Gå til voteringsoversikten

Det ble votert over:

Mindretallsforslag:

  • Forslag nr. 2 fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet

    Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en egen sak om fremtidig organisering av Det praktisk-teologiske seminar, som inkluderer en vurdering av behovet for et praksissenter i kirkens egen regi for ulike profesjonsutdanninger som retter seg mot kirkelig virksomhet.

Gå til voteringsoversikten