokale utslipp. En av de viktigste tiltakene for å nå målene er å bygge om eldre skip slik at de kan koble seg på lokale landstrømnett under landligge. Her kan de også lade batteripakkene slik at de reduserer utslippene under fart. De fleste nye skip som bygges i dag har allerede denne teknologien på plass
Både regjering, fylkeskommuner og kommuner har jobbet aktivt med å få på plass landeinfrastruktur i hele landet. Regjeringen skriver i sin handlingsplan for Grønn skipsfart blant annet: Regjeringen vil legge til rette for en rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger, for å holde tritt med økningen i elektriske transportmidler.» Fylkeskommuner og kommuner har fulgt dette opp ved å legge til rette for landstrøm i havner og å bestille utslippsfrie hurtigbåter og ferger.
Når Statskraft nå vurderer å avvikle ordningen med særskilt tariff for utkoblbart forbruk i transmisjonsnettet vil dette kunne medføre at investeringer i plug-in hybridisering av skip uteblir. Det vil gjøre det mindre lønnsomt å bruke landstrøm og dermed forsinke grønne løsninger for skipsfarten. Strømmen skipene får fra land må være rimeligere enn den strømmen de kan produsere om bord ved bruk av diesel. Skal vi redusere lokale utslipp (og klimautslipp) må det gjøres på en bærekraftig måte og være lønnsomt, hvis ikke vil det forsinke grønne løsninger for skipsfarten. Uten tilgang på utkoblbar tariff vil ikke dette være lønnsomt på nåværende tidspunkt.

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Statnett er operatør av transmisjonsnettet her til lands og systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Foretaket skal stå for utforming og fastsettelse av tariffene innenfor rammene som følger av energilovgivningen og EØS-avtalen.

Utbygging av strømnett har store kostnader, har konsekvenser for natur og miljø, og er ofte konfliktfylt. Alle kunder som er tilknyttet strømnettet skal bidra til å dekke kostnadene gjennom tariffene, på mange måter likt et spleiselag. For en rekke gode formål ville det vært fordelaktig med reduserte kostnader knyttet til strømbruk. Men dersom noen skal betale mindre, må andre betale mer. Ved utformingen av tariffene for transmisjonsnettet er Statnett ansvarlig for at disse er objektive og ikke-diskriminerende, og i størst mulig grad bidrar til effektiv utvikling og utnyttelse av strømnettet.

I departementet har vi fått opplyst at Statnett har foretatt en gjennomgang av ordningen med utkoblbar tariff. Gjennomgangen viser at ordningen ikke lenger bidrar til anskaffelse av kortsiktig fleksibilitet i transmisjonsnettet på en kostnadseffektiv måte. Statnett mener dette best ivaretas gjennom kraftmarkedet og markedene for reservekraft.

Selv om Statnett nå ønsker å avvikle sin ordning for utkoblbar tariff, står de andre nettselskapene fortsatt fritt til å tilby utkoblbar tariff dersom dette er en kostnadseffektiv måte å skaffe seg kortsiktig fleksibilitet på i det nettet de er ansvarlige for.

Olje- og energidepartementet har nylig gitt Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i oppdrag å utarbeide et forslag til forskriftsendringer, som åpner for at nettselskap og uttakskunder kan inngå avtale om utkobling som et alternativ til nettinvesteringer. Jeg mener at en slik endring kan føre til at elektrifiseringsprosjekter, for eksempel etablering av landstrøm, som tidligere ikke har blitt gjennomført grunnet manglende lønnsomhet, nå kan bli lønnsomme ved at de slipper å betale anleggsbidrag.

Jeg vil også minne om at det er flere virkemidler som støtter opp under bruken av ladestrøm i skipsfarten. Dette er blant annet redusert el-avgift ved bruk av landstrøm til skip i næring. Denne reduserte satsen utgjør i praksis en rabatt på i overkant av 15 øre/kWh. Videre gir Enova støtte til investeringer i infrastruktur for ladestrøm, og har tildelt støtte til dette i flere runder. Ellers vil jeg vise til regjeringens handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff.