Voteringsoversikt for sak:

Lov om forbud mot hold av pelsdyr
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (17.06.2019 Kl. 17:38:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av Sp.

  Votering fordelt på:

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har med 101 mot 68 stemmer vedtatt en ny lov om forbud mot hold av pelsdyr. Det blir forbudt å holde dyr som f.eks. mink, sølvrev, blårev, ilder, mårhund og chincilla utelukkende eller primært for at dyrene eller deres avkom skal avlives med sikte på salg eller annen utnyttelse av pelsen. Det blir en avviklingsperiode frem til 1. februar 2025 for produsenter som holdt pelsdyr per 15. januar 2018. Forbudet vil påføre den enkelte pelsdyroppdretter et økonomisk tap. Loven gir hjemmel til å gi forskrift om økonomisk kompensasjon og tilskudd til omstilling. Stortinget vedtok å be regjeringen følge erstatningsordningen tett, og forventer at ordningen justeres dersom det blir urimelige utslag i samlet utmåling av kompensasjon, inkludert kompensasjonen for bokført verdi av ikke-realiserbar kapital, til enkeltutøvere knyttet til avvikling av næringsdriften. Stortinget holdes orientert om hvordan ordningen i tilfelle vil bli justert i lys av dette.

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg