Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:636 (2017-2018)
Innlevert: 03.01.2018
Sendt: 03.01.2018
Besvart: 15.01.2018 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): 14.11.17 vedtok Stortinget følgende: Stortinget ber Regjeringen oppheve G1-02/2017 - Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.
Hvorfor er ikke dette klare og entydige vedtaket gjennomført umiddelbart?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Allerede samme dag som Stortinget fattet sine vedtak, 14. november 2017, instruerte jeg UDI og UNE om å stanse iverksettelsen av alle deres vedtak som kunne være omfattet av Stortingets vedtak. Dette innebærer at ingen som kan være omfattet av stortingsvedtakene vil bli uttransportert nå. Instruks GI-02/20I7 er derfor ikke praktisk relevant for denne gruppens adgang til å oppholde seg lovlig i Norge, og derfor følges her normal prosedyre, som innebærer at instrukser først oppheves når de erstattes av nytt regelverk. GI-02/20I7 vil altså formelt bortfalle når nytt regelverk er på plass. Oppfølgingen av stortingsvedtakene har svært høy prioritet i departementet, og jeg tar sikte på å presentere innholdet i nytt regelverk om kort tid.