Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:818 (2019-2020)
Innlevert: 30.01.2020
Sendt: 31.01.2020
Besvart: 10.02.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Åshild Bruun-Gundersen (FrP)

Spørsmål

Åshild Bruun-Gundersen (FrP): Vil helseministeren rydde opp i denne enkeltsaken, og sørge for at markedsføringsloven håndteres likt for både offentlige og private aktører som selger tobakk og alkohol?

Begrunnelse

Sigar.com har nylig fått pålegg fra Helsedirektoratet for brudd på reklameforbudet. Sigar.com er et nettside der man må søke medlemskap for å få tilgang til informasjon og gjennom dette fører også bedriften alderskontroll. Dette er en gründer som ikke på noen måte driver en oppsøkende markedsføring, men som har etablert en lukket side hvor det også inneholder bilder av produktene. Det virker merkelig at dette ikke skal være tillatt, all den tid dette strengt talt er mindre markedsføring enn det statens Vinmonopol gjør med sine egne produkter på en åpen hjemmeside.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Representanten viser til at Helsedirektoratet har fattet vedtak om retting og tvangsmulkt overfor en nettbutikk. Helsedirektoratets vedtak gjaldt brudd på reklameforbudet i tobakksskadeloven § 22 på selskapets konto i sosiale medier og nettsider, herunder en egen medlemsside med pålogging.

All reklame for tobakksvarer er forbudt i Norge, jf. tobakksskadeloven § 22. Formålet med tobakksskadelovens reklameforbud er å forebygge bruk av tobakksvarer.

Uten at jeg vil gå inn i den konkrete enkeltsaken, vil jeg på generelt grunnlag påpeke at dersom en nettbutikk oppretter en såkalt lukket nettside, som er åpen for allmennheten mot et inngangsgebyr, og hvor det legges ut bilder og omtale i strid med tobakksskadelovens reklameforbud, må anses som et forsøk på omgåelse av forbudet.

Når det gjelder sammenligningen med Vinmonopolets nettsider, er det inntatt egne unntak fra alkoholreklameforbudet i alkoholforskriften § 14-3 nr. 8, 10 og 14. Det finnes ikke tilsvarende unntak i tobakksreklameforskriften.

Departementet har tidligere mottatt henvendelser fra bransjen som har ønsket mer aktiv håndheving av tobakksskadeloven på nett og i sosiale medier, av hensyn til like konkurransevilkår. Jeg er derfor fornøyd med at Helsedirektoratet ivaretar sitt tilsynsansvar. Jeg anser for øvrig at lovreguleringen på området per i dag er dekkende og ser ikke behov for endringer.