Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 1 fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet

    § 23 første ledd bokstav d skal lyde:

    • d) sju andre leke valgt ved flertalls- eller forholdstallsvalg som velges direkte av bispedømmets stemmeberettigede medlemmer,

Gå til voteringsoversikten