Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Næringsministeren NFD (1 - 20 av 140)
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2895 (2020-2021)

  Innlevert: 29.08.2021

  Sendt: 30.08.2021

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 06.09.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Kan statsråden gjere greie for departementet sitt eigarstyringsdokument overfor Statskraft for 2021, spesielt med omsyn til Statskraft sitt eigarskap i BKK og korleis Statskraft sine 4 styrerepresentantar i BKK skal opptre i dei pågåande omstillingane kor det føreligg planar for å legge ned ei av avdelingane til BKK Produksjon, der viktige lokale arbeidsplassar i vertskommunane skal tenesteutsettast?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2886 (2020-2021)

  Innlevert: 27.08.2021

  Sendt: 30.08.2021

  Besvart: 06.09.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Hvordan vil regjeringen sørge for at man hjelper de ideelle selskapene Aktive Fredsreiser og Hvite Busser, som arrangerer holdningsskapende skolereiser, gjennom de utfordringene koronaepidemien har skapt, og når kan de forvente at en løsning er på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2791 (2020-2021)

  Innlevert: 11.08.2021

  Sendt: 12.08.2021

  Besvart: 19.08.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre elva Bjøråa og Ringavatnet i Orkland kommune mot akutt forurensning fra de gamle Dragset gruver og hvorfor har ikke statsråden besvart et snart to år gammelt brev fra Miljødirektoratet om saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2771 (2020-2021)

  Innlevert: 09.08.2021

  Sendt: 09.08.2021

  Besvart: 16.08.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Industriavskrivninger sett opp mot industriinvesteringer kan være et relevant mål på industriens kapasitetsutvikling. Kan det bes om en oversikt over avskrivninger i norsk industri (ev. de største selskapene) målt opp mot utviklingen i investeringer, f.eks. slik de måles hos SSB?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2739 (2020-2021)

  Innlevert: 05.08.2021

  Sendt: 05.08.2021

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 13.08.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Har sjøfolk ansatt i bemanningsbyrå dårligere vern ved sjukdom etter gjeldende lovverk og tariffavtaler enn om vedkommende var ansatt i rederiet som eier eller har driftsansvaret for båten?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2729 (2020-2021)

  Innlevert: 04.08.2021

  Sendt: 04.08.2021

  Besvart: 11.08.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Vil næringsministeren bidra til å oppfylle Stortingets felles intensjon om raskere saksbehandling i mineralsaker gjennom å ta stilling til klagen over driftskonsesjonen til Nordic Mining uten ugrunnet opphold?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2709 (2020-2021)

  Innlevert: 18.07.2021

  Sendt: 02.08.2021

  Besvart: 09.08.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Hva vil næringsministeren gjøre for å hindre at 25 arbeidsplasser fra Mantena sentraliseres til Oslo i stedet for å legge de til Sørli og Innlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2703 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 13.07.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Er næringsministeren enig i at 70 millioner som Forestia trenger i offentlig bidrag for å kunne realisere renseanlegget for returtre er et lite beløp sett i sammenheng med klimaeffekten og andre klima og miljøtiltak, som f.eks. Langskipet, og hva vil ministeren gjøre sørge for at det settes av totalt 275 millioner til Innovasjon Norge i 2022 budsjettet for å følge opp oppstartebevilgningen i fra revidert på 25 millioner, slik at Forestia og andre aktører som vil realisere prosjekter innen sirkulærøkonomi kan få støtte?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2665 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 30.06.2021

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 12.07.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Er statsråden enig i at forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020 for tilskuddsperioder etter februar 2021, § 3-6, Kompensasjon for tapt varelager, skal omfatte foretak som leverer varer som utgår på dato til foretak som er pålagt full skjenkestopp eller å holde stengt i henhold til Covid 19-forskriften eller tilsvarende kommunale forskrifter?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2637 (2020-2021)

  Innlevert: 28.06.2021

  Sendt: 29.06.2021

  Besvart: 05.07.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Norwegians toppsjefer Jacob Schram og Geir Karlsen fikk nylig utbetalt 11 millioner kroner i bonus. Totalt har det blitt utbetalt nærmere 30 millioner kroner i bonuser til selskapets ledelse hittil i år, ifølge E24. Hvorfor stilte ikke regjeringen som betingelse for lånegarantien som ble utstedt i år at lånet ikke skulle brukes til bonusutbetalinger til ledelsen, når man stilte en betingelse om nettopp dette i 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2620 (2020-2021)

  Innlevert: 28.06.2021

  Sendt: 28.06.2021

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 05.07.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Når vil regjeringen legge frem for Stortinget en styrking av lov om god handelsskikk eller andre egnede tiltak for å sikre at tilgangen på grossist- og distribusjonstjenester skjer på like, konkurransedyktige og transparente vilkår?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2588 (2020-2021)

  Innlevert: 25.06.2021

  Sendt: 25.06.2021

  Besvart: 05.07.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Kan Nærings- og fiskeridepartementet som største eier av Innovasjon Norge garantere at kontoret i Sarpsborg opprettholdes, også etter at hovedkontoret flytter inn i nye lokaler i Oslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2573 (2020-2021)

  Innlevert: 25.06.2021

  Sendt: 25.06.2021

  Besvart: 05.07.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Kan statsråden gjera greie for kva som har skjedd og kva vurderingar som er gjort i saka om Norwegian og bonusutbetalinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2562 (2020-2021)

  Innlevert: 24.06.2021

  Sendt: 25.06.2021

  Besvart: 30.06.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Ocean Space Centre er en viktig satsing, som vi må sikre blir gjennomført godt. Vil statsråden sørge for at Statsbygg undersøker muligheten av å legge Ocean Space Centre til Ladehammeren i Trondheim, slik blant andre flere av initiativtagerne til dette senteret, har foreslått og utarbeidet planer til, og dersom dette viser seg å ikke være mulig av tekniske årsaker, vil statsråden sørge for at Statsbygg kommer med forslag til utbygging på Tyholt i Trondheim som imøtekommer Statsforvalterens krav og innspillene fra beboerne?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2559 (2020-2021)

  Innlevert: 24.06.2021

  Sendt: 25.06.2021

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 02.07.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Mener statsråden det er en utfordring at reiselivet i så liten grad får ta del i forskningsmidlene som bevilges gjennom Norges Forskningsråd, og hvilke tiltak regjeringen har tenkt å igangsette for å løfte norsk reiselivsnæring gjennom forskning?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2556 (2020-2021)

  Innlevert: 24.06.2021

  Sendt: 25.06.2021

  Besvart: 05.07.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Hvorfor orienterte ikke statsråden Stortinget om at krav om utbytte- og bonusnekt ikke skulle videreføres, hvilke vurderinger gjorde statsråden som førte til at de droppet dette kravet, når i prosessen ble dette gjort og mener statsråden at det f.eks. ikke ville være mulig å sette et tidsbegrenset krav om bonusstopp selv om hybridlånet skulle være evigvarende?
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2485 (2020-2021)

  Innlevert: 16.06.2021

  Sendt: 17.06.2021

  Besvart: 24.06.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  I Norge er det to sponplatefabrikker; Arbor i Hattfjelldal og Forestia i Våler, som er 10 ganger større enn Arbor. Rammebetingelsene rundt fabrikkene, f.eks. via skogvern, er totalt forskjellig og gir Forestia et klart markedsfortrinn. Arbor har de senere årene blitt, mer eller mindre, «vernet» inne, noe som gir store økonomiske utfordringer både når det gjelder virke, strøm og transport. Mener statsråden det er greit at samme type bedrift konkurrerer på så ulike premisser, basert på føringer gitt av staten?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2446 (2020-2021)

  Innlevert: 13.06.2021

  Sendt: 14.06.2021

  Besvart: 18.06.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Hva er status for fast track-ordningen, Start in Norway, for særlig lovende utenlandske gründere som vil utvikle sine ideer med stort potensial i Norge, og som regjeringen i sin gründerplan fra 2015 sa den ville utrede?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2390 (2020-2021)

  Innlevert: 06.06.2021

  Sendt: 07.06.2021

  Besvart: 14.06.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  De senere år har det oppstått en rekke konsulentselskaper som hjelper bedrifter med å søke virkemiddelapparatet. Konsulentene bistår etter «no cure, no pay» prinsippet, men tar til gjengjeld godt betalt når bedriften først får støtte. Programmene burde vært utformet slik at det ikke var behov for konsulenthjelp og virkemiddelapparatet burde selv tatt ansvar for rådgiving. Har statsråden oversikt over hvor stor andel søkere som bruker konsulenter, og hvor mye av Innovasjon Norge sine tilskudd som går til konsulenter?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2389 (2020-2021)

  Innlevert: 06.06.2021

  Sendt: 07.06.2021

  Besvart: 11.06.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Under behandling av sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt var Stortinget tydelig på behovet for å være tettere på eksportnæringer for å forstå dynamikken og nye forretningsmuligheter. Innovasjonstalen uttrykker bekymring for at Norge sakker akterut sammenlignet med våre naboland. Endringer skjer raskt. Mulighetsvinduer er nå. Eksportkreditt er vårt mest effektive virkemiddel for å øke eksporten. Hvordan kan statsråden mene at en regional tilstedeværelse med minimum to ansatte i løpet av 2022 vil endre på dagens fagmiljø i Eksfin?