Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1277 (2017-2018)
Innlevert: 06.04.2018
Sendt: 06.04.2018
Besvart: 13.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Hvordan vil statsråden sikre at omstillingen i postsektoren ikke går ut over hurtig og nødvendig frakt av pasientprøver og biologisk materiale?

Begrunnelse

Omstillingen av postsektoren er nødvendig på grunn av store endringer i postmarkedet, men da Stortinget behandlet Meld. St. 31 (2015 - 2016) om postsektoren i endring, la en samlet Transport- og kommunikasjonskomite klare føringer knyttet til distribusjon av blant annet biologisk materiale.

Komiteen viste i Innst. 76 S (2015 - 2016) til at biologisk materiale har begrenset holdbarhet, og at tidsfaktoren for leveranse av biologiske prøver er kritisk for å unngå at prøvematerialet blir ødelagt. Kvaliteten på prøvematerialet styrer kvaliteten på undersøkelsen og pasientens mulighet til å få en riktig diagnose. En samlet Transport- og kommunikasjonskomite forutsatte i sine merknader til saken at man skal finne gode alternative løsninger for dem som blir berørt av endringene.

I følge Dagsavisen 5. april er det nå bekymring i deler av helsevesenet for hvorvidt hensynet til hurtig frakt av biologisk materiale ivaretas godt nok i tiden som kommer som følge av omstillingen i postsektoren.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er viktig å skille mellom omleggingen til én felles brevstrøm som allerede er gjennomført og trådte i kraft fra 1. januar 2108, og den foreslåtte omleggingen til færre omdelingsdager som Samferdselsdepartementet nylig har hatt på høring.

Omleggingen til én brevstrøm er beskrevet i Meld. St. 31 (2015-2016) Postsektoren i endring. Stortinget sluttet seg til omleggingen, men ba blant annet Regjeringen finne gode alternative løsninger for sending av biologiske preparater før én brevstrøm ble iverksatt. Sykehusinnkjøp HF har derfor gjennomført en offentlig anskaffelse som sikrer at pasientprøver fra legekontorer til sykehusenes laboratorier kommer frem i tide også etter at én felles brevstrøm ble innført fra 1. januar 2018.

I høringen av forslag om færre omdelingsdager har det kommet inn mange innspill som omhandler omleggingen til én brevstrøm. Innspillene uttrykker bekymring for at en økende andel forsendelser med prøvemateriale fra Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) i Bergen sendt til laboratorier rundt om i Norge, ikke har kommet frem i tide etter nyttår. Dette er forsendelser som ikke er omfattet av anskaffelsen til Sykehusinnkjøp HF. Representanten Grøvans spørsmål har sin bakgrunn i et oppslag i Dagsavisen 5. april som bygger på de nevnte høringsinnspillene.

Noklus opplyser at analysematerialet de sender ut har begrenset holdbarhet, oftest på noen dager, at kontrollene må komme fram i løpet av de nærmeste dagene etter postlegging, og at analysefristen vanligvis er en uke. Analysematerialet sendes som ordinære, uregistrerte sendinger.

Postens konsesjon setter krav om at minst 85 prosent av innenlandsk brevpost skal være fremme to dager etter innlevering, i tråd med sektormeldingen. Minst 97 prosent skal være fremme innen fire dager. Omleggingen til én brevstrøm var den største driftsmessige omstillingen i Postens historie. Selskapet opplyser at det var en del forsinkelser i januar på grunn av en kombinasjon av utfordringer i innkjøringsfasen og krevende vær- og føreforhold, men at fremsendingstiden etter den tid har vært bedre enn konsesjonskravet.

De krav som Posten er stilt overfor gjør at de aller fleste sendingene fra Noklus skal komme fram i tide. For mer tidskritiske sendinger finnes det tilbud om ekspressendinger både fra Posten og andre tilbydere. Departementet har oppfordret Posten til å ta kontakt med Noklus for å avklare om det er enkelte adressater som er spesielt utfordrende å nå fram til ved postlegging i Bergen.

Når det gjelder lovforslaget som har vært på høring om endringer fra tidligst 2020, er departementet nå i gang med å vurdere alle høringsinnspillene. Da vil selvsagt også innspillene til Noklus og andre aktører i helsesektoren vurderes. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget dersom det foreslås endringer i postloven.