Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til helseministeren

Dokument nr. 15:2323 (2017-2018)
Innlevert: 20.09.2018
Sendt: 21.09.2018
Besvart: 28.09.2018 av helseminister Bent Høie

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Avisen Dagen publiserte 19.9.2018 en sak om Vinmonopolets annonsering.
Med bakgrunn i alkohollovens reklameforbud, hva er statsråden vurdering knyttet til Vinmonopolets annonsering for auksjon som sirkulerer på internett, mener statsråden at dette er et brudd på reklameforbudet, og er det i så fall behov for et tydeligere lovverk som hindrer aktører fra å markedsføre alkohol?

Begrunnelse

Saken i Dagen tar utgangspunkt i Vinmonopolets annonse for auksjonsdatoer som dukket opp på en vilkårlig nettside.

Det overordnede målet med rusmiddelpolitikken er å redusere de negative konsekvensene ved rusmiddelbruk. Et av de viktigste virkemidlene for å oppnå dette er gjennom reklameforbudet.

Vi har et strengt reklameforbud i Norge, med få unntak. Reklameforbudet har en etterspørselreduserende og holdningsendrende begrunnelse. Opplysning om auksjon er en klar oppfordring til salg, og kan derfor ikke innbefattes i unntaket.

Vinmonopolet uttaler i saken at de vil nå ut til sine kunder, og hevder dette er innenfor unntaksbestemmelsen i alkoholforskriften. Når annonserer vilkårlig sirkulerer på nett kan dette fort bli fanget opp av mindreårige. Reklameforbudet skal verne mindreårige mot å bli eksponert for markedsføring av alkohol.

Videre fremkommer det av saken at talsperson for Vinmonopolet ønsker å nå sine kunder og opplyser om at metoder som helsides-annonser blir brukt. Vinmonopolet som statlig aktør bør være opptatt av ikke å operere i en gråsone, og det må undersøkes om disse annonsene er i tråd med et helhetlig og strengt reklameforbud.

Det er viktig at statsråden klargjør reklameforbudet slik at aktører ikke får bruke unntaksbestemmelser til å oppfordre til kjøp av alkoholholdige drikker og for å skjerme barn for å få opp slike annonser når de bruker internett.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Representanten spør om min vurdering av hvordan reklameforbudet er å forstå når det gjelder annonsering for auksjoner.

Innledningsvis vil jeg presisere at departementet i henhold til bestemmelsene i alkoholloven ikke er involvert i enkeltsaker om reklameforbudet. Det er Helsedirektoratet som forvalter regelverket og som fører tilsyn med forbudet. Eventuelle klager på direktoratets vedtak i reklamesaker går til Markedsrådet og ikke til departementet. Departementet har derfor vært i dialog med Helsedirektoratet ved besvarelsen av dette spørsmålet.

Reklameforbudet er sentralt virkemiddel i alkoholpolitikken, og forbudet er omfattende og

strengt.

Utgangspunktet er at alkoholreklame er forbudt, jf. alkoholloven § 9-2, men det er noen unntak fra forbudet i alkoholforskriften § 14-3. Disse unntakene er i stor grad begrunnet i at forbruker skal kunne oppsøke nøktern faktainformasjon om alkoholholdig drikk og at det skal kunne gis tilstrekkelig informasjon til å kunne gjennomføre et salg.

Det er et unntak for informasjon om auksjoner i alkoholforskriften § 14-3 nr. 11. Bestemmelsen beskriver hvilke opplysninger som er tillatt ved auksjon og lyder:

Ved auksjon: Nøkterne produkt- og prisopplysninger om produkter som skal auksjoneres bort, herunder bilder av produktene på nøytral bakgrunn. Slike opplysninger kan kun gis av AS Vinmonopolet eller auksjonshus som bistår selskapet og kun på deres hjemmesider eller etter forespørsel.

Det framgår av bestemmelsen at det ved auksjoner er lov å informere om produkter som selges på auksjon på Vinmonopolets eller auksjonshusets egne hjemmesider. I tillegg kan det gis slik informasjon hvis noen tar direkte kontakt og ber om informasjonen. Det er ikke unntak i denne bestemmelsen for å gi denne typen informasjon i andre massekommunikasjonskanaler.

Spørsmålet er da om det er andre unntak som tillater at det annonseres for at auksjon skal finne sted og om hvor man kan finne informasjon om produktene.

Alkoholforskriften § 14-3 nr. 3 tillater annonser på salgssted og skjenkested og lyder:

Annonser om salgssted, herunder nettsalgssted, eller skjenkested med informasjon om stedets navn, adresse og åpningstider samt bevillingsrettigheter.

Dette innebærer at det vil være tillatt å informere om at salgsstedet eller nettbutikken finnes. Auksjon er ikke nevnt særskilt i unntaket og spørsmålet er derfor om "salgssted", ev. "nettsalgssted", må forstås å også omfatte auksjon. Av hensyn til å unngå utilsiktede utvidelser av reklameforbudet, må unntakene tolkes strengt. Unntakene fra reklameforbudet er svært spesifikke. Dette viser seg bl.a. ved at det i alkoholforskriften § 14-3 er gitt egne unntaksbestemmelser for informasjon på henholdsvis nettsalgsted, ved auksjon og fra salgssted. Auksjon må i lys av dette anses som en særlig omsetningsform som ikke faller inn under begrepet "salgssted" i § 14-3 nr. 3. En lenke direkte til produktkatalogen vil uansett ikke være omfattet av unntaket i denne bestemmelsen.

Både som eier av Vinmonopolet og som ansvarlig statsråd for reklameregelverket forventer jeg og legger til grunn at Vinmonopolet følger regelverket og verken bryter forbudet eller beveger seg i gråsoner når det gjelder hva unntakene i reklameforbudet tillater. Jeg er derfor glad for at Vinmonopolet har tatt dette på alvor. Allerede før jeg mottok dette skriftlige spørsmålet, hadde Vinmonopolet på eget initiativ informert departementet om saken og gitt beskjed om at de hadde tatt tak i den.

Vinmonopolet orienterte samtidig om at de vil gå gjennom sine interne rutiner slik at de sikrer en riktig og god kunngjøring av slike auksjoner for fremtiden.