Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til helseministeren

Dokument nr. 15:1603 (2018-2019)
Innlevert: 10.05.2019
Sendt: 10.05.2019
Besvart: 23.05.2019 av helseministeren Bent Høie

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Sommerstengte fødeavdelinger gir hvert år en rekke utfordringer for fødende kvinner landet rundt, særlig i distriktene der kvinner allerede har lang reisevei.
Kan statsråden opplyse om hvor mange fødende som vil rammes av sommerstenge fødeavdelinger i sommer, hvilke fødeavdelinger som skal holdes sommerstengt, hvilke tiltak vil statsråden innføre for å sikre at disse får nødvendig og god oppfølging, og hvilke grep vil han ta for å sikre at færre fødeavdelinger må holde sommerstengt i 2020?

Begrunnelse

På sommeren fødes det flere barn i døgnet enn ellers i året. Samtidig stenges en rekke av fødeavdelinger i hele landet, særlig i distriktene der det er allerede er lang reisevei til fødeavdelingene.
I sommer skal blant annet fødeavdelingen på Narvik holde stengt i sommer. Hvis du bor i Kjøpsvik sør for Narvik, får du over tre timers reisevei til fødestedet.
I kvalitetskrav til fødselsomsorg er det definert at fødende som har over 90 minutter reisevei til fødested skal omfattes av følgetjenesten, og sikres følge av jordmor under transport til fødested. Etter at finansieringsansvaret ble overført til helseforetakene har vi fått rapporter fra fagforeningene om jordmødre som ikke får betalt for å følge, og om et svekket tilbud i hele landet. Dette er ekstra alvorlig når vi går en tid i møte der enda flere fødende ligger an til å få lenger reisevei.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg legger til grunn at representanten Kaski spør om sommerstengte fødeavdelinger sommeren 2019, ikke sommeren 2020. Jeg har bedt de regionale helseforetakene om en oversikt over hvilke fødeavdelinger som er sommerstengt og hvilke tiltak som er planlagt for å sikre et godt fødetilbud i sommer.

Helse Vest opplyser at det ikke er planlagt noen sommerstengte fødeavdelinger. Det vil være tilnærmet normal drift gjennom sommeren ved fødeinstitusjonene. Barseltilbudet ved God start-enhetene vil være stengt i perioder, men det er barseltilbud ved fødeavdelingene. Helse Vest legger dermed til grunn at gravide og fødende i regionen får nødvendig og god oppfølging også gjennom sommermånedene i 2019.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at det ikke er planlagt noen sommerstengte fødeavdelinger med unntak av Sykehuset Innlandet HF. Ved Sykehuset Innlandet HF blir det gjennomført felles ferieavvikling ved fødeavdelingene på Gjøvik og Lillehammer. Det innebærer at fødetilbudet samles ved Kvinneklinikken på Lillehammer i ni uker. Helse Sør-Øst opplyser at ordningen er godt planlagt i samarbeid med fagmiljøene over tid. Det anslås at 110-120 fødende vil føde ved Kvinneklinikken på Lillehammer i stedet for på fødeavdelingen på Gjøvik. Det opprettholdes poliklinisk aktivitet innen føde/barsel på Gjøvik på dagtid i hele ferieperioden, inkludert rutineultralyd av gravide og noen kontroller for fødende. Ved å slå sammen avdelingene under ferieavviklingen oppnås det større stabilitet i bemanningen og bedre kvalitet i fødetilbudet. Sykehuset Innlandet HF mener løsningen med felles ferieavvikling både gir økt kvalitet i tilbudet til de fødende og gir de ansatte mer forutsigbarhet i arbeidsforhold i sommermånedene.

Helse Nord opplyser at ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) vil fødeavdelingene i Harstad og Narvik ha vekselvis sommerstengt. Fødeavdelingen ved UNN Narvik vil være stengt i perioden 24. juni til 22. juli. Fødeavdelingen i Harstad vil være stengt fra 22. juli til 19. august. Svangerskaps- og barseloppfølging foregår som normalt hele sommeren ved begge avdelingene. I UNN (Harstad og Narvik til sammen) er det om lag 100 gravide som blir berørt. I tallet ligger også gravide som har termin 14 dager før 24. juni (første stengingsdag) og 14 dager etter 19. august (siste stengingsdag).

Fødestua ved Nordlandssykehuset Lofoten har sommerdrift 8. juli til 5. august. Fødende blir selektert til Vesterålen eller Bodø. Svangerskapspoliklinikken i Lofoten, som utfører svangerskapskontroller og ultralyd hos jordmor, er åpen gjennom hele sommeren. Barselpoliklinikken er også åpen gjennom hele sommeren. Barselpoliklinikken gir tilbud om oppfølgning ved tidlig hjemreise etter fødsel. Antall fødende som blir berørt er per i dag seks. Dette kan endre seg til færre etter siste seleksjon i uke 36.

Helgelandssykehuset har følgende plan for fødetilbudet på Helgeland i sommer:• Fødeavdeling Mo i Rana: Stengt 24. juni til 21. juli. 37 kvinner berørt.

• Fødeavdeling Sandnessjøen: Stengt 22. juli til 18. august. 29 kvinner berørt.

• Fødestue Brønnøysund: Stengt 1. juli til 28. juli. 8 kvinner berørt.Når fødetilbudene er stengt vil det være beredskapstjeneste til stede. Tilbudet for svangerskapspoliklinikk er uendret og har åpent innenfor normalarbeidstid mandag til fredag, også de ukene fødeavdelingene er stengt.

Sommerdrift betyr lengre reisevei for berørte gravide. Helse Nord opplyser at gravide får fortløpende informasjon både skriftlig og muntlig. De opplyser videre at følgetjeneste er sikret når det er nødvendig, og at ambulansetjenesten er kjent med prosedyrene og vil som normalt ivareta pasienttransport i akutte tilfeller.

Helse Midt-Norge opplyser at fødeavdelingene i Kristiansund og Molde hver for seg holder sommerstengt i fire uker. Det betyr at det i en periode på åtte uker vil være sommerstenging. Dette er 17. gang at de to fødeavdelingene samarbeider og samordner fødetilbudet sommerstid. Erfaringene har vært gode, ifølge Helse Midt-Norge. Det blir som tidligere år iverksatt tiltak for å styrke bemanningen ved innleie av vikarer, informasjonsbrev til aktuelle gravide/fødende og informasjon på helseforetakets nettsider. Tilbudet ved sykehusene i Ålesund og Volda er ikke berørt. Det anslås at rundt 60 gravide/fødende i opptaksområdet for sykehusene i Kristiansund og Molde vil bli berørt av sommerstengingen.

Ved St. Olavs hospital og Helse Nord-Trøndelag er det ikke sommerstengte fødeavdelinger

Det er betydelige dag-til-dag variasjoner i fødselstall som skyldes at fødsler i liten grad lar seg planlegge. Helseforetakene har ansvar for å lage bemanningsplaner som gjør at de kan håndtere pågangen om sommeren og følge de faglige anbefalingene. Mitt inntrykk er at helseforetakene jobber systematisk for å planlegge fødetilbudet om sommeren.

Jeg vil understreke at sommerstenging er en langvarig praksis. Flere års erfaring med nøye planlagt sommerstengning av enkelte fødeinstitusjoner gjør at helseforetakene har etablert gode rutiner for dette.

De har tradisjonelt vært en økning av antallet fødsler om sommeren. Det har vært satt i sammenheng med ordningen med ett barnehageopptak. Et tiltak for å lette presset på fødeavdelingene har vært å utvide retten til barnehageplass etter fylte ett år til også å gjelde barn født i september og oktober, og fra 2018 også november. Fra 2017 kunne flere helseforetak rapportere om færre fødsler om sommeren.

Jeg viser for øvrig til mitt svar på spørsmål nummer 1558 til skriftlig besvarelse om finansiering av følgetjenesten for gravide.