Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:56 (2001-2002)
Innlevert: 30.11.2001
Sendt: 30.11.2001
Besvart: 10.12.2001 av kulturminister Valgerd Svarstad Haugland

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Hvordan kan det ha seg at en vidt anerkjent forfatter ved navn Eystein Eggen, ikke bare nulles ut av Norsk kulturråd fra bibliotekenes innkjøpsordning, men i tillegg ikke innvilges statsstipendiat, selv etter at sittende statsminister Bondevik i sin forrige periode som statsminister sterkt anbefalte at forfatteren Eystein Eggen skulle tilkjennes dette?

Begrunnelse

Forfatteren Eystein Eggen gjorde seg først bemerket ved utgivelsen av boken "Gutten fra Gimle", som er selvbiografisk og bygger på hans opplevelser som NS-barn i etterkrigstiden. Boken vakte oppsikt, ikke minst på grunn av det tabubelagte tema den tok opp, skjebnen til et NS-barn, men òg på grunn av dens særegne litterære kvaliteter. "Eystein Eggen har gitt oss en ærlig, verdifull og vekkende bok som angår alle." Sitat: Bokanmeldelse i Aftenposten 28.10.93, Werner Christie. Siden kom boken "Generalen", en historisk roman som bygget på de tre siste måneder av general Carl Gustav Fleischers liv, våren 1940. "'Generalen'" av Eystein Eggen er utvilsomt en av bokhøstens mest interessante, kontroversielle, og ikke minst, velskrevne romaner." Sitat: Bokanmeldelse VG 03.10.96, Jon H. Rydne. Denne boken ble av Norsk kulturråd nullet, dvs. tatt ut av bibliotekenes innkjøpsordning. Hans siste bok "To konger" er nok en historisk roman som høstet glitrende kritikk, ikke minst for hans fagkunnskap. "Med sin nye bok "To konger", bekrefter Eystein Eggen det ikke altfor mange før har innsett, at han er blant de ytterst få som skaper litteratur av stor kraft og originalitet i vårt Samtids-Norge." Sitat: Aftenposten 03.06.99, Knut Ødegård. Også denne boken ble nullet av Norsk kulturråd, hvilket fikk førstnevnte anmelder i Aftenposten, Knut Ødegård, til å reagere skarpt i en kommentar: "Jeg opprøres over at et skjønnlitterært verk som av en rekke kvalifiserte akademikere, forfattere og kritikere regnes som meget høyverdig, blir avvist på denne måten, med de konsekvenser det har både for forfatter og forlag ...", "Aschehougs Eystein Eggen er først nullet for den fine beretningen "Generalen", bygget på general Fleischers krigsinnsats og skjebne, nå er kursen lagt av Kulturrådets underutvalg mot en ny nulling av "To konger". Det er forståelig at Eggen selv oppfatter dette som urent løp." I tillegg tilkjennes han nå ikke statsstipend til tross for at statsministeren tidligere har gått sterkt inn for det, det virker derfor meget underlig hvis han nå skulle gå inn for noe annet. Det bør understrekes at Eystein Eggen er en omdiskutert og kontroversiell litterat, som ivrig engasjerer seg i debatt om litteratur, kultur, historie og samfunn. Hans særegenhet, som bør anses som en berikelse for norsk kultur og åndsliv kombinert med at han er faglig anerkjent, burde veie tungt. Intellektuelle og akademiske kapasiteter som Francis Sejersted, har skrevet anbefalinger til Kulturdepartementet om statsstipendiat for Eystein Eggen.
Eystein Eggen har følt seg diskriminert av norsk kulturliv grunnet hans foreldres NS-bakgrunn, hvis det skulle være tilfelle er det meget bekymringsverdig og alvorlig. Politiske føringer skal ikke, og kan ikke, legges til grunn for utdeling av stipendier fra Kulturdepartementets side og tilsluttede institusjoner. De faglige kriteriene alene burde være bestemmende.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Innkjøpsordningene for litteratur forvaltes av Norsk kulturråd gjennom vurderingsutvalg og ankenemnder oppnevnt etter forslag fra de berørte parters organisasjoner. Vurderingsutvalgene vurderer bøkene etter litterær kvalitet og sjanger og skal ikke ta stilling til tendens eller budskap. Anke eller klagesaker behandles av ankenemnder som gir tilråding til Norsk kulturråd, som fatter endelig vedtak. Jeg vil derfor ikke kommentere enkeltavgjørelser som er tatt av disse organer vedrørende Eystein Eggens eller andre forfatteres bøker.

Statsstipend gis som støtte til personer innenfor tverrfaglige eller uvanlige arbeidsfelt av samfunnsmessig betydning, spesielt personer som på grunn av arbeidsområdet eller manglende formell kompetanse har begrensede muligheter til å få stillinger ved vitenskapelige institusjoner eller kulturinstitusjoner.

Tildeling av statsstipend skal normalt skje på faglig grunnlag etter anbefaling fra en eller flere kompetente personer som kjenner kandidatens bakgrunn og virksomhet.

For 2002 er det, slik det fremgår av St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 4 (2001-2002) til denne, foreslått 4 nye statsstipend. Tre av kandidatene ble foreslått i St.prp. nr. 1 (2001-2002) som ble fremmet av den tidligere regjeringen. Den nye Regjeringen fant ikke rom for å foreslå mer enn ett nytt stipend i tillegg til de som allerede var foreslått.

Det var 27 søknader i alt. Mange av disse har søkt flere ganger. De fleste av kandidatene er vel kvalifiserte og oppfyller kravene i retningslinjene, som er fastsatt av departementet i samsvar med framlegget om statsstipendiatordningen i St.prp. nr. 1 (1999-2000). Mange av kandidatene har utmerket seg på flere områder og fagfelt og er godt kvalifiserte personer. Avgjørelsen om tildeling av nye statsstipend til personer med så ulik erfaring og bakgrunn tas derfor på et skjønnsmessig grunnlag, men på basis av en helhetlig vurdering. Avslag begrunnes ikke.

Når det gjelder henvisningen til statsminister Kjell Magne Bondeviks deltagelse i behandlingen av saken i denne omgang, har kun én henvendelse per elektronisk post fra Ole Wilhelm Klüwer til statsminister Bondevik datert 20. desember 1998 på vanlig måte blitt oversendt fra Statsministerens kontor til Kulturdepartementet til behandling som rette vedkommende.

Søknaden om statsstipend kan opprettholdes gjennom beskjed til departementet innen 31. mars 2002. Når samme søknad er fremmet tre år på rad, må det sendes inn ny søknad med oppdaterte opplysninger.

Søknader om statsstipend blir behandlet på nytt i forbindelse med statsbudsjettet for 2003.