Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Buskerud (21 - 40 av 107)
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1861 (2019-2020)

  Innlevert: 09.06.2020

  Sendt: 09.06.2020

  Besvart: 16.06.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvorfor grep ikke politiet inn mot den ulovlige demonstrasjonen, og hva gjorde justisministeren for å forhindre at dette skulle skje?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1827 (2019-2020)

  Innlevert: 05.06.2020

  Sendt: 05.06.2020

  Besvart: 12.06.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Har Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretatt noen beregning av kostnader knyttet til tapt produktivitet som følge av økt sykefravær ved bruk av åpne kontorløsninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1812 (2019-2020)

  Innlevert: 03.06.2020

  Sendt: 04.06.2020

  Besvart: 11.06.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Statsråden beskriver i sitt svar til komiteen på spørsmål 12 til Prop. 38 S om E18, Vestkorridoren, endringene av de opprinnelige planene fra Statens vegvesen. ¨ Kan statsråden garantere for at det nye forslaget ikke gir økt kapasitet for privatbiler inn mot Oslo, eller er det kun bompengenivået som vil bestemme om vi når mulighet for å nå nullvekstmålet, eller reduksjon i privatbiltrafikken inn mot sentrum som Oslo har bestemt?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1781 (2019-2020)

  Innlevert: 31.05.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Besvart: 09.06.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Gjenvinning av plastemballasje opplever en akutt krise i kjølvannet av Covid-19. Økte transportkostnader, økte sorteringskostnader og ikke minst økte plastmengder gir Plastretur økte kostnader i størrelsesorden 58 millioner kroner så langt i 2020 ifølge Grønt Punkt Norge (GPN). GPN har måttet ta ned sin gjenvinning til 30 % som er en minsteforpliktelse. Dette gjør det veldig vanskelig å nå målet på 50 % retur av plast i 2025. Hvilke grep vil statsråden ta for å rette opp i denne situasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1764 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Besvart: 05.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Når planlegger regjeringen å legge fram den varslede stortingsmeldinga om menneskerettigheter og likeverd for personer med utviklingshemming, som Stortinget ba om i vedtak av 12. juni 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1699 (2019-2020)

  Innlevert: 21.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 29.05.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  På Høyres hjemmesider står det i en artikkel, datert 3. oktober 2019, at konsekvensene av kuttene i ordningen med arbeidsavklaringspenger skal evalueres "til høsten". Hva er status for denne evalueringen, og når kan Stortinget forvente å få seg forelagt resultatene av denne evalueringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1697 (2019-2020)

  Innlevert: 20.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 28.05.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Regjeringen har foreslått 50 millioner kroner for en tiltakspakke for skogbruket i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Det er i pressemelding og ulike oppslag antydet at pengene blant annet skal gå til skogsdrift i vanskelig tilgjengelig terreng. Kan statsråden mer i detalj opplyse hva disse midlene skal brukes på, og er hun bekymret for at drifter i mer utilgjengelig terreng kan redusere våre siste rester av urskogspreget natur, som mange mener at vi absolutt burde verne om?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1657 (2019-2020)

  Innlevert: 17.05.2020

  Sendt: 18.05.2020

  Besvart: 26.05.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Vi står overfor to langsiktige kriser, der det har kommet sterke advarsler fra to FN-paneler, klimapanelet og naturpanelet. Samtidig har vi en akutt koronakrise. I hvilken grad vil statsråden ta initiativ til at restaurering av natur, tiltak for pollinerende insekter, fjerning av svartlistearter, styrking av naturfaglig kompetanse i kommunene osv. kommer i gang som kombinerte grep både for naturmangfold og motkonjunkturtiltak, slik blant annet Sabima har tatt til orde for?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1574 (2019-2020)

  Innlevert: 09.05.2020

  Sendt: 11.05.2020

  Besvart: 26.05.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kan helseministeren bekrefte at staten ved Helse Sør-Øst vil skrinlegge strålesenteret ved det nye sykehuset i Drammen dersom man lokalt ikke bidrar med 150 millioner kroner til delfinansiering av sykehusprosjektet?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1530 (2019-2020)

  Innlevert: 06.05.2020

  Sendt: 07.05.2020

  Besvart: 15.05.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  KLD har nå trukket tilbake stoppordren som Miljødirektoratet ga til etablering av oppdrettsanlegget for Mowi ved Søla i Verdensarvområdet Vega. Dette skjer uten at etableringen er konsekvensutredet som både Verdensarvkonvensjonen og Plan- og bygningsloven krever, og samtidig som at Norge sitter i Verdensarvkomiteen! Hvordan kan statsråden trekke tilbake et miljøbegrunnet nei fra sin egen fagetat å gi grønt lys for et oppdrettsanlegg midt i et av våre få verdensarvområder av stor verdi uten konsekvensutredning?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1512 (2019-2020)

  Innlevert: 05.05.2020

  Sendt: 06.05.2020

  Besvart: 12.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Når og på hvilken måte vi statsråden følge opp Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1509 (2019-2020)

  Innlevert: 05.05.2020

  Sendt: 06.05.2020

  Besvart: 13.05.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva kan eller vil statsråden gjøre for å sikre dagpenger til alle som reelt sett er permitterte?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1486 (2019-2020)

  Innlevert: 03.05.2020

  Sendt: 04.05.2020

  Besvart: 07.05.2020 av statsminister Erna Solberg

  Bør ikke statsministeren sikre at frontlinjen og fotfolket i vårt felles helsevesen er representert i granskingskommisjonen gjennom medlem fra Sykepleierforbundet og Fagforbundet?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1382 (2019-2020)

  Innlevert: 21.04.2020

  Sendt: 22.04.2020

  Besvart: 24.04.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Tilpasset statsråden det offisielle besøket i USA etter sted og tid for å passe med deltakelse på Nicolai Tangens seminar, og hvordan passer dette med at statsråden på Politisk kvarter den 20. april ga inntrykk av at deltakelse på seminaret hos Nicolai Tangen var noe statsråden deltok på når han nå likevel hadde andre oppdrag i USA?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1358 (2019-2020)

  Innlevert: 18.04.2020

  Sendt: 20.04.2020

  Besvart: 24.04.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Medfører det riktighet at Folkehelseinstituttet med bakgrunn i en varslet presisering av lovverket, ev. forskriftsendring, fraråder spesialisthelsetjenesten å skrive ut pleiepengeattester med bakgrunn i covid-19-situasjonen, og hva vil statsråden i så fall gjøre for å sikre at de som har rett på pleiepenger faktisk får det?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1319 (2019-2020)

  Innlevert: 05.04.2020

  Sendt: 14.04.2020

  Besvart: 20.04.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Det er varslet at Mattilsynet skal utsette flere rutinetilsyn for å begrense kontakt mellom mennesker. Imidlertid er det få mennesker involvert i slike tilsyn, og jobben de utfører er svært viktig. Hvordan vil statsråden sikre at ikke dyrene blir skadelidende som følge av koronautbruddet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristin Ørmen Johnsen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1313 (2019-2020)

  Innlevert: 03.04.2020

  Sendt: 06.04.2020

  Besvart: 06.04.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hva er kulturministerens vurdering av at store institusjoner som mottar mye statlig støtte må permittere sine ansatte?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1309 (2019-2020)

  Innlevert: 03.04.2020

  Sendt: 03.04.2020

  Besvart: 20.04.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Fremskrittspartiet er glade for at den svært lange saksbehandlingstiden vedrørende Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen nå er over, og at den statlige reguleringsplanen er vedtatt. Samtidig må det stilles spørsmålstegn ved manglende begrunnelse for hvorfor det planlagte krysset på Helgelandsmoen ikke er med i planen. Vil statsråden gå i dialog med kommunen omkring dette nå som private aktører har sagt seg villig til å betale for krysset gjennom et spleiselag?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1296 (2019-2020)

  Innlevert: 01.04.2020

  Sendt: 01.04.2020

  Besvart: 14.04.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Fiskeribladet meldte 26.3 at årets selfangst vil skje uten inspektører om bord. Dette er svært uheldig for dyrevelferden, da det tidligere har vært grove eksempler på regelbrudd i næringen. Det er også uklart med hvilken begrunnelse og hjemmel endringen har skjedd. Under hvilken hjemmel har endringen skjedd, og vil statsråden vurdere å snu i denne saken for å sikre at inspektørene får gjort den viktige jobben, eventuelt stanse årets selfangst?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1269 (2019-2020)

  Innlevert: 23.03.2020

  Sendt: 24.03.2020

  Besvart: 30.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Mye tyder på at flere av forutsetningene Stortinget baserte sin avgjørelse om E39 Rogfast på, ikke lenger gjelder. Vi vet nå at det på grunn av EØS-regelverket ikke vil bli mulig å hindre konkurrerende ferge, vi vet at trafikkprognosene svikter fordi veksten i trafikken har stoppet, vi vet også at tallene for innspart reisetid og samfunnsøkonomisk nytte var basert på en sammenligning med et tidligere fergetilbud, ikke dagens. Rapporten fra Ernst&Young, bestilt av Vegdirektoratet, er nå overlevert. Vil statsråden komme til Stortinget med en ny proposisjon med oppdaterte forutsetninger, og frigi nevnte rapport?