Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:264 (2019-2020)
Innlevert: 08.11.2019
Sendt: 11.11.2019
Besvart: 20.11.2019 av helseminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Mener helseministeren det er uproblematisk, med tanke på eksplosjonsfare og smittevern, å plassere henholdsvis trykktank og høysmitteisolat tett på annen pasientbehandling i en høyblokk på Gaustad?

Begrunnelse

I den opprinnelige konseptfaserapporten for Oslo universitetssykehus’ planlagte utbygginger på Gaustad og Aker var verken høysmitteisolat eller trykktank planlagt flyttet fra Ullevål i første etappe av utbyggingen. Høysmitteisolatet har avgjørende betydning for å hindre spredning av de farligste infeksjonene, som ebola og lassa-feber, mens trykktanken blant annet brukes i behandlingen av dykkersyke.
Én av svært mange innvendinger fra akuttmiljøet på Ullevål mot de foreslåtte sykehusplanene, var at trykktank og høysmitteisolat var utelatt, og at dette ville medføre svekket beredskap («Driftskonsept traume og akuttmedisin – Rapport fra arbeidsgruppe»). Derfor var det en nødvendig korrigering da Helse Sør-Øst i juni innså at trykktank og høysmitteisolat måtte følge med, da man skulle flytte øvrige beredskapsfunksjoner i første etappe.
I Helse Sør-Østs styresak 050-2019, «Oslo universitetssykehus HF – oppfølging av konseptfase Aker og Gaustad», kommer det frem at man vurderer to av høyblokkene som planlegges på Gaustad-tomta (Bygg H eller Bygg I) som plassering for trykktank og høysmitteisolat.
Spørsmålsstilleren er blitt gjort kjent med faglige innvendinger mot å plassere høysmitteisolat og trykktank i en høyblokk tett på annen pasientbehandling – av hensyn til henholdsvis smittevern og eksplosjonsfare. Helseministeren bes derfor ta stilling til hvorvidt han anser denne risikoen som uproblematisk.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Saken er forelagt Helse Sør-Øst RHF, som opplyser at de har bedt Sykehusbygg HF om å utrede innplassering og lokalisering av høysmitteisolater og trykkammer på Gaustad. Det opplyses følgende:"Det er gjennomført en første vurdering av mulige lokaliseringer av trykktank innenfor konseptet som er utviklet for nytt sykehus på Gaustad. Vurderingen konkluderer med at det ikke er noen forhold ved plassering av trykkammer på Gaustad som innebærer noen større eksplosjonsfare eller fare for omgivelsene enn tilsvarende anlegg på Ullevål.Det er videre gjennomført en mulighetsstudie som viser at det er mulig å innplassere høysmitteisolater på en god måte på Gaustad, og fire alternativer er foreslått videreført til videre bearbeiding. Ingen av de fire plasseringene er i høyblokken (bygg H). Det er i de foreløpige vurderingene ikke kommet frem forhold som gir grunnlag for å hevde at plasseringen på Gaustad innebærer økt risiko for smittespredning.Nærmere om vurderingene som er gjort:Ad trykktankVed «dykkersyke», men også andre tilstander, kan det være behov for behandling i trykkammer. Oslo universitetssykehus HF har en hyperbarmedisinsk enhet med et trykkammer, lokalisert på taket av bygg 4 (sentralblokken med bl.a. hovedinngang og akuttmottak) på Ullevål sykehus. Denne benyttes i økende grad også til behandling av infeksjonssykdommer med mer. Behandlingstilbudet inngår som del av et samlet regionalt beredskaps- og behandlingstilbud. Enheten inneholder en trykkammersal, teknisk rom, undersøkelsesrom og støtterom for virksomheten.Trykkammerbehandlingen som funksjon er et regionalt behandlingstilbud på Ullevål som så langt ikke har vært inkludert i etappe 1, men etter anmodning fra Oslo universitetssykehus HF har styret i Helse Sør-Øst RHF (styresak 050-2019) besluttet at trykkammer skal flyttes fra Ullevål til Gaustad i etappe 1.Trykkammeret og tilhørende teknisk rom kan representere en fare for personer og materielle verdier dersom det forekommer en hurtig trykkstigning eller utblåsning. Rommet hvor trykkammeret er plassert og teknisk rom, som inneholder trykksatte komponenter, må derfor utstyres med avlastningsflate i yttervegg, slik at overtrykk som følge av utblåsning ledes vekk fra rommet. I trykkammeret er oksygenets partialtrykk høyere enn det ville være i normal atmosfære. Et slikt høyere trykk kan bidra til hurtigere forbrenning ved brann. Disse forholdene er kjente og håndterbare, og vil bli ivaretatt i planleggingen av trykktanken på Gaustad, slik det er gjort på Ullevål.Det er gjennomført en første vurdering av mulige lokaliseringer av trykktank innenfor konseptet som er utviklet for nytt sykehus på Gaustad. Sentralt i vurderingen av lokaliseringen har vært krav om etablering av avlastningsflater der trykkluft oppbevares for styrt utblåsning, og at disse må være rettet mot et tilstrekkelig åpent område hensyntatt ferdsel og nærhet til andre bygg.Vurderingen viser at det mulig å innplassere trykktank på en god måte på Gaustad, og vurderingen er grunnlag for videre bearbeiding. Det er ingen forhold ved plassering av trykkammer på Gaustad som innebærer noen større eksplosjonsfare eller fare for omgivelsene enn tilsvarende anlegg på Ullevål.Ad høysmitteisolatVed smittsomme sykdommer vil det kunne være aktuelt å isolere pasienten for å forebygge at andre blir smittet. Enkelte alvorlige infeksjonssykdommer (som f.eks. ebola) krever en svært streng og sikker isolering, hvor det er nødvendig med egne høysmitteisolater. Slike isolater inngår som del i Oslo universitetssykehus HFs beredskaps- og akuttfunksjoner. Høysmitteisolatene inngår i tillegg som en del av behandlingstilbudet ved en nasjonal behandlingstjeneste («CBRNE-senteret») med akuttberedskap for behandling av personskader forårsaket av særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer. Høysmitteisolatene er i dag lokalisert på Ullevål (bygg 11).Høysmitteisolat som funksjon inngår som nasjonalt beredskaps- og behandlingstilbud som så langt ikke har vært inkludert i etappe 1, men etter anmodning fra Oslo universitetssykehus HF besluttet styret til Helse Sør-Øst RHF (styresak 050-2019) at høysmitteisolater skal flyttes fra Ullevål til Gaustad i etappe 1.Det er gjennomført en første vurdering av mulige lokaliseringer av høysmitteisolater innenfor konseptet som er utviklet for nytt sykehus på Gaustad. Vurderingene er utført som mulighetsstudier der følgende sentrale føringer ligger til grunn:

• Høysmitteisolater bør plasseres på bakkeplan. Pasienten skal kunne tas direkte inn fra ambulanse til høysmitteisolatet, og både pasient og personell må kunne komme raskt ut fra høysmitteisolatet i en situasjon der dette trengs.

• Høysikkerhetsisolatet bør være en integrert del av en infeksjonspost.

• Plassering på bakkeplan vil også gi pasienter med lange opphold i isolat mulighet for å komme ut i friluft.

• Det bør være plass til å sette opp et telt utenfor høysmitteisolatene.

• Det må være begrenset innsyn, og høysmitteisolatene bør plasseres slik at adkomst og enhet kan skjermes fra uvedkommende

• Høysikkerhetsisolatene har krevende tekniske anlegg som må ivaretas. Det kreves plass til tekniske rom.

Mulighetsstudien viser at det er mulig å innplassere høysmitteisolater på en god måte på Gaustad, og fire alternativer er foreslått videreført til videre bearbeiding. Ingen av de fire plasseringene er i høyblokken (bygg H).Høysmitteisolatene er luftsmitteisolater som tilfredsstiller «inneslutningsnivå» 4 (høyeste nivå) og dermed som har strenge krav til bygningsmessig utførelse og tekniske anlegg. Som for dagens virksomhet på Ullevål, vurderes det å legge infeksjonspost i tilknytning til høysmitteisolatet slik at det er et trenet personale som drifter isolatene om det skulle oppstå behov for isolering.Det er i de foreløpige vurderingene ikke kommet frem forhold som gir grunnlag for å hevde at plasseringen på Gaustad innebærer økt risiko for smittespredning."Jeg har merket meg de vurderingene som Helse Sør-Øst RHF har gjort av disse forholdene. Det er Helse Sør-Øst RHF som har ansvaret for utbyggingen og for at krav til sikkerhet mv. ivaretas.