Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

Dokument nr. 15:1615 (2018-2019)
Innlevert: 10.05.2019
Sendt: 13.05.2019
Besvart: 23.05.2019 av helseministeren Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden forsikre om at Sykehuset Innlandet ikke vedtar nedleggelse og sammenslåing av sykehusavdelinger lenge før et nytt sykehus står ferdig, slik man har gjort i Helse Møre og Romsdal?

Begrunnelse

Med sikte på å oppnå store økonomiske innsparinger vedtok styret i Helse Møre og Romsdal HF en rekke kutt i pasienttilbudet den 27. mars 2019. Det kanskje mest kontroversielle var vedtaket om å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund for å slå den sammen med fødeavdelingen i Molde. Sammenslåingen er – etter kraftige protester fra både fagfolk, kommuner og innbyggere – foreslått utsatt til et uvisst tidspunkt.
I forkant av at fellessykehuset på Hjelset ble vedtatt, fastslo «ROS-analyse interimfase før SNR – spesialisthelsetjenester i Nordmøre og Romsdal» at man må «styrke samarbeid mellom Kristiansund–Molde med det for øye å bygge opp funksjoner som skal videreføres til det nye sykehuset, ikke legge ned avdelinger som allikevel skal oppmannes i nytt sykehus». På tross av denne klare anbefalingen, valgte styret i Helse Møre og Romsdal å gjøre det motsatte.
I Hedmark og Oppland er man i en tilsvarende situasjon, der det planlegges å samle virksomheten fra flere av dagens sykehus i det felles Mjøssykehuset. 31. januar 2019 vedtok styret i Helse Sør-Øst et målbilde for denne prosessen. Blant annet ble følgende vedtatt:

«Fagområder og funksjoner som kan og bør samles skal, så langt det er mulig, samles i forkant av en framtidig innflytting i et nytt bygg.» (styresak 005-2019)

Basert på erfaringene fra Møre og Romsdal er det grunn til å frykte at vedtaket åpner for nedleggelse og sammenslåing av sykehusavdelinger i lang tid før et nytt sykehus står ferdig.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I mars i år godkjente jeg målbildet for Sykehuset Innlandet som innebærer at helseforetaket skal videreutvikles med en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset. Videre skal det være et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus, i form av ett akuttsykehus og ett elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles. Min godkjenning bygger på utredninger, brede prosesser, samt styrebestyrebehandling både i Sykehuset Innlandet og i Helse Sør-Øst. Styret for Helse Sør-Øst vedtok også ved sin behandling av målbildet for videreutviklingen av Sykehuset Innlandet i januar 2019 at fagområder og funksjoner ved Sykehuset Innlandet som kan og bør samles, så langt det er mulig, samles i forkant av en strukturendring.

Helse Sør-Øst opplyser at første steg i arbeidet med ny sykehusstruktur er å konkretisere virksomhetsinnholdet internt i Sykehuset Innlandet. Det er nedsatt et prosjekt som skal arbeide med modeller for hvilke funksjoner som skal samles i et fremtidig Mjøssykehus, en vurdering av hvilke funksjoner det andre akuttsykehuset skal ha, og en vurdering av funksjoner ved det elektive sykehuset. Helse Sør-Øst opplyser videre at prosjektet skal gi en konkretisering av desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbud, inkludert hvordan lokalmedisinske sentre og prehospitale tjenester kan videreutvikles. I tillegg skal det gjøres vurdering av hvordan Tynset sykehus kan videreutvikles. En overordnet føring er at videreutviklingen av Sykehuset Innlandet HF skal tilpasses de føringer som fremkommer av Nasjonal helse- og sykehusplan og Helse Sør-Øst RHF sin regionale utviklingsplan.

Helse Sør-Øst oppgir at det vil være hensiktsmessig å vurdere større organisatoriske og funksjonelle endringer i lys av den forestående utredningen av framtidig virksomhetsinnhold.

Helse Sør-Øst opplyser videre at det for å sikre god faglig utvikling i Sykehuset Innlandet HF fram mot en ny sykehusstruktur skal belyses muligheter for trinnvis utvikling i retning av det vedtatte målbildet. Samtidig er jeg kjent med at det pr i dag ikke foreligger konkrete planer om større funksjonelle endringer i tjenestetilbudet i Sykehuset Innlandet. Helse Sør-Øst har understreket at innovasjon, nye arbeidsprosesser, forbedringsarbeider og organisatoriske forhold gjør at tjenestetilbudet er i stadig utvikling. Framtidige virksomhetsmessige endringer i retning av ny sykehusstruktur vil bli vurdert i samråd med aktuelle fagmiljøer, brukerrepresentanter, tillitsvalgte og andre interessenter. Sykehuset Innlandet legger vekt på å ha god dialog med aktuelle kommuner og politikere.

Mjøssykehuset vil bli et faglig knutepunkt i et nettverk av helsetjenester i Innlandet. Sykehuset Innlandet vil parallelt vektlegge utviklingen av desentraliserte tjenester, prehospitale tjenester og samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene. Også utviklingen innenfor disse områdene vil kunne påvirke tjenestetilbudet i sykehusene.