Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Næringsministeren NFD (1 - 20 av 111)
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2144 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 07.05.2021

  Til behandling

  Mange mindre kommuner samarbeider med hverandre og etablerer interkommunale selskaper(IKS). De siste årene har det vært eksempler på at disse IKS-ene konkurrerer med, og ut, lokale private bedrifter. Man ser også at IKS-er går inn i private A/S-er, på eiersiden, og dermed også konkurrerer med de private. I tillegg har flere og flere IKS datterseskaper som registreres som A/S og er i direkte konkurranse med de private. Er statsråden kjent med dette, hva kan gjøres for å få en sunnere konkurranse mellom IKS og private tilbydere?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2134 (2020-2021)

  Innlevert: 05.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Til behandling

  Har statsråden eller noen i regjeringen hatt befatning med salget og vurdert konsekvensen av at en eiendom med så viktige strategisk ressurser skifter eier, og kan denne eiendommen eventuelt videreselges til utenlandske eiere uten at myndighetene involveres?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2131 (2020-2021)

  Innlevert: 05.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Til behandling

  Hvilke konsekvenser vil det få dersom stortingsbehandlingen av Prop. 124 L Endringer i mineralloven utsettes - og hvilket tidsperspektiv må i så fall legges til grunn?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2097 (2020-2021)

  Innlevert: 02.05.2021

  Sendt: 03.05.2021

  Til behandling

  Kva er status for forhandlingane mellom Noreg og Kina om ein frihandelsavtale, kva område er avklart og kva gjenstår, og meiner statsråden det vil vere i tråd med norske interesser å inngå ein handelsavtale med Kina i dagens situasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2077 (2020-2021)

  Innlevert: 30.04.2021

  Sendt: 30.04.2021

  Besvart: 07.05.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Hva gjør statsråden for å for å få en snarlig avklaring om innreisebegrensninger for norske sjøfolk til Storbritannia?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2074 (2020-2021)

  Innlevert: 29.04.2021

  Sendt: 30.04.2021

  Til behandling

  Når vil Nærings- og helseministeren gå i dialog med markedet for å etablere norsk vaksineproduksjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2036 (2020-2021)

  Innlevert: 27.04.2021

  Sendt: 27.04.2021

  Besvart: 04.05.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  I nysatsingen Grønn plattform er det satt kriterier som gjør at bare institutter kan lede prosjekter som finansieres gjennom Norges Forskningsråd. Nordland og Finnmark har færrest institutter i dette landet, så kriteriet virker negativt for satsing gjennom Grønn plattform i Nordland og Finnmark. Hva er grunnen til at ikke Nord Universitet kan lede prosjektene innen Kompetanse og samarbeidsprosjekter hos Norges Forskningsråd – til tross for sterk anvendt FOU kompetanse og at universiteter normalt får delta i dette programmet?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2016 (2020-2021)

  Innlevert: 23.04.2021

  Sendt: 26.04.2021

  Besvart: 28.04.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Situasjonen på Romerike er alvorlig. Regjeringens videreføring av tiltaksnivå 5A i Ullensaker, Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen har store konsekvenser for næringslivet. Hovedflyplassen, Norges største arbeidsplass, er hardt rammet. Arbeidsledigheten er allerede høy. Konsekvensene kan bli langvarige. Regionen har vært underlagt strenge tiltak lengst i landet, i det siste strengere enn Oslo. Hva vil statsråden gjøre for å bistå regionen og vil hun følge opp initiativet om en egen tiltakspakke til næringslivet på Romerike?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1989 (2020-2021)

  Innlevert: 22.04.2021

  Sendt: 22.04.2021

  Besvart: 29.04.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Kan næringsministeren svare ut om Norge, på lik linje med EU, vil utarbeide en handlingsplan for kritiske råvarer som også inkluderer en liste over råvarer av kritisk betydning for landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1969 (2020-2021)

  Innlevert: 20.04.2021

  Sendt: 20.04.2021

  Besvart: 27.04.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Nylig ble det klart at bilbatterier fra norske batterifabrikker ilegges toll som følge av avtalen mellom EU og Storbritannia. Hvorfor har ikke dette blitt oppdaget tidligere av den norske regjeringen og hva vil regjeringen nå gjøre for å sikre at bilbatterier i Norge får fortsatt tollfri adgang til hele det europeiske markedet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1968 (2020-2021)

  Innlevert: 19.04.2021

  Sendt: 20.04.2021

  Besvart: 27.04.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Kan næringsministeren avklare hva som er avgrensningen mellom en støtteberettiget hovedansvarlig for et stort publikumsåpent arrangement, og en ikke-støtteberettiget hovedansvarlig?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1964 (2020-2021)

  Innlevert: 19.04.2021

  Sendt: 20.04.2021

  Besvart: 27.04.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Hva har næringsministeren gjort for å sikre at offentlige anskaffelser ikke kanselleres eller utsettes under pandemien?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1952 (2020-2021)

  Innlevert: 18.04.2021

  Sendt: 19.04.2021

  Besvart: 26.04.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Vil regjeringen forby bruk av, eller på annen måte rydde opp i bruken av, returprovisjoner for turistguider?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1930 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 29.04.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Vil statsråden vurdere endringar i brukthandelslova eller brukthandelsforskrifta som kan gjere det enklare for bruktbutikkar å omsette varer med liten salsverdi, f.eks. i samband med den varsla strategien for sirkulær økonomi eller i andre politiske prosessar med mål om meir gjennbruk?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1851 (2020-2021)

  Innlevert: 08.04.2021

  Sendt: 08.04.2021

  Besvart: 15.04.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Hvordan har næringsministeren fulgt opp forslagene i handlingsplanen for kvinnelige gründere?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1849 (2020-2021)

  Innlevert: 07.04.2021

  Sendt: 08.04.2021

  Besvart: 15.04.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Når vil ordningen med dekning av tapt varelager være på plass i kompensasjonsordningen, og hvordan vil beregningene for utbetalingene gjøres?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1848 (2020-2021)

  Innlevert: 07.04.2021

  Sendt: 08.04.2021

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 15.04.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Mener statsråden at Statkraft har et spesielt ansvar for å ta vare på kulturminner som trappene langs rørgaten til kraftstasjon 1 (K1) i Høyanger, og i så tilfelle, vil statsråden, som eier av Statkraft, bruke sin eiermakt til å minne selskapet om dette ansvaret og pålegge Statkraft å ta dette ansvaret?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1840 (2020-2021)

  Innlevert: 07.04.2021

  Sendt: 07.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Når vil kondemneringsordningen for resirkulering av offshorefartøyer ved norske verft være klar, og hvilke forberedelser kan rederiene gjøre allerede i dag, uten at det hindrer dem i å få tilskudd når ordningen er på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1836 (2020-2021)

  Innlevert: 06.04.2021

  Sendt: 06.04.2021

  Besvart: 13.04.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Stortingsmelding 27 «Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane» ble vedtatt i Stortinget 4.2.2021.Ett viktig vedtak var kravet om at Regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget om hvordan man i større grad kan tilrettelegge for at rabattene som oppnås i forhandlingene mellom leverandør og kjede i større grad skal komme forbrukerne til gode. Kan statsråden redegjøre for status i saken og hvordan regjeringen legger opp prosessen fremover?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1821 (2020-2021)

  Innlevert: 28.03.2021

  Sendt: 06.04.2021

  Besvart: 13.04.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Hvilke konkrete initiativ har regjeringen gjort for å samordne reguleringsplanarbeidet og innsigelser fra statlig hold i forbindelse med etableringen?