Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:93 (2018-2019)
Innlevert: 10.10.2018
Sendt: 11.10.2018
Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren
Besvart: 16.10.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Arbeiderpartiet og regjeringen deler ambisjonen om å øke den innenlandske verdiskapingen basert på skogen. I enkelte deler av landet sliter imidlertid industrien med tilgang på råstoff fra skogen på grunn av pågående verneprosesser, der også store andeler produktiv skog vernes. Dette ser vi bl.a. nå i Nordland, der lokale treforedlingsbedrifter rammes.
Hvordan vurderer statsråden det planlagte skogvernet i Nordland sett i forhold til å opprettholde og utvikle industri basert på skogen som innsatsfaktor?

Begrunnelse

Stortinget har vedtatt frivillig vern av 10 % av norske skoger. Da Stortinget våren 2017 behandlet skogmeldingen, ble skogens industrielle muligheter vektlagt, og flertallet i komiteen slo fast følgende:

«Flertallet vil understreke at det er viktig at 10 prosent-vernet gjennomføres på en slik måte at det får minst mulige konsekvenser for avvirkningen og skognæringens bidrag til det grønne skiftet.»

Vi ser nå at det er stor etterspørsel etter råstoff fra skogen til industrien. Pågående verneprosesser i Nordland, bl.a. i Statskog, har ført til at lokale bedrifter ikke får tilgang på råstoff fra skogen. Spørsmålet er hvordan statsråden mener de pågående verneprosessene vil påvirke de politiske målsettinger det er bred enighet om, knyttet til industrielle arbeidsplasser og økt verdiskaping basert på skogen.

Ola Elvestuen (V)

Svar

Ola Elvestuen: Jeg vil innledningsvis vise til mitt svar 22. juni 2018 på skriftlig spørsmål nr. 1852 fra Siv Mossleth, og mitt svar 3. juli 2018 på skriftlig spørsmål nr. 1923 fra representanten Tore Storehaug, om samme tema. Et viktig grunnlag for arbeidet med vern av skog eid av Statskog SF er Stortingets vedtak 3. desember 2015, vedtak nr. 100: "Stortinget ber regjeringen sørge for en gjennomgang av Statskog SFs ordinære skogeiendommer for verneverdig skog, og legge til rette for at verneverdig skog i deres eie kan vernes etter naturmangfoldloven."

Videre skjer skogvernarbeidet ut fra Stortingets vedtak 23. mai 2016 om mål om vern av 10 prosent av skogarealet. Dette målet gjelder på nasjonalt nivå, ikke på fylkesnivå eller på regionalt nivå. Forholdet til andre interesser, eksempelvis skogbruk og skogindustri, skal i skogvernarbeidet vurderes og hensyntas i saksbehandlingen i tråd med kravene i naturmangfoldloven § 14 og utredningsinstruksen. Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet følge opp Stortingets anmodningsvedtak av 3. desember 2015, med utgangspunkt i samarbeidet med Statskog SF om skogvern. Miljødirektoratet har fulgt opp med nye kartlegginger på Statskogs arealer. I 2017 ble det kartlagt om lag 214 km2 skogarealer eid av Statskog, fra Trøndelag og sørover. I Nordland er det nå en kartleggingsfase for å klarlegge om skogarealer eid av Statskog SF har viktige verneverdier eller ikke. I 2018 kartlegges ca. 84 km2 i fylket. Formålet med kartleggingen er å avklare hvilke naturverdier som er på de kartlagte arealene. I tillegg vil det bli klarlagt bl.a. hvor stor del av arealet som er produktiv og uproduktiv skog. Rapportering av områder uten verneverdi i Nordland har frist 1. november 2018. Disse områdene tas ut av videre prosess og forvaltes deretter av Statskog i tråd med skogbruksloven. For øvrige områder er fristen for endelig rapportering av den naturfaglige kartleggingen i mai 2019. Når sluttrapporten fra kartleggingen foreligger vil det bli vurdert hvilke områder som skal utredes for vern. Også her vil arealer som ikke er aktuelle for vern tas ut av videre prosess og deretter bli forvaltet av Statskog i tråd med skogbruksloven. En del av skogarealene som kartlegges vil erfaringsmessig ikke være aktuelle for å inngå i en verneprosess. Det er altså ikke startet en verneprosess for skogområder på statsgrunn i Nordland, dette er først aktuelt når kartleggingen er ferdig i 2019 og da for skog som har viktige verneverdier. For arealer på statsgrunn i Nordland som er aktuelle for vern meldes det oppstart av verneprosess i tråd med gjeldende regelverk. Gjennom blant annet høring belyses og konkretiseres alle berørte interesser. Forholdet til andre interesser vil bli vurdert og hensyntatt i saksbehandlingen i tråd med kravene i naturmangfoldloven § 14 og utredningsinstruksen. Før det tas stilling til vern av aktuelle skogområder vil regjeringen foreta en helhetlig vurdering av vernekvaliteter og mulige konsekvenser for andre interesser, herunder mulige konsekvenser for verdiskapingen i skogbruk og lokal industri som er basert på skogråstoff som innsatsfaktor.