Voteringsoversikt for sak:

Endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1a Alternativ votering

  (04.06.2019 Kl. 19:51:24)
 2. 1b Alternativ votering

  (04.06.2019 Kl. 19:51:24)
 3. 2 Votering

  (04.06.2019 Kl. 19:51:40)

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 4. 3 Votering

  (04.06.2019 Kl. 19:51:47)
  For

  Det ble votert over:

  Lovens overskrift og loven i sin helhet.

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven, jf. Prop. 68 L (2018-2019), jf. Innst. 307 L (2018-2019). Endringene innebærer en forenkling av regelverket for bortvisning av tredjelandsborgere (ikke EØS-borgere) som har fått avslag på søknad om beskyttelse (asyl).

  Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet