Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Oslo (1 - 14 av 14)
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til arbeids- og sosialministeren

  Interpellasjon nr. 39 (2015-2016)

  Datert: 02.05.2016

  Til behandling

  De fleste minoritetsgrupper ønsker å tilpasse seg vårt arbeidsliv og våre lover, regler og normer uten særordninger. I noen områder og miljøer i Oslo og andre steder med høyere ledighet er det imidlertid grunn til bekymring for at skikker og adferd med religiøs begrunnelse blir et hinder for sysselsetting. Eksempelvis er det grupper som ikke vil jobbe på arbeidsplasser der det selges eller serveres drikkevarer med alkohol eller kjøtt som ikke er halalslaktet. Eller det er begrenset hvilke jobber man kan ta pga. bekledning som hindrer bevegelse og kommunikasjon. Noen vil ikke jobbe der det vaskes toaletter som menn har brukt. Det at man ikke vil hilse i hånden på motsatt kjønn kan også være vanskelig å praktisere. Det blir mange typer jobber som utelukkes på denne måten. Hvordan mener statsråden at Nav og andre etater bør arbeide med disse spørsmålene, og er hun enig i at det er behov for å utvikle klarere retningslinjer?
 • Interpellasjon fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 37 (2015-2016)

  Datert: 28.04.2016

  Til behandling

  Stortinget vedtok i juni 2015 at regelverket for land-for-land rapportering (LLR) i utvinningsindustrien skal omfatte selskap og kapitalstrømmer i og via tredjeland. Finansdepartementet skal nå foreslå hvordan Norge kan implementere LLR for skatteformål i tråd med OECD-BEPS. Det allerede eksisterende LLR-regelverket er et viktig verktøy for sivilsamfunn, presse og utviklingsland, mens regelverket OECD anbefaler, er innsnevret til å være et internt verktøy for nasjonale skattemyndigheter. En åpen LLR-rapportering for alle selskaper vil kunne gjøre forslaget om lukket LLR til skattemyndigheter overflødig. Denne vårens hendelser med Panama Papers har bidratt til å vise betydningen av åpenhet, også overfor arrangementer som overholder lovens bokstav, men som bidrar til uthuling av skattegrunnlaget. Vil statsråden legge full åpenhet til grunn i sitt forslag, og vil hun legge opp til harmonisering av de to LLR-regelverkene?
 • Interpellasjon fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 36 (2015-2016)

  Datert: 25.04.2016

  Til behandling

  Autonome biler, dvs. biler som kan kjøre uten å styres av mennesker, er allerede en realitet. I årene fremover vil en rekke slike modeller komme på markedet, også flere helelektriske modeller. Dette åpner for billigere bildelingsløsninger, mer samkjøring, at færre vil ha behov for å eie egen bil, mindre behov for parkeringsplasser, lavere klimautslipp, færre ulykker og mindre behov for veikapasitet inn mot byene. Dagens veglovgivning inneholder allerede bestemmelser om bileiers objektive ansvar. Er dagens regelverk tilpasset en stor bilpark av kollektivt eide eller selskapseide autonome biler, og hva gjør statsråden for å sikre at arbeidet med ny nasjonal transportplan tar inn over seg det reduserte behovet for veikapasitet som følge av en økt andel samkjøring i selvkjørende biler?
 • Interpellasjon fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 35 (2015-2016)

  Datert: 25.04.2016

  Til behandling

  Det er tidligere avslørt at bilprodusenten Volkswagen har installert dataprogramvare i sine biler for at de skal oppnå kunstig lave resultater på tester for lokal luftforurensning. Tysklands transportminister varslet 22. april at de har funnet uregelmessigheter i forbindelse med testing av lokale utslipp for til sammen 18 bilmerker. Bilprodusenten Mitsubishi innrømmer på sin side å ha jukset med tester for å presentere et kunstig lavt drivstofforbruk for flere småbiler de har solgt i Japan. Hva har regjeringen tenkt å gjøre for å sikre erstatning for norske kjøpere av biler der bilprodusenten har jukset for å markedsføre kunstig lavt drivstofforbruk, hva gjør statsråden for å sikre at Norge får erstatning for tapt kjøpsavgift som følge av at bilselskapene har oppgitt for lave forbrukstall, og kommer regjeringen til å gå til det skritt å anmelde bedrageriet og den grove skatteunndragelsen?
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

  Interpellasjon nr. 33 (2015-2016)

  Datert: 21.04.2016

  Til behandling

  Fødselsomsorgen er en av mange tjenester innen vårt helsevesen som spiller en nøkkelrolle for folks trygghetsfølelse. Forskning viser at fødsels- og barselomsorg er av avgjørende betydning for barns utvikling og for utviklingen av relasjonen mellom foreldre og barn. I de store byene i dette landet er det mange fødende som dessverre ikke når frem til sykehuset når de skal føde, på grunn av plassmangel og avvisning, og det er mange fødende som verken behersker norsk eller som kjenner til norsk fødsels- og barselomsorg. Fulle sykehus og misforståelser på fødestuen bidrar ikke til å gi fødende den tryggheten og omsorgen de trenger. Hvilken strategi har statsråden for at fødselsomsorgen i de store byene skal ha så høy kvalitet som mulig, og at fødsler som er planlagt på sykehus, faktisk skjer på sykehus?
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2015-2016)

  Datert: 31.03.2016

  Besvart: 28.04.2016 av utenriksminister Børge Brende

  Om forskningsstrategi på utenriksfeltet
 • Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 23 (2015-2016)

  Datert: 18.02.2016

  Besvart: 14.03.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om muligheten for å få Oslo byråd bort fra å gi seg selv tittelen "byregjering", og respektere begrepsbruken som er innarbeidet over 30 år
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 22 (2015-2016)

  Datert: 16.02.2016

  Besvart: 29.03.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om behovet for å trappe opp innsatsen mot organisert kriminalitet, og om å bruke begrepet i målstyringen
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2015-2016)

  Datert: 10.02.2016

  Besvart: 15.03.2016 av statsminister Erna Solberg

  Om å skape framtidens næringsliv og legge til rette for entreprenørskap og nyskaping på alle nivåer, slik at vi kan løse de store utfordringene Norge står overfor
 • Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 18 (2015-2016)

  Datert: 02.02.2016

  Besvart: 01.03.2016 av utenriksminister Børge Brende

  Om initiativ for å styrke Tunisia i regionen, med henvisning til at landet trenger investeringer og bistand for å skape arbeidsplasser og sosial stabilitet
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til næringsministeren

  Interpellasjon nr. 14 (2015-2016)

  Datert: 15.12.2015

  Besvart: 11.02.2016 av næringsminister Monica Mæland

  Om oppfølging av målene Stortinget satte ved behandlingen av eierskapsmeldingen for arbeid med likestilling og ledelse i selskaper med stort statlig eierskap
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

  Interpellasjon nr. 7 (2015-2016)

  Datert: 11.11.2015

  Besvart: 26.11.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

  Om bedre oppfølging av adoptivfamilier etter adopsjonen
 • Interpellasjon fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 4 (2015-2016)

  Datert: 20.10.2015

  Besvart: 05.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om initiativ det siste året for å arbeide med haldningar, leiarskap og kultur i politiet og Politidirektoratet, og særleg ein kultur for openheit kring kritikkverdige episodar
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 1 (2015-2016)

  Datert: 08.05.2015

  Besvart: 10.11.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om tiltak for å sikre tidlig og bedre samordnet innsats når elever er i ferd med å droppe ut fra videregående skole