Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til finansministeren

Dokument nr. 15:634 (2017-2018)
Innlevert: 02.01.2018
Sendt: 02.01.2018
Besvart: 11.01.2018 av finansminister Siv Jensen

Emilie Enger Mehl (Sp)

Spørsmål

Emilie Enger Mehl (Sp): Forutsatt at statsråden hadde fått gjennomslag for sitt primærstandpunkt om å avvikle kommunenes mulighet til å kreve eiendomsskatt for bolig og fritidsbolig, hvordan mener statsråden at kommunene skulle kompenseres for de reduserte inntektene som følge av dette?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Inntektssystemet for kommunene har som overordnet formål å bidra til at kommuner og fylkeskommuner kan gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne, uavhengig av hvor i landet en bor. Kommunenes frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, der fordelingen av rammetilskudd tar hensyn til strukturelle forskjeller mellom kommunene (utjevning av utgifter) og forskjeller i skatteinntekter (skatteutjevning).

Regjeringen har bidratt til at den gjennomsnittlige årlige veksten i de frie inntektene i kommunesektoren har økt med anslagsvis 0,9 pst. i perioden 2013-2017, mot 0,6 pst. i åtteårsperioden fra 2005 til 2013. Regjeringen legger videre opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter på om lag 3,8 milliarder kroner i 2018. Dette gir kommunesektoren økt handlingsrom for å kunne gi bedre tjenester til innbyggerne.

I tillegg til de inntektene de mottar gjennom inntektssystemet, kan kommunene vedta å skrive ut eiendomsskatt på folks hjem og hytter. Innenfor rammene av eiendomsskatteloven bestemmer kommunene selv hvordan eiendomsskatten skal utformes og hva inntektene skal brukes til. Dette kan for eksempel være kulturhus, idrettsanlegg, tilrettelegging for friluftsliv osv.

For 2016 utgjorde kommunesektorens inntekter fra eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer 6,3 mrd. kroner: Dette tilsvarer 1,3 pst. av kommunesektorens samlede inntekter. Jeg synes ikke nødvendigvis en kommune som har belastet beboere og hyttefolk med eiendomsskatt bør belønnes med en kompensasjonsordning. En kompensasjonsordning som eventuelt avgrenses til bare å gjelde berørte kommuner, vil fremstå som urimelig overfor de kommunene som har avholdt seg fra å skrive ut eiendomsskatt.