Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:835 (2018-2019)
Innlevert: 29.01.2019
Sendt: 30.01.2019
Besvart: 06.02.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Kan statsråden redegjøre for hva hun vil gjøre for å forhindre at afrikansk svinepest sprer seg til Norge?

Begrunnelse

Afrikansk svinepest er en svært smittsom virussykdom som rammer alle svineraser. Det finnes ingen vaksine, og sykdommen har høy dødelighet. Viruset smitter ikke til mennesker.
Utbrudd av svinepest har forekommet i flere nærliggende land, og smitten sprer seg raskt. I slutten av 2018 døde flere villsvin av svinepest i Belgia. Sykdommen har også rammet svin i Øst-Europa og Baltikum. Påvist svinepest i Norge vil få store konsekvenser for svinenæringen. Smitte spres ved kontakt mellom dyr, og i mange land er villsvin bærer av viruset og smitter tamme svin. Ny forskning tyder på at også fluer kan være smittebærere.

Olaug V. Bollestad (KrF)

Svar

Olaug V. Bollestad: Afrikansk svinepest er en svært smittsom og dødelig virussykdom hos svin. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Et eventuelt utbrudd av sykdommen vil kunne gi alvorlige konsekvenser for svineholdet. Ut fra mulige konsekvenser er det all grunn til oppmerksomhet om denne dyresykdommen. Mistanke om utbrudd av sykdommen skal rapporteres til Mattilsynet.

De siste årene har vi sett at stadig flere land i Europa har hatt utbrudd av Afrikansk svinepest. Det gjennomføres flere tiltak for å unngå at sykdommen spres til Norge. Mattilsynet følger situasjonen, og arbeider med forebyggende tiltak. En meget høy risikofaktor er at smitte spres via infisert mat som tas inn ulovlig. Mattilsynet har derfor utarbeidet informasjonsmateriell og plakater som er blitt gjort tilgjengelig på rasteplasser, på grenseoverganger og andre steder der det er viktig å spre informasjon om smittefare gjennom matavfall.

Beredskap er også viktig i denne sammenheng, og Mattilsynet deltok nylig på en dansk/tysk beredskapsøvelse om Afrikansk svinepest.

Villsvin bidrar til spredning av Afrikansk svinepest i Europa. På et ministermøte i Brussel før jul, med EUs landbruks- og miljøvernministere, la EU-kommisjonen derfor vekt på viktigheten av å redusere villsvinbestanden i de europeiske landene.

Jeg vil følge utviklingen i Europa på dette området tett. I tillegg mener jeg at det er viktig å sørge for at villsvinbestanden i Norge holdes på et lavt nivå, både for å forebygge at arten sprer sykdom, og for å unngå andre negative konsekvenser for landbruket og miljøet. Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har derfor bedt Mattilsynet og Miljødirektoratet samarbeide om å lage en handlingsplan med tiltak mot villsvin. Handlingsplanen er planlagt ferdig i november 2019.

For å kunne avdekke eventuell forekomst av Afrikansk svinepest hos villsvin i Norge, har Mattilsynet bedt om at alle døde villsvin undersøkes for Afrikansk svinepest. For å stimulere til innsendelse av prøvemateriale til en slik undersøkelse, har Veterinærinstituttet tilbudt jegerne gratis kontroll av kjøttet for trikiner.

Sverige arbeider også med en handlingsplan for å bremse utbredelsen av villsvin, og det er enighet mellom svenske og norske myndigheter om et samarbeid på dette området. Jeg vil ta et initiativ til å drøfte handlingsplanarbeidet med mine nordiske kolleger. Det er også viktig for meg å følge opp den gode dialogen på flere nivåer med våre europeiske kolleger i denne saken.

Videre ser jeg at godt samarbeid og god informasjonsutveksling mellom jegere, grunneiere, bønder og myndigheter vil være en forutsetning for å hindre at Afrikansk svinepest etablerer seg i Norge.