Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Oslo (1 - 16 av 16)
 • Interpellasjon fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

  Interpellasjon nr. 79 (2014-2015)

  Datert: 08.05.2015

  Til behandling

  Utviklings- og fremvoksende industriland ble i perioden 2003-2012 tappet for 6 600 mrd. USD i ulovlig kapitalflukt. Kapitalflukten i perioden økte med gjennomsnittlig 9,4 pst. per år, dobbelt så raskt som BNP globalt. Tall fra IMF viser at noen land taper opp mot 15 pst. i skatteinntekter. International Bar Association mener at handlinger fra jurisdiksjoner som "oppmuntrer til eller tilrettelegger for misbruk av skatteregler, kan utgjøre et brudd på internasjonale menneskerettighetsforpliktelser". Når selskaper betaler for lite skatt, må vanlige folk betale mer. Norske bedrifter, arbeidstakere og investorer er taperne. Utvidet land-for-land-rapportering vil synliggjøre uønsket skattetilpasning ved at inntekter, kostnader, skatt, produksjon og investeringer for alle land må oppgis i noter til årsregnskapet. Vil regjeringen bekjempe problemet og innføre disse åpenhetskravene i utvidet land-for-land-rapportering?
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 78 (2014-2015)

  Datert: 08.05.2015

  Til behandling

  Både den sittende og forrige regjering har utarbeidet handlingsplaner og veiledere mot radikalisering og voldelig ekstremisme, og det drives et omfattende arbeid landet rundt for å følge opp dette. Samtidig melder media at antallet personer fra Norge som er i Syria og kriger sammen med IS og andre terrorgrupper er økende og kan ligge rundt hundreogfemti. Spørsmålet er om vi har funnet arbeidsformer hvor vi når godt nok ut til de miljøene og personene som kan være mest utsatte for forsøk på rekruttering - og om vi har gode nok virkemidler når det skal settes inn tiltak. Det fins mange aktører som vil bidra, men det er også mange ting som begrenser et nært samarbeid. Det blir viktig å diskutere erfaringer og forbedringer underveis, og ta utgangspunkt i hva som virker i den helt lokale og konkrete innsatsen. Hvordan vurderer statsråden status i arbeidet og behovet for å gjøre forbedringer og sette inn nye tiltak framover?
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 77 (2014-2015)

  Datert: 08.05.2015

  Til behandling

  Siden Reform 94 har andelen elever som faller fra i videregående skole ligget rundt tretti prosent. Skiftende regjeringer har vektlagt tidlig innsats, at det avgjørende er gode barnehager for alle, kvalitet i grunnskolen osv. Men vi må også rette mer søkelys mot hva som faktisk gjøres når elever er i ferd med å droppe ut, eller har droppet ut. Hvis det da ikke er god nok oppfølging, kan dette bli en utsatt gruppe når det gjelder rus, kriminalitet, radikalisering, ledighet m.m. I Oslo og andre steder har det blitt tatt opp at det gis for sent beskjed om hvem som har droppet ut, at det er for mange kokker og for små ressurser, og at ungdommer i 16-17-årsalderen risikerer å bli gående i et tomrom i for lang tid. En ordning kalt praksisbrev, som skulle være et tilbud uten teori for skoletrøtte elever, brukes i svært liten grad. Hva mener statsråden bør gjøres for å sikre en bedre samordnet innsats fra dag én når elever er i ferd med å droppe ut?
 • Interpellasjon fra Truls Wickholm (A) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 76 (2014-2015)

  Datert: 08.05.2015

  Til behandling

  Det er bra at regjeringen støtter utdanning i utviklingspolitikken og at den ønsker å sikre jenters rett til utdanning i utviklingsland. I mange sammenhenger hjelper det imidlertid lite å satse på utdanning hvis man ikke også satser på omfattende seksualundervisning og kunnskap knyttet til reproduktiv helse. Kunnskapsbasert seksualundervisning øker sjansene for at unge jenter bruker moderne prevensjonsmidler dersom de har sex, og minsker sjansen for at de blir gravide og må gifte seg som tenåringer. Mange jenter i utviklingsland vet ikke hvordan de unngår uønsket graviditet, og mange har liten kunnskap om seksuelle og reproduktive rettigheter. Økt innsats og styrket seksualundervisning er derfor helt nødvendig. Deler utenriksministeren disse vurderingene, og hvordan vil regjeringen sikre at skole- og utdanningssatsingene i utviklingssammenheng også inkluderer kunnskapsbasert seksualundervisning, og at dette inkluderes i FNs nye utviklingsmål?
 • Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 75 (2014-2015)

  Datert: 08.05.2015

  Til behandling

  Ifølge oppslaget i Aftenposten den 2. mai i år er sikkerhetssituasjonen ved Oslo Sentralstasjon meget bekymringsfull. Det hevdes at politiet over lengre tid ikke har prioritert området, at det er utrygt for publikum å ferdes der og at vekterne rapporterer om daglige ran og voldsepisoder. Oslo Sentralstasjon er også et trafikknutepunkt for illegale ankomster til landet og er dessuten blitt et vanlig tilholdssted for voldelige ungdomsgjenger, særlig i helgene. Dette er nå en vanskelig situasjon for både publikum og vektere som ikke har politimyndighet. Hvordan ser statsråden på stasjonering av politi på Oslo Sentralstasjon på varig basis?
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 70 (2014-2015)

  Datert: 30.04.2015

  Til behandling

  Om å sikre at økt vakthold i hovedstaden i forbindelse med terrorberedskap ikke svekker Oslo-politiets innsats på andre områder
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Interpellasjon nr. 66 (2014-2015)

  Datert: 22.04.2015

  Besvart: 07.05.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om hvordan Stortinget vil bli involvert i veivalgene som skal tas fram til regjeringen vedtar en statlig reguleringsplan for det nye regjeringskvartalet
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

  Interpellasjon nr. 62 (2014-2015)

  Datert: 24.03.2015

  Besvart: 12.05.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om å sørge for tilstrekkelig og forutsigbar finansiering av universitetsmuseene
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 41 (2014-2015)

  Datert: 22.01.2015

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 26.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om å bidra til ro rundt sexkjøpsloven og la den virke i en del år før eventuelle nye evalueringer
 • Interpellasjon fra Ola Elvestuen (V) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 31 (2014-2015)

  Datert: 15.12.2014

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 27.01.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om en strategi for videreutvikling av Longyearbyen som et livskraftig lokalsamfunn, med henvisning til at kulldriften er på vei ut
 • Interpellasjon fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren

  Interpellasjon nr. 28 (2014-2015)

  Datert: 01.12.2014

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Besvart: 13.01.2015 av utenriksminister Børge Brende

  Om å bidra til at så gode internasjonale bærekraftsmål som mulig blir fastsatt i New York i september, og å omsette dem til nasjonale indikatorer, mål og politikk
 • Interpellasjon fra Michael Tetzschner (H) til forsvarsministeren

  Interpellasjon nr. 26 (2014-2015)

  Datert: 18.11.2014

  Besvart: 06.01.2015 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

  Om tiltak i forbindelse med alvorlig truet flysikkerhet i våre nærområder, med henvisning til en rekke farlige episoder med russiske militærfly
 • Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til klima- og miljøministeren

  Interpellasjon nr. 17 (2014-2015)

  Datert: 03.11.2014

  Besvart: 18.12.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Om brudd på luftkvalitetsdirektivet pga. lokal helseskadelig forurensning fra gassen NO¨2 og svevestøv, og hva statsråden vil gjøre for at Oslo og de andre kommunene skal kunne framlegge egnede tiltak innen Miljødirektoratets frist
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

  Interpellasjon nr. 12 (2014-2015)

  Datert: 18.09.2014

  Besvart: 18.11.2014 av utenriksminister Børge Brende

  Om norske initiativ for å skape fred og bidra til økonomisk utvikling i Somalia
 • Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 8 (2014-2015)

  Datert: 16.06.2014

  Besvart: 14.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om asylsøkeres rettssikkerhet, sett i lys av at en svært liten andel av UNEs avslag prøves for domstolene, og at 65 pst. av sakene som er prøvd, ble omgjort
 • Interpellasjon fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 3 (2014-2015)

  Datert: 06.06.2014

  Besvart: 16.10.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

  Om korleis statsråden vil arbeide med haldningar, kultur og leiarskap i politiet, Politidirektoratet og Justis- og beredskapsdepartementet